Gofyn i’r Cyhoedd benderfynu ar leoliad ysgol yr ’21ain ganrif’ Ysgol Y Graig

Caiff lleoliad ysgol gynradd fwyaf newydd Merthyr Tudful ei benderfynu'r hydref hwn ar ôl cwblhau ymarfer ymgynghoriad cyhoeddus sylweddol a gynhaliwyd i benderfynu ar y safle gorau.

Bydd cytuno ar adeilad ysgol newydd ar gyfer Ysgol Gynradd Y Graig, sy’n cael ei ariannu fel rhan o Raglen Rhaglenni’r 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru, yn dilyn cyfres o ddigwyddiadau ymgynghori yn cynnwys disgyblion, rhieni, staff, llywodraethwyr, clybiau chwaraeon lleol, preswylwyr lleol a grwpiau rhanddeiliaid eraill perthnasol.

Ar ôl gweithio gyda’r gymuned fel rhan o’r broses cyn-ymgynghorol, cytunwyd gan y Cyngor mai’r ddau leoliad a fyddai’n cael eu cyflwyno ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus fyddai cyn Ysgol Uwchradd Faenor a Phenderyn a Chae Chwarae Godre’r Coed.

Bydd y cyfnod ymgynghorol yn para 12 wythnos o heddiw, dydd Llun 12 Mehefin tan ddydd Llun 4 Medi gyda digwyddiadau ymgynghorol a sesiynau galw heibio yn cael eu cynnal mewn amrywiol leoliadau ledled y Fwrdeistref Sirol. Gellir dod o hyd i wybodaeth am y digwyddiadau hyn yn y ddogfen Ymgynghori ar wefan y Cyngor. Yn ychwanegol at ddigwyddiadau’r ymgynghoriad, bydd dwy sesiwn fyw cyfryngau cymdeithasol yn digwydd gan roi cyfle i chi ofyn cwestiynau ar-lein am y safleoedd unigol.

Nod y Cyngor yw adeiladu ysgol newydd, o faint addas ac wedi ei hadeiladu’n gynaliadwy i alluogi cymuned yr ysgol i ffynnu a datblygu a gwasanaethu anghenion disgyblion yn y gymuned heddiw ac i’r dyfodol,” dywedodd Gareth Chapman, Prif Weithredwr y Cyngor.

Mae Rhaglen Ysgolion ac Addysg 21ain Ganrif yn rhaglen fuddsoddi £1.4 biliwn dros gyfnod o bum mlynedd yn diweddu 2018/19. Gofynnwyd i awdurdodau lleol i gyflwyno ceisiadau ar gyfer ailwampio ac ailadeiladu ysgolion, gyda Llywodraeth Cymru yn darparu 50% o’r arian a’r 50% sy’n weddill yn cael ei ddarparu gan y Cyngor.

Bydd adeilad newydd Ysgol Y Graig yn ysgol ‘mynediad un dosbarth’ – gan gymryd lle adeiladau cyfredol cynradd a meithrin – ar gyfer 193 disgybl cynradd a 30 disgybl meithrin.

Cafodd y ddau safle arfaethedig eu dewis ar sail ffactorau’n cynnwys digon o le awyr agored a lle priodol awyr agored, mynediad diogel i gerbydau, llwybrau cerddwyr a pharcio oddi ar y ffordd ar gyfer gollwng a chasglu yn ddiogel.

“Rydym yn cynnal proses ymgynghori trylwyr achos roeddem am i bawb gael dealltwriaeth glir o’r atebion posibl, i sicrhau ein bod gyda’n gilydd yn gwneud y penderfyniadau cywir wrth ddatblygu’r cyfleuster dysgu newydd hwn ar gyfer ein pobl ifanc.” Dywedodd Gareth Chapman.

Bydd y ddau brif ddigwyddiad ymgynghori yn cael eu cynnal ar 5 Gorffennaf yn Ysgol Gynradd y Graig 9am - 12 ganol dydd, ac yng Nghlwb Cymdeithasol Cefn ar 20 Gorffennaf o 3pm–7pm. Bydd sesiynau galw heibio hefyd yn digwydd yn nerbynfa swyddfeydd y Ganolfan Ddinesig ar 20 Mehefin, 11 am – 3 pm ac yn Tesco yng nghanol y dref ar 6 Gorffennaf o 11am-3pm.

Mae’r sesiynau cyfryngau cymdeithasol byw yn cael eu cynnal ddydd Llun 19 Mehefin o 5.30–7pm ac ar 21 Awst o 5.30-7pm.

Gellir cwblhau'r ffurflen ymateb i'r ymgynghoriad ar-lein yn www.cwmtafhub.com neu fel arall, gallwch argraffu’r Ffurflen Ymateb i'r Ymgynghoriad (isod) a'i dychwelyd i, i’r Tîm Cyfathrebu, Ymgynghoriad & Ymgysylltu yn y Ganolfan Ddinesig.

 

Ar ddiwedd y cyfnod ymgynghori cyhoeddus 12 wythnos, paratowyd adroddiad dadansoddi o'r holl adborth a dderbyniwyd. Mae copi ohono ynghlwm isod ar gyfer eich gwybodaeth.

 

 Ysgol Y Graig - Consultation Feedback Report

 

t 5.30pm on Wednesday, 31st January 2018, a report will be presented to a Special Council meeting for members to agree on a preferred location to build a new primary school for Ysgol Y Graig.

A copy of the report will be available for viewing on the Council's website, three clear working days prior to the meeting.

 

 

Cysylltwch â Ni

ay o wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y