Ar-lein, Mae'n arbed amser

Loading...

Ffurflen Gofal Plant Brys Adeg y Gwyliau a’r Coronafeirws

Nodwch

DYLECH DDEFNYDDIO’R CYFLEUSTER HWN OS NAD OES UNRHYW DDEWIS ARALL O GWBL GENNYCH. YR OPSIWN MWYAF DIOGEL YW CADW EICH PLENTYN ADREF I ATAL RISG O HAINT AC I ACHUB BYWYDAU.

Cam 1 o 3

Manylion y Plentyn a’r Rhiant

Manylion Plentyn 1 Plentyn 2 Plentyn 3 Plentyn 4
Enw’r Plentyn
Dyddiad Geni’r Plentyn
Meddyginiaeth /
Alergeddau Bwyd
Ysgol /
Enw’r Lleoliad


Cam 2 o 3

Wythnos: Dydd Llun Dydd Mawrth Dydd Mercher Dydd Iau Dydd Gwener
Amser gadael y plentyn:
Amser casglu’r plentyn:
Cam 3 o 3

Crynodeb

Manylion Plentyn 1 Plentyn 2 Plentyn 3 Plentyn 4
Enw’r Plentyn
Dyddiad Geni’r Plentyn
Meddyginiaeth /
Alergeddau Bwyd
Ysgol /
Enw’r Lleoliad

Hyb o’ch dewis? :


Rhiant 1 Gweithiwr Allweddol (enw) :

Rhiant 1 Galwedigaeth fel maen prawf gweithiwr allweddol :

Rhiant 1 – Pa dasgau hanfodol ydych yn eu cyflawni sy’n gwneud eich gwaith yn hanfodol ar yr adeg hon? (Os y gwasanaethau argyfwng neu feddygol, nodwch ble’r ydych chi’n gweithio) :

Rhiant 1 Rhif cyswllt mewn argyfwng :


Rhiant 2 Gweithiwr allweddol (enw) :

Rhiant 2 Galwedigaeth fel maen prawf gweithiwr allweddol :

Rhiant 2 - Pa dasgau hanfodol ydych yn eu cyflawni sy’n gwneud eich gwaith yn hanfodol ar yr adeg hon? (Os y gwasanaethau argyfwng neu feddygol, nodwch ble’r ydych chi’n gweithio) :

Rhiant 2 Rhif cyswllt mewn argyfwng :


Enw’r Cyswllt mewn argyfwng: :

Rhif y Cyswllt mewn argyfwng :


A oes angen trafnidiaeth i’r hyb ar eich plentyn? :

Rhowch eich cyfeiriad cartref :

Allwch chi gadarnhau’r rhesymau / yr angen am y drafnidiaeth :


Nodwch unrhyw wybodaeth ychwanegol yr hoffai’r rhiant / gofalwr ei gyfathrebu gyda’r staff (mae hyn er mwyn isafu’r amser wyneb yn wyneb gyda’r cyswllt): :


Wythnos: Dydd Llun Dydd Mawrth Dydd Mercher Dydd Iau Dydd Gwener
Amser gadael y plentyn:
Amser casglu’r plentyn:


Fel rhieni / gofalwyr rydym yn deall:-

Mae’n bosibl y bydd y cyfleuster gofal plant yn cael ei ddileu neu ei newid ar unrhyw adeg yn ddibynnol ar gyfarwyddyd y llywodraeth.

Ni fydd yr ysgol yn gweithredu fel ysgol ond cafodd ei hail-bwrpasu ar gyfer cyflenwi gofal plant argyfwng, ac na fydd fy mhlentyn cael ei addysgu nac yn cael gwersi nac yn dilyn amserlen yr ysgol.

Efallai na fydd fy mhlentyn yn derbyn gofal yn ei ystafell ddosbarth ei hun neu gan ei athro ei hun neu gan yr un person bob amser. Efallai y bydd fy mhlentyn gyda phlant o bob oed ysgol gynradd gan ddibynnu ar drefniant y cyfleuster. Nid oes angen i’m plentyn wisgo iwnifform a byddaf yn darparu set ychwanegol o ddillad mewn bag. Rhaid darparu cinio pecyn ar ddydd Sadwrn a dydd Sul Gyhyd ag y bo’n bosibl caiff fy mhlentyn ei gadw am bellter o 2 fetr i ffwrdd oddi wrth eraill.

Byddaf i / byddwn ni’n sefyll 2 fetr i ffwrdd oddi wrth staff, aelodau eraill o’r cyhoedd pryd bynnag y bo’n bosibl yn ystod amser gollwng a chasglu plentyn.

Rhaid i mi / ni ddarparu tystiolaeth fod y DDAU riant yn bodloni meini prawf gweithiwr allweddol.

Rhaid i mi / ni ddarparu tystiolaeth fod y DDAU riant yn gweithio amserlenni ar sail wythnosol er mwyn cymryd patrymau sifft gwahanol i ystyriaeth.

Bydd yr ysgol yn gwrthod mynediad i fy mhlentyn os na fodlonir y meini prawf llym.

Byddaf / byddwn yn ceisio cadw’r hyd amser y mae fy mhlant yn ei dreulio yn y cyfleuster cyn fyrred â phosib i leihau’r risg o haint ac i’w diogelu nhw rhag eraill a’u diogelu eu hunain.

Gofynnir i unrhyw berson sy’n ymddwyn yn gas ar lafar i adael yr adeilad.

Rydyn ni/Rydw i’n deall bod y cyfleuster ar agor rhwng 8am a 6pm ar benwythnosau

Rwyf i / rydym ni fel rhiant /rhieni wedi gwneud pob ymdrech i ddod o hyd i ofal plant yn y cartref ac nid oes gennym unrhyw ddewis arall o gwbl.

Rwyf i / rydym ni’n deall mai cadw fy mhlentyn yn y cartref yw’r dewis orau er mwyn atal cael yr haint.

Rwyf i / rydym ni’n deall fod yna risg y gallai fy mhlentyn gael ei heintio oddi fewn i adeilad yr ysgol.

Os fydd aelod o’r teulu yn arddangos symptomau Coronafeirws, rhaid i mi ffonio’r ysgol i’w hysbysu. Bydd pob aelod o fy nghartref yn hunan ynysu am 14 dydd ar ôl i’r symptomau ymddangos. Byddwn yn parhau i ailddechrau’r rheol 14 dydd petai unrhyw aelod arall o’r cartref yn cael ei heintio.

Ni ddylai unrhyw berson sy’n arddangos symptomau ddod i adeiladau’r ysgol hyd yn oed i ollwng plant.

Os fydd staff yn dyfod yn sâl byddant yn hunan ynysu am 14 dydd.

Os fydd nifer y staff yn lleihau oherwydd salwch bydd y cyfleuster yn cau.

Gallai adeilad yr ysgol gael ei ail-bwrpasu ar gyfer cyfleuster arall yn y dyfodol yn ddibynnol ar gyfarwyddyd y llywodraeth.

Mae’r amgylchiadau hyn yn ddigynsail ac maen nhw’n newid yn ddyddiol. Caiff gwybodaeth ei rhannu mor gyflym ag sy’n bosibl. Byddwn ni, fel rhieni, yn dangos dealltwriaeth a chydweithrediad gymaint ag sy’n bosibl er mwyn diogelu cymunedau ein teuluoedd ac yn ei hanfod achub bywydau

Wedi'i gwblhau

Ffurflen wedi'i chyflwyno

Eich cyfeirnod yw

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y