Ar-lein, Mae'n arbed amser

Mae’r Cyngor wedi parhau i ddarparu gwasanaethau hanfodol trwy gydol blwyddyn y Pandemig

 • Categorïau : Press Release
 • 04 Maw 2021
86496270_2862846937126060_585446545441161216_o

Er gwaetha’r cyfyngiadau ariannol sydd ar y Cyngor, yn enwedig trwy gydol y Pandemig, rydym wedi parhau i ddarparu gwasanaethau hanfodol a diogelu’r rheini sydd fwyaf mewn angen.

Yng nghyfarfod arbennig y Cyngor a gynhaliwyd ddoe er mwyn gosod y gyllideb ar gyfer 2020/21, amlinellodd Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Lisa Mytton gyflawniadau pob un adran yn ystod y flwyddyn, yn cynnwys:

 • Prosesu Grantiau Busnes dros £20 miliwn i dros 1,000 o fusnesau a thalaiadau hunanynysu a gofal cymdeithasol
 • darparu dros 2,000 o brydiau ysgol am ddim
 • symud ymlaen â chynlluniau ar gyfer yr egin ysgol Gymraeg newydd a’r ysgol gred, 3 – 16 oed
 • gweithio ar y Strategaeth Codi Dyheadau, Codi Safonnau mewn addysg
 • yn sgil Storm Dennis, sefydlu 49 cynllun adfer sydd â chyfanswm o oddeutu £8.6 miliwn er mwyn lleihau’r risg o lifogydd yn y dyfodol a diogelu eiddo
 • parhau i fod yr awdurdod cynllunio lleol sydd yn perfformio orau yng Nghymru, yn ôl data Llywodraeth Cymru
 • gwella rheoli gwastraff yn sylweddol, o ran targedau Adfer a Thirlenwi Llywodraeth Cymru a chyfradd adfer o 66.74% yn ystod y tri chwarter cyntaf
 • cwblhau gwerth £1 miliwn o waith arwyneb ffyrdd, £350 miliwn ar uwchraddio goleuadau traffig, ffensys diogelwch, mynedfeydd ar gyfer yr anabl, gridiau gwartheg, arwyddion y priffyrdd a leinio ffyrdd a gwerth £900,000 o waith cynnal a chadw
 • cadw statws Baner Werdd Parc Cyfarthfa, Parc Taf Bargoed a Mynwent Aber-fan ac ychwanegu parc Tre Tomos i’r rhestr
 • cymryd rhan flaenllaw yn y gwasanaeth profi, olrhain a diogelu
 • derbyn £500,000 er mwyn uwchraddio mesurau rhwystro troseddau yn ward y dref gan gynnwys gwell CCTV a gwell goleuadau’r stryd
 • roedd y Tîm Cynllunio Mewn Argyfwng yn bartneriaid allweddol wrth gynllunio canolfannau profi a brechu. Merthyr oedd yr awdurdod lleol cyntaf yng Nghymru i gynnal rhaglen beilot profi torfol
 • gweithio amlasiantaethol â chymorth y trydydd sector er mwyn cynnig adnoddau ymarferol a chyllidebol ar gyfer y cymunedau mwyaf bregus
 • annog y defnydd o dechnoleg drwy brynu iPads a sgriniau ar gyfer cartrefi gofal
 • gwneud rhaglen beilot asesiad gwiriad iechyd yn gynnar yn ystod y Pandemig er mwyn deall effaith y feirws ar fusnesau
 • cynorthwyo clybiau chwaraeon, mentrau cymdeithasol, gweithwyr llawrydd a busnesau bychan i wneud cais am dros £120,000 o fuddsoddiad allanol
 • goruchwylio adeiladu’r gyfnewidfa fysiau newydd. Parhaodd y gwaith, yn ddi-dor yn ystod y pandemig ac agorwyd yn Ebrill 2021
 • rheoli rhaglenni gwerth miliynau o bunnoedd ar ran Awdurdod Trafnidiaeth Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCRTA.)
 • sicrhau dros 200 o swyddi trwy’r Tîm Cyflogadwyaeth
 • bod yn gynrychiloydd Porth Kickstart a sicrhau buddsoddiad er mwyn creu 95 o swyddi â busnesau mewnol ac allanol
 • cynorthwyo 38 o bobl leol i sicrhau cyfleoedd prentisiaeth mewn Uwch Weithgynhyrchu a Pheirianneg drwy Raglen Brentisiaeth Aspire
 • cydweithio â Llywodraeth Cymru, Trafnidiaeth Cymru a Thasglu’r Cymoedd er mwyn creu prif gynllun integerdig ar gyfer canol tref Merthyr Tudful
 • sicrhau dros £1 miliwn gan Raglen Trawsffurfio Trefi Llywodraeth Cymru er mwyn darparu prosiectau adfywio allweddol
 • dynodiad fel Porth Darganfod allweddol yn gysylltiedig â Gweithlu’r Cymoedd, sicrhau bron i £1 miliwn i ailddatblygu’r Ganolfan ym Mharc Cyfarthfa
 • lansio Cynllun Cyfarthfa, cynllun i drawsffurfio Ardal Dreftadaeth Merthyr Tudful yn ganolfan dreftadaeth ddiwydiannol o bwysigrwydd rhyngwladol
 • yn sgil cynnydd yn y galw am dai a gwasanaethau digartrefedd, sicrhau bron i £1 miliwn o arian Cam 2 Covid 19 ar gyfer Tai Modiwlar, sefydlu Tîm Amlddisgyblaethol Iechyd Meddwl a Chamdrin Cyffuriau Rhanbarthol mewn hosteli, cynyddu nifer unedau Prosiect Tai yn Gyntaf o 8 i 12 a chymeradwyo nifer o ddatblygiadau tai newydd.

Dywedodd y Cynghorydd Mytton fod cyhoeddiad ddoe ynghylch y Setliad Terfynnol ar gyfer Llywodraeth Leol wedi cadarnhau cynnydd o +4.64% ar gyfer Merthyr Tudful. Galluogodd y setliad hwn fod y Cyngor yn gallu cynnwys gofynion ychwanegol o £3.6 miliwn yn ogystal â £1.3 miliwn arall yn gysylltiedig â Covid-19 a’u bod yn cael eu cyllido gan Gronfa Galedu Llywodraeth Cymru.

Dywedodd fod gallu dynodi arbedion gwasanaeth o bron i £1 miliwn wedi galluogi fod y Dreth Gyngor yn cael ei lleihau o  4.99% i 3.55%.

“Yn ariannol, roeddem cyn hyn yn wynebu diffyg yn ein cyllideb o dros £20 miliwn ond sicrhaodd rheolaeth ariannol drylwyr fod gennym warged o bron i £3 miliwn yn 2019/20,” dywedodd y Cynghorydd Mytton.

Diolchodd i’r aelodau, y swyddogion ac i staff yr awdurdod am eu cefnogaeth yn ystod amseroedd anodd ac am ‘ddarparu gwasanaethau safonol i breswylwyr Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful.’

Dod o hyd i swyddi newyddion

Gallwch chwilio ein swyddi blaenorol ar gyfer eitemau sy'n cyfateb i'ch diddordebau

Cysylltwch â Ni