Ar-lein, Mae'n arbed amser

Cymorth i fusnesau Merthyr Tudful gael gafael ar fwy na £12.5 yn sgil Covid-19

  • Categorïau : Press Release
  • 01 Gorff 2020
business health check

Mae Swyddogion Cyngor Merthyr Tudful wedi bod yn gweithio gyda busnesau lleol i geisio cyfyngu ar y difrod sy’n eu hwynebu o ganlyniad i gyfnod clo’r coronafeirws.

Yn ogystal â helpu cwmnïau i gael gafael ar grantiau gwerth dros £12.5m gan Lywodraeth Cymru, mae Timau Refeniw ac Adfywio Cymunedol y Cyngor Bwrdeistref Sirol yn eu helpu i gynllunio adferiad trwy ddefnyddio holiadur i wirio iechyd eu busnesau.

Hyd yma, nodwyd bod mwy na 1,000 o fusnesau Merthyr Tudful â safleoedd wedi’u heffeithio gan y coronafeirws a’u bod yn gymwys i gael cyllid.

Yn ogystal, cymerodd 120 o fusnesau ran mewn arolwg gyda’r nod o adeiladu darlun o effaith Covid-19 ar eu cynlluniau masnachu ac adfer, ac mae ei ganlyniadau’n cael eu defnyddio i bennu pa gefnogaeth bellach sydd ei hangen.

Roedd canran uchel o’r ymatebion hynny’n dod o fusnesau yng nghanol y dref. Dywedodd 96% o’r ymatebwyr eu bod wedi dioddef colled incwm - roedd 47% wedi rhoi eu staff ar ffyrlo; 66% wedi derbyn grantiau, a 27% yn  meddu ar gynlluniau adfer yn sgil y coronafeirws.

Dywedodd y Cynghorydd Andrew Barry, yr Aelod Cabinet dros Gyllid a Llywodraethu: “Rydyn ni wrth ein bodd gyda’r ffordd y roeddem yn gallu trosglwyddo’r gefnogaeth ariannol i’n busnesau yn gyflym.

“Mae’r gwiriad iechyd busnes yn ein helpu i ddatblygu cynlluniau gweithredu ar gyfer sefydliadau unigol. Mae’r rhai nad oedd ganddynt gynlluniau adfer yn cael swyddog allweddol o’r adran i weithio gyda nhw i roi cynlluniau at ei gilydd.

“Fe baentiