Ar-lein, Mae'n arbed amser

Gofyn i fusnesau helpu i fapio effaith Covid-19

  • Categorïau : Press Release
  • 19 Mai 2020
business health check

Gofynnir i fusnesau ym Merthyr Tudful gymryd rhan mewn arolwg sy’n anelu at adeiladu darlun o effaith Covid-19 ar eu masnachu a’u helpu i gael adferiad.

Mae Tîm Adfywio Cymunedol Cyngor Bwrdeistref y Sir wedi llunio holiadur byr i wirio iechyd busnesau a’u cynlluniau adfer, a bydd ei ganlyniadau’n cael eu defnyddio i benderfynu pa gefnogaeth bellach sydd ei hangen arnynt.

Bydd y Tîm wedyn yn datblygu cynlluniau gweithredu ar gyfer sefydliadau unigol ac yn penodi swyddog allweddol o’r Adran i weithio gyda nhw.

“Rydyn ni’n awyddus i gyflwyno rhyw fath o asesiad fel y gallwn ni gael gwell dealltwriaeth o’r modd y mae’r pandemig wedi effeithio ar lu o’n sectorau busnes,” meddai’r Cynghorydd Andrew Barry, yr Aelod Cabinet dros Gyllid a Llywodraethu.

Ychwanegodd “Mae hyn yn ymwneud â thair llinell amser: cyn yr argyfwng; y sefyllfa yr ydyn ni ynddi yn awr – delio â chymorth y Llywodraeth a’r angen i ddeall gwybodaeth er mwyn gwneud penderfyniadau call; a’r dyfodol, pan fydd cymorth y Llywodraeth yn cael ei dynnu’n ôl.”

Dywedodd y Cynghorydd Barry fod angen i’r Cyngor ddeall y modelau busnes a sefydlwyd cyn yr argyfwng ac edrych i weld a fyddent o hyd yn berthnasol i’r dyfodol.

Ychwanegodd: “Ni fydd y modelau busnes a sefydlwyd cyn yr argyfwng o angenrheidrwydd yn gweithio ar ôl yr argyfwng - mae angen inni ddod â’n harbenigedd busnes at y bwrdd o ran deall y sectorau busnes a mecanweithiau cymorth y Llywodraeth.”

“Rydyn ni’n ymwybodol y bydd llawer o fusnesau yn rhai eithaf newydd ac yn annhebygol o gael unrhyw fath o gynllun adfer ar waith, ac y bydd bron pob busnes heb unrhyw gynllun i ddod dros ergyd fel hyn.”

Yn ogystal â gofyn a oes ganddyn nhw gynllun adfer Covid-19, gofynnir i sefydliadau fesur pa mor hir y gallan nhw oroesi, pa gefnogaeth y maen nhw’n ei hystyried yn hanfodol ar gyfer goroesi, a pha effaith bellach y maen nhw’n meddwl y byddai cadw pellter cymdeithasol yn ei chael ar eu busnes.

“Bydd ein timau yn coladu’r wybodaeth ac yn cysoni’r gefnogaeth sydd ei hangen â’n sefydliadau partner,” dywedodd y Cynghorydd Barry. “Byddan nhw hefyd yn rhoi cymorth gyda grantiau a benthyciadau busnes sydd ar gael gan y Llywodraeth.”

I gymryd rhan, cliciwch yma https

 

 

Dod o hyd i swyddi newyddion

Gallwch chwilio ein swyddi blaenorol ar gyfer eitemau sy'n cyfateb i'ch diddordebau

Cysylltwch â Ni