Ar-lein, Mae'n arbed amser

Rôl Pwyllgorau Cydweithredol Rhanbarthol o fewn y Rhaglen Cefnogi Pobl:

Mae Pwyllgorau Cydweithredol Rhanbarthol (PCRhau) yn gwneud argymhellion i Lywodraeth Cymru ynghylch gwariant Cefnogi Pobl yn eu rhanbarth.

Maen nhw’n cael eu llywio gan wybodaeth a ddarperir gan awdurdodau lleol unigol. Rôl ymgynghorol yn unig sydd gan y PCRhau ac nid oes ganddynt bwerau gweithredol na chyllid.

 

Mae PCRhau yn dod â rhanddeiliaid allweddol ynghyd o bob rhanbarth. Mae hyn yn sicrhau fod cynllunio a chomisiynu gwasanaethau Cefnogi Pobl yn gwneud y defnydd mwyaf effeithiol o Grant Rhaglen Cefnogi Pobl ac yn diwallu anghenion lleol.

 

Mae 6 PCRhau ledled Cymru:
  • Caerdydd a’r Fro
  • Gwent
  • Canolbarth a’r Gorllewin
  • Bae’r Gorllewin
  • Cwm Taf
  • Gogledd Cymru

Mae pob PCRhau yn cynnwys cynrychiolwyr o awdurdodau lleol, iechyd, prawf, darparwyr gwasanaeth Cefnogi Pobl a landlordiaid ac mae hefyd yn cynnwys defnyddwyr gwasanaeth.

 

Mae PCRhau yn gyfrifol am gynhyrchu Cynllun Comisiynu Rhanbarthol i wasanaethau Cefnogi Pobl. Mae hyn yn ystyried blaenoriaethau lleol ac yn dynodi’r ffordd fwyaf effeithiol o ddiwallu anghenion lleol.

 

Mae Canllaw Grant Rhaglen Cefnogi Pobl (Cymru) yn disgrifio rôl y PCRhau mewn mwy o fanylder (tudalennau 14-18).

 

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â’r:

Cydlynydd Datblygu Rhanbarthol Cefnogi Pobl

Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful

Uned 5, Parc Busnes Triongl

Pentrebach

Merthyr Tudful.

CF48 4TQ

 

Ffôn: 01685 726230

Manylion am Bwyllgorau Cydweithredol Rhanbarthol

Gwybodaeth sylfaenol am Bwyllgorau Cydweithredol Rhanbarthol (PCRh) a’r rôl y maent yn eu chwarae yn rheoli’r rhaglen Cefnogi Pobl.

Dogfennau Rhanbarthol

Dolenni i’n dogfennau rhanbarthol tebyg i Fframwaith Defnyddiwr Gwasanaeth Cwm Taf, Gweithgareddau a Ganiateir a Chynllun Strategol Rhanbarthol.

Adolygiadau Blynyddol

Bob blwyddyn mae Pwyllgor Cydweithredol Rhanbarthol Cwm Taf yn cynhyrchu Adroddiad Adolygiad Blynyddol ar gyfer Bwrdd Cynghori Cenedlaethol Cefnogi Pobl, sy’n cynghori Ysgrifennydd y Cabinet ynghylch cynnydd yr PCRh yn ystod y flwyddyn ariannol flaenorol.

Cofnodion Cyfarfodydd a Negeseuon Allweddol

Mae’n ofynnol bod PCRhau yn cwrdd o leiaf bedair gwaith y flwyddyn, fel cyfarfod PCRh ffurfiol. Caiff cofnodion cyfarfodydd PCRh Cwm Taf eu cyhoeddi yma, ynghyd â negeseuon allweddol chwarterol.

Astudiaethau Achos Cwm Taf a Chylchlythyron

Yma, gallwch ddod o hyd i’n cylchlythyron rhanbarthol a’n hastudiaethau achos sy’n darparu cipolwg o’r gwaith gwerthfawr y mae rhaglen Cefnogi Pobl yn ei wneud yng Nghwm Taf.

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y