Ar-lein, Mae'n arbed amser

Busnesau’n cael eu hannog i wneud cais am arian mewn ymateb i reoliadau Covid-19

 • Categorïau : Press Release
 • 06 Ion 2021
Caffi Soar

Mae busnesau lletygarwch, twristiaeth a hamdden ledled Merthyr Tudful yn cael eu hannog i weithredu’n gyflym a gwneud cais am grantiau hyd at £20,000 i’w cynorthwyo â’u hadferiad yn sgil Covid-19.

Gall perchnogion tafarndai, tai bwyta, caffis, gwestau, busnesau gwely a brecwast, canolfannau chwaraeon, hamdden, crefyddol ac adeiladau cymunedol eraill wneud cais am gyllid gan Lywodraeth Cymru sydd gwerth £3 miliwn o bunnoedd sydd ar gael i gynorthwyo awdurdodau lleol i gefnogi canolfannau trefi bychain oddi fewn i ffiniau Tasglu’r Cymoedd.

Bydd cyllid gan y Cynllun Trawsffurfio Trefi yn ariannu hyd at 100% o gostau’r prosiect ond mae’n rhaid gwneud cais cyn 20 Ionawr.

Mae’r mathau o brosiectau allai dderbyn cymorth yn cynnwys:

 • Mannau masnachu yn yr awyr agored h.y. adlenni y tu allan, canopïau, gwresogi y tu allan
 • Byrddau y tu allan a chadeiriau
 • Sgriniau y tu allan, bolardiau a bocsys planhigion
 • Cyfleusterau gweini y tu allan
 • Cynlluniau seilwaith gwyrdd bychan
 • Goleuadau ar gyfer masnachu y tu allan
 • Gwelliannau ar gyfer cyrtiau/gerddi cefn
 • Gwelliannau mewnol ar gyfer ymbellhau cymdeithasol fel sgriniau

“Nid yw hyn yn debyg i Gynllun Offer Awyr Agored y llynedd a oedd yn gyfyngedig i fusnesau a oedd yn cynnig bwyd a diod yn yr awyr agored yn unig,” meddai’r Cynghorydd Geraint Thomas, Aelod o’r Cabinet ar gyfer Adfywio a Diogelu’r Cyhoedd.

“Er y gall y math yma o fusnesau wneud ceisiadau o hyd am arian pellach, mae’r cynllun wedi ei anelu yn ogystal at ddarparwyr llety a gweithgareddau,” ychwanegodd. “Cyfyngwyd cynllun grant y llynnedd i ganol tref Merthyr Tudful yn unig ond y tro hwn, gall y fwrdeistref sirol gyfan - o Bontsticill i Fynwent y Crynwyr a phob man arall wneud cais.

“Nid yw’n busnesau erioed wedi wynebu cymaint o her â’r 10 mis diwethaf. Rwyf yn eu hannog i ymateb yn gyflym am gymorth gallai sicrhau dyfodol mwy llewyrchus.”

 • Un o’r sawl a dderbyniodd gymorth gan y Cynllun Grant Offer yn yr Awyr Agored oedd Caffi Soar ym Mhontmorlais sydd yn rhan o Ganolfan a Theatr Soar. Galluogwyd y Ganolfan i osod gwresogyddion allanol, goleuadau a gardd berlysiau.

“Mae’r prosiect wedi galluogi’r busnes i ddefnyddio’n man allanol yn ystod y misoedd oer a pharhau i ddarparu lle diogel a chyfeillgar i bobl gwrdd dros baned dda o goffi,” meddai Jamie Bevan, perchennog Caffi Soar.

“Mewn cyfnod pan mae pobl am barhau i gwrdd ag eraill ond yn teimlo’n fwy diogel i wneud hynny y tu allan, mae’r prosiect hwn wedi cynorthwyo’r busnes a Chanolfan Soar i oresgyn rhai o drafferthion y sefyllfa sydd ohoni.”

Os hoffech dderbyn ffurflen gais, cysylltwch â Thîm Mentergarwch y Cyngor ar economic.development@merthyr.gov.uk

Dylai ceisiadau gael eu dychwelyd at:

Y Tîm Mentergarwch, Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful, Canolfan Busnes Orbit, Parc Busnes Rhydycar, Merthyr Tudful, CF48 1DL. E-bost: economic.development@merthyr.gov.uk

Dod o hyd i swyddi newyddion

Gallwch chwilio ein swyddi blaenorol ar gyfer eitemau sy'n cyfateb i'ch diddordebau

Cysylltwch â Ni