Ar-lein, Mae'n arbed amser

Y Cyngor yn amlygu’r newidiadau i drefniadau cymorth busnes

  • Categorïau : Press Release
  • 24 Meh 2020
Furlough scheme extended (1)

Mae’r Cyngor am ddwyn sylw busnesau lleol at nifer o ddyddiadau, nodiadau atgoffa, newidiadau a gwybodaeth gyfoes sy’n ymwneud ag argyfwng y Coronafeirws.

Ar 12 Mai, estynnodd Llywodraeth y DU ei chynllun ffyrlo i redeg tan ddiwedd mis Hydref 2020. Bydd y cynllun yn parhau ar ei ffurf bresennol tan ddiwedd mis Gorffennaf, yna bydd newidiadau’n cael eu cyflwyno i ganiatáu mwy o hyblygrwydd o ddechrau mis Awst.

O 1 Gorffennaf, gall cyflogwyr ddod â gweithwyr a oedd wedi’u rhoi ar ffyrlo yn ôl i’r gwaith - am unrhyw faint o amser neu unrhyw batrwm shifft - a gallant barhau i hawlio Grant y Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod y Coronafeirws (CJRS) am eu horiau arferol heb eu gweithio. Bydd y cynllun yn cau i newydd-ddyfodiaid o 30 Mehefin.

Dyma’r dyddiadau allweddol ar gyfer newidiadau:

• 30 Mehefin 2020 - bydd cynllun ffyrlo gwreiddiol y Llywodraeth yn cau i newydd-ddyfodiaid (nodwch: er y bydd y cynllun gwreiddiol yn cau bryd hynny, y DIWRNOD DIWETHAF ar gyfer rhoi gweithiwr ar ffyrlo am y tro cyntaf oedd 10 Mehefin).

1 Gorffennaf - bydd ail gam y cynllun yn cychwyn. O’r dyddiad hwn, bydd y cynllun ond ar gael i dalu cyflogau’r gweithwyr a gafodd eu rhoi ar ffyrlo ar ryw bwynt yn y cyfnod cyntaf. Ar yr un pryd, bydd cyflogwyr yn gallu dod â gweithwyr ffyrlo yn ôl ar sail ran-amser, gyda’r cynllun ffyrlo’n cyfrannu hyd at 80% o’u cyflog am yr oriau arferol heb eu gweithio (yn amodol ar y cap perthnasol).

31 Gorffennaf - rhaid i gyflogwyr sy’n hawlio o dan y cam cyntaf fod wedi cwblhau a chyflwyno pob cais am y cyfnod hyd at 30 Mehefin.

1 Awst - o’r dyddiad hwn, ni fydd y cynllun bellach yn talu cyfraniadau YG y cyflogwyr na chyfraniadau pensiwn y rhai ar gyflogau ffyrlo - bydd angen i gyflogwyr dalu’r gost hon.

1 Medi - bydd cyfraniad y Llywodraeth yn cael ei ostwng i 70% o gyflogau, hyd at gap o £2,187.50 y mis am yr oriau nad yw’r gweithiwr yn gweithio. Rhaid i gyflogwyr wneud iawn am y gwahaniaeth o 10% er mwyn dod â thaliadau ffyrlo i 80% o gyflogau (hyd at gap o £2,500) am oriau heb eu gweithio, a bydd hefyd yn talu cyfraniadau YG a phensiwn y rhai ar gyflogau ffyrlo.

1 Hydref 2020 - bydd cyfraniad y Llywodraeth yn gostwng i 60% o gyflogau, hyd at gap o £1,875 y mis am yr oriau nad yw’r cyflogai’n gweithio. Rhaid i gyflogwyr wneud iawn am y gwahaniaeth o 20% i ddod â thaliadau ffyrlo i 80% o gyflogau (hyd at gap o £2,500) am yr oriau heb eu gweithio, a bydd hefyd yn talu cyfraniadau YG a phensiwn y rhai ar gyflogau ffyrlo.

Am fwy o wybodaeth am y newidiadau i’r Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod y Coronafeirws, ewch i

GRANT CYFRADDAU BUSNES - DYDDIAD CAU 30 Mehefin

Cyflwynodd Llywodraeth Cymru ddau grant i gefnogi busnesau. Mae’r grantiau hyn ar gael i fusnesau oedd wedi’u cofrestru i dalu ardrethi ar eu hadeiladau ar 20 Mawrth 2020. Nod y ddau gynllun grant oedd cael cymorth ariannol i fusnesau cymwys a sefydliadau nid-er-elw cyn gynted â phosibl i’w helpu i barhau’n hyfyw.

DIWEDDARIAD: Bydd ceisiadau am y grantiau hyn yn cau am 5pm ar 30 Mehefin. Er y bydd taliadau grant yn cael eu gwneud ar ôl y dyddiad hwn, ni fydd y Cyngor yn gallu derbyn unrhyw geisiadau pellach, yn unol â chyfarwyddyd Llywodraeth Cymru.

I wirio’ch cymhwysedd, ewch at wefan y Cyngor: ewch i

Canllawiau Coronafeirws Llywodraeth Cymru

I gael y canllawiau diweddaraf ar ddychwelyd i’r gwaith yn ddiogel, pecynnau cymorth defnyddiol i fusnesau, arwyddion y gellir eu lawrlwytho, ac ati, ewch i https://gov.wales/coronavirus

Mae canllawiau ychwanegol i helpu cyflogwyr, gweithwyr a’r hunangyflogedig i ddeall y ffordd o weithio’n ddiogel yn ystod pandemig y coronafeirws, wedi’u rhyddhau gan Lywodraeth y DU.

Er bod hyn yn berthnasol i ranbarthau Lloegr yn unig, mae’n rhoi cipolwg da i’r modd y bydd rhaid i fusnesau addasu’u gweithle wrth ailagor.

Am fwy o fanylion, ewch I 

Gweminarau Busnes Cymru

Mae Busnes Cymru wedi lansio cyfres o weminarau AM DDIM ar sut y gall busnesau ymateb i’r amseroedd newidiol a ddaeth yn sgil Coronafeirws Covid-19. Mae’r rhain yn cynnwys:

• Pwysigrwydd Arallgyfeirio mewn Amseroedd Cythryblus a Sut i Arallgyfeirio’n Gyflym

• Adferiad a Thwf, Cynllunio Masnach ar ôl y Coronafeirws

• Cyrchu Cyllid Busnes

Gellir gweld dolenni i’r rhain yma 

Dod o hyd i swyddi newyddion

Gallwch chwilio ein swyddi blaenorol ar gyfer eitemau sy'n cyfateb i'ch diddordebau

Cysylltwch â Ni