Ar-lein, Mae'n arbed amser

Cynnydd sydyn yn y nifer o achosion o COVID-19 | BWRDD IECHYD PRIFYSGOL CWM TAF MORGANNWG

  • Categorïau : Press Release
  • 04 Tach 2020
default.jpg

Y diweddaraf am wasanaethau Ysbyty Brenhinol Morgannwg

Bydd cleifion sy’n ffonio 999 ac sydd angen cael eu derbyn i’r ysbyty ar frys yn mynd i Ysbyty Brenhinol Morgannwg, yn dilyn y newidiadau dros dro i’r drefn ar gyfer derbyniadau brys i’r ysbyty y mis diwethaf. Yn ogystal, mae llawdriniaethau a mathau eraill o driniaeth sydd wedi ei chynllunio ymlaen llaw hefyd ar fin ailddechrau yn raddol ac mewn modd diogel.

Bydd cleifion sydd wedi eu hanfon ymlaen ar frys i Ysbyty Brenhinol Morgannwg gan feddygon teulu, ac unrhyw un sy’n cyrraedd Ysbyty Brenhinol Morgannwg ac sydd angen cael ei dderbyn ar frys yn dilyn asesiad, yn cael eu derbyn i’r ysbyty hwnnw. 

Ysbyty Brenhinol Morgannwg

Achosion o COVID-19 sy’n gysylltiedig – 160

Marwolaethau yn sgil achosion o COVID-19 sy’n gysylltiedig – 47

*roedd y ffigurau hyn yn gywir ar 26/10/2020

 Ysbyty'r Tywysog Siarl

Achosion o COVID-19 sy’n gysylltiedig – 69

Marwolaethau yn sgil achosion o COVID-19 sy’n gysylltiedig – 11

*roedd y ffigurau hyn yn gywir ar 26/10/2020

 

 Ysbyty Tywysoges Cymru

Achosion o COVID-19 sy’n gysylltiedig – 89

Marwolaethau yn sgil achosion o COVID-19 sy’n gysylltiedig – 11

*roedd y ffigurau hyn yn gywir ar 26/10/2020

 

Ysbyty Cwm Rhondda

Achosion o COVID-19 sy’n gysylltiedig – 26

Marwolaethau yn sgil achosion o COVID-19 sy’n gysylltiedig – (dydy’r rhain ddim yn cael eu rhyddhau oherwydd y nifer fach o achosion a’r effaith y byddai hynny’n ei chael ar breifatrwydd cleifion)

*roedd y ffigurau hyn yn gywir ar 26/10/2020

Ysbyty Maesteg

Achosion o COVID-19 sy’n gysylltiedig – 22

Marwolaethau yn sgil achosion o COVID-19 sy’n gysylltiedig – (dydy’r rhain ddim yn cael eu rhyddhau oherwydd y nifer fach o achosion a’r effaith y byddai hynny’n ei chael ar breifatrwydd cleifion)

*roedd y ffigurau hyn yn gywir ar 26/10/2020

Adrannau Argyfwng

Rydyn ni’n apelio i bawb yn ein cymunedau i’n helpu i reoli’r pwysau rydyn ni’n eu hwynebu ar draws ein hysbytai. Gallwch ein helpu trwy ystyried yn ofalus ai mynd i’r Adran Damweiniau ac Achosion Brys yw’r dewis priodol ar gyfer eich anghenion gofal iechyd. Mae’r Adran Damweiniau ac Achosion Brys ar gyfer achosion brys YN UNIG. Rydyn ni’n annog pawb i ystyried a all gwasanaethau eraill ddarparu gofal sy’n addas ar gyfer eu hanghenion, fel gwefan 111 GIG Cymru, unedau mân anafiadau, fferyllfeydd a gwasanaethau meddyg teulu. Mae manylion ar ein gwefan.

Datganiad BIP CTM

Meddai Cyfarwyddwr Meddygol BIP CTM, Dr Nick Lyons:

“Mae’r haint yn parhau i ledaenu ar raddfa bryderus yn ein cymunedau. Rhaid i bob un ohonom ni ystyried ein cyfrifoldebau o ddifrif a chadw at y cyfyngiadau symud yn ystod yr 17 o ddiwrnodau hyn. Drwy wneud hyn, byddwch chi’n ein helpu ni i reoli’r feirws a diogelu pawb, gan gynnwys y bobl sydd fwyaf agored i niwed, yn ein cymunedau.

“Os ydych chi’n dioddef o unrhyw rai o symptomau COVID-19, ewch i gael prawf cyn gynted â phosib. Cofiwch y byddwch chi’n dal i fod yn heintus hyd yn oed os bydd symptomau ysgafn gyda chi, felly dewch draw i un o’r canolfannau profi.”

Rhaid anfon pob ymholiad gan y wasg at CTM.News@wales.nhs.uk

Dod o hyd i swyddi newyddion

Gallwch chwilio ein swyddi blaenorol ar gyfer eitemau sy'n cyfateb i'ch diddordebau

Cysylltwch â Ni