Ar-lein, Mae'n arbed amser

Polisi Preifatrwydd

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful (CBSMT) yn cymryd materion preifatrwydd sy’n berthnasol i’n Gwefan yn ddifrifol iawn. Mae CBSMT yn ymroddedig i barchu a diogelu eich preifatrwydd a’ch gwybodaeth bersonol. Bydd CBSMT yn cadw’r wybodaeth honno fel sy’n ofynnol er mwyn cynnal a chadw cydymffurfiad â Deddf Diogelu Data 1998. Bydd y Polisi Preifatrwydd hwn yn esbonio pa wybodaeth bydd CBSMT yn ei chasglu amdanoch chi fel unigolyn, sut y bydd CBSMT yn ei defnyddio a’r camau y bydd CBSMT yn ei gymryd i sicrhau ei bod bod amser yn cael ei chadw’n ddiogel. Os oes unrhyw gwestiynau gennych ynghylch y Polisi Preifatrwydd hwn neu arferion preifatrwydd gwefan CBSMT, gallwch gysylltu â’r:

Swyddog Diogelu Gwybodaeth Gorfforaethol
Canolfan Ddinesig
Stryd y Castell
Merthyr Tudful
CF47 8AN

E-bost: information.security@merthyr.gov.uk

Ffôn: 01685 727444

At ddibenion y Ddeddf Diogelu Data 1998 (y Ddeddf), rheolwr y data yw Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful o’r Ganolfan Ddinesig, Stryd y Castell, Merthyr Tudful.
Ein cynrychiolydd enwebedig at ddibenion y Ddeddf yw Ellis Cooper.

Ni fydd CBSMT yn darparu unrhyw wybodaeth bersonol y mae’n ei derbyn drwy’r wefan i unrhyw drydydd parti, oni bai ei fod am berson sydd wedi ei gontractio i weithio ar ran y Cyngor, neu ei fod yn ofynnol i ni wneud hynny yn ôl y gyfraith. Pan fyddwch yn darparu gwybodaeth sensitif (er enghraifft, rhif cerdyn credyd i wneud taliad), bydd CBSMT yn sicrhau fod yr holl gamau rhesymol wedi eu cymryd i ddiogelu’r wybodaeth honno. Bydd CBSMT yn cymryd mesurau diogelwch i amddiffyn eich gwybodaeth bersonol pan fydd yn cael ei storio. Caiff rhifau cerdyn credyd eu defnyddio i brosesu taliad yn unig ac nid ydynt yn cael eu cadw at ddibenion marchnata.

Mae’n bosibl y bydd ein gwefan yn darparu dolenni i wefannau trydydd parti. Gan nad yw CBSMT yn rheoli’r gwefannau hynny, mae CBSMT yn eich annog i adolygu’r polisïau preifatrwydd hyn. Bydd gwybodaeth a gesglir gan CBSMT yn cael ei storio a’i phrosesu mewn cronfeydd data y mae CBSMT yn berchen arnynt yn unig.

Mae CBSMT wedi creu’r datganiad preifatrwydd hwn er mwyn arddangos ein hymrwymiad cadarn at breifatrwydd. Mae’r canlynol yn datgelu arferion casglu a dosbarthu gwybodaeth ar gyfer y wefan hon: www.merthyr.gov.uk. Nid yw’r datganiad hwn yn cynnwys dolenni, oddi fewn i’r safle hwn, at wefannau eraill.

Gwybodaeth a gesglir gan CBSMT

Nid yw CBSMT yn dal na chadw unrhyw wybodaeth bersonol am unigolion sy’n pori’r wefan hon, ac eithrio pan fyddwch yn dewis, yn wirfoddol, roi eich manylion personol i ni drwy e-bost neu ffurflen ar-lein neu’n gwneud cais am unrhyw un o’n gwasanaethau. Gellir darparu dau fath o wybodaeth: Gwybodaeth Bersonol Adnabyddadwy a Gwybodaeth Bersonol An-adnabyddadwy.

