Ar-lein, Mae'n arbed amser

A Allwch Chi Fod Yn Aelod O Bwyllgor Safonau Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful?

Ar hyn o bryd, mae Merthyr Tudful yn ceisio recriwtio tri Aelod Annibynnol ar gyfer Pwyllgor Safonau’r Awdurdod.

Dyma’r ffioedd am fynychu’r cyfarfodydd:

Aelod Annibynnol:

  • £210.00 (4 awr a throsodd);
  • £105 (hyd at 4 awr);
  • at hynny, bydd gan yr unigolyn a benodir yr hawl i gostau teithio am fynychu cyfarfodydd.

Yn anffodus, yn ôl y gyfraith, NID yw’r bobl ganlynol yn medru bod yn Aelodau Annibynnol:

  • Cynghorydd neu Swyddog (neu unigolyn sy’n briod neu’n bartner sifil i Gynghorydd neu Swyddog) yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful, unrhyw Gyngor Sir neu Gyngor Bwrdeistref Sirol arall, Awdurdod Tân, Awdurdod Parc Cenedlaethol, neu Gyngor Cymuned/Tref;

 

  • Cyn-gynghorwyr neu Gyn-swyddogion a fu’n rhan o Gyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful, Cyn-gynghorwyr neu Gyn-swyddogion a fu’n rhan o unrhyw Gyngor Sir neu Gyngor Bwrdeistref Sirol arall, Awdurdod Tân neu Awdurdod Parc Cenedlaethol, a hynny tan eu bod wedi gadael eu rôl fel Cynghorydd/ Swyddog o’r awdurdodau hynny am o leiaf blwyddyn.

Am ragor o wybodaeth neu sgwrs anffurfiol, mae croeso ichi gysylltu â Carys Kennedy, Swyddog Monitro’r Awdurdod, ar 01685 725454.

Gallwch chi hefyd gael copïau o’r ffurflen gais a phapurau cysylltiedig gan y Gwasanaethau Democrataidd yn y Ganolfan Ddinesig, Stryd y Castell, Merthyr Tudful CF47 8AN (01685 725284).

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 21 Ionawr 2022

Ffurflenni cais wedi'u llenwi i'w dychwelyd erbyn dydd Llun, 10 Ionawr 2022 fan bellaf i'r Gwasanaethau Democrataidd, Canolfan Ddinesig, Castle Street, Merthyr Tudful, CF47 8AN neu drwy e-bost i democratic@merthyr.gov.uk

Cysylltwch â Ni