Ar-lein, Mae'n arbed amser

Ychydig dros bythefnos ar ôl i wneud cais am grant dechrau busnes

  • Categorïau : Press Release
  • 24 Awst 2020
Start up grants (1)
Mae gan gyw-fusnesau Merthyr Tudful ychydig dan bythefnos ar ôl i wneud cais am ddyfarniad o £2,500 oddi wrth Gynllun Grant Dechrau Busnes Llywodraeth Cymru.
Gall busnesau hunangyflogedig a grëwyd yn ddiweddar ond sydd â phroblemau llif arian yn sgil effaith Coronafeirws, wneud cais am y cymorth i’w helpu i oroesi’r canlyniadau economaidd.
Dywedodd Aelod Cabinet dros Gyllid a Llywodraethu, y Cynghorydd Andrew Barry: “Hyd yn hyn mae’r Cyngor wedi prosesu grantiau i 40 o fusnesau, ond mae arian yn parhau i fod ar gael i gefnogi rhagor o fusnesau.
“Rydym yn falch gyda'r nifer o geisiadau rydym wedi delio â nhw hyd yma, ond rydym am helpu cynifer o fusnesau sy’n dechrau ag y gallwn. Y dyddiad cau i’r sawl sydd heb ymgeisio yw dydd Gwener 4 Medi.”
Nid ydych chi’n gymwys am y grant hwn os ydych yn gymwys am, neu wedi derbyn:
• Grant Trethi Busnes oddi wrth y Cyngor Bwrdeistref Sirol
• Cronfa Gwytnwch Economaidd ar gyfer BBaCh a microfusnesau
• Cynllun Cymorth Incwm i’r Hunangyflogedig drwy CThEM
Dim ond y busnesau sy’n bodloni’r meini prawf canlynol all hawlio’r grant: 
• Dechrau masnachu rhwng 1 Ebrill 2019 a 29 Chwefror 2020
• Trosiant blynyddol yn llai na £50,000
• Rhaid bod busnesau’n gweithredu ac yn cyflogi yng Nghymru
• Rhaid bod gan fusnesau un neu ragor o’r canlynol:
 Rhif Cyfeirnod Unigryw Talwr Trethi CThEM
 Rhif Cofrestru TAW neu dystysgrif eithrio TAW
• Wedi profi gostyngiad mewn trosiant sy’n fwy na 50% yn sgil Covid-19 (ers 1 Mawrth2020)
• Bydd angen i fusnesau ddarparu
 Tystiolaeth adnabyddiaeth (un o’r canlynol): trwydded yrru gyfredol neu ffotogerdyn
DU neu EEA; pasbort cyfredol wedi ei arwyddo; neu dystysgrif geni wreiddiol  
 Tystiolaeth o gyfeiriad busnes drwy ddatganiad y dreth gyngor neu fil gwasanaethau
 Tystiolaeth o fasnachu actif hyd at 17 Mawrth 2020 drwy ddatganiad banc busnes
neu ddatganiad ariannol arall (e.e. PayPal)
Gall busnesau wirio pa mor gymwys ydynt drwy ymweld â gwefan Busnes Cymru

Dod o hyd i swyddi newyddion

Gallwch chwilio ein swyddi blaenorol ar gyfer eitemau sy'n cyfateb i'ch diddordebau

Cysylltwch â Ni