1. Mae Gwybodaeth Bersonol Adnabyddadwy yn cyfeirio at wybodaeth fanwl sy’n gadael i ni wybod y manylion penodol am bwy ydych chi. Pan fyddwch yn ymwneud â gweithgareddau penodol ar y Wefan hon, fel llenwi ffurflen electronig neu anfon adborth i ni, mae’n bosibl y bydd CBSMT yn gofyn i chi ddarparu gwybodaeth benodol amdanoch chi’ch hun fel eich enw, cyfeiriad, rhif ffôn a chyfeiriad e-bost. Ar yr amod fod y wybodaeth hon yn ôl eich disgresiwn eich hun yn llwyr. Gan ddibynnu ar y gweithgaredd, mae peth o’r wybodaeth y mae CBSMT yn gofyn i chi ei darparu yn cael ei dynodi fel gwybodaeth orfodol a pheth yn wirfoddol. Os nad ydych am ddarparu’r wybodaeth orfodol mewn perthynas â gweithgaredd penodol, yna mae’n bosibl na fydd CBSMT yn gallu rhoi’r gwasanaeth yr ydych yn ei ddymuno i chi.


2. Mae Gwybodaeth Bersonol Anadnabyddadwy yn cyfeirio at wybodaeth nad yw’n dynodi person penodol ar ei ben ei hun. Mae CBSMT yn casglu gwybodaeth benodol yn seiliedig ar ble yr ydych yn ymweld ag e ar ein gwefan - bydd hyn yn cynnwys URL y wefan yr ydych newydd ei gadael, pa URL yr ydych am ymweld ag e nesaf, pa borwr yr ydych yn ei ddefnyddio a’ch cyfeiriad IP. Cyfeiriad byd-eang ar gyfer dogfennau ac adnoddau eraill ar y We Fyd-eang yw URL. Mae cyfeiriad IP yn ddynodydd ar gyfer cyfrifiadur neu ddyfais ar rwydwaith Brotocol Rheoli / Protocol Rhyngrwyd ("TCP/IP") i lwybro gwybodaeth sy’n seiliedig ar gyfeiriad IP y cyrchfan. Mewn geiriau eraill, rhif yw cyfeiriad IP sy’n cael ei aseinio’n awtomatig i’ch cyfrifiadur pryd bynnag yr ydych yn hwylio’r we, gan ganiatáu gweinyddion gwe i leoli ac adnabod eich cyfrifiadur. Mae’n ofynnol bod cyfrifiadur yn cael cyfeiriad IP er mwyn i ddefnyddwyr gyfathrebu ar y we.

Beth mae CBSMT yn ei wneud â gwybodaeth bersonol

Pan fyddwch yn dewis cwblhau un o’n ffurflenni ar-lein caiff y wybodaeth yr ydych yn ei rhoi i ni ei defnyddio gan CBSMT, neu ddarparwr gwasanaeth trydydd parti sy’n cael ei gontractio i ni, i ddarparu’r gwasanaeth(au) y gwnaethoch ofyn amdano/amdanynt. Bydd CBSMT yn ymdrechu i ddiogelu eich gwybodaeth a bydd unrhyw ddatgeliadau o’r wybodaeth honno yn unol â’n cofrestriad o dan Ddeddf Diogelu Data 1998. Bydd yn ofynnol bod darparwyr gwasanaeth trydydd parti sy’n cael eu contractio gan y Cyngor yn cydymffurfio â’r un safonau.

Yn anffodus, nid yw trosglwyddo gwybodaeth drwy gyfrwng y rhyngrwyd yn gwbl ddiogel. Er y byddwn, fel CBSMT, yn gwneud ein gorau i ddiogelu eich data personol, ni allwn warantu ddiogelwch y data yr ydych yn ei drosglwyddo i’n safle; mae pob trosglwyddiad yn ddibynnol ar eich risg eich hun. Pan fydd CBSMT wedi derbyn eich gwybodaeth, byddwn yn defnyddio gweithdrefnau llym a nodweddion diogelu i geisio atal mynediad diawdurdod. Mae CBSMT yn ymroddedig i ufuddhau Deddf Diogelu Data 1998, yn ogystal â hawliau a chyfrinachedd pobl a pharch at breifatrwydd. Mae CBSMT yn trin eich gwybodaeth breifat â pharch. Caiff ei chadw’n ddiogel a dim ond y staff hynny sydd â’r hawl i’w gweld, sy’n cael mynediad ati. Byddwn ni, CBSMT, yn gwneud ein gorau i gadw’r wybodaeth amdanoch yn gywir ac yn gyfredol. Pan na fydd angen i CBSMT gadw gwybodaeth amdanoch mwyach, bydd CBSMT yn cael gwared â’r wybodaeth honno mewn modd diogel.

 

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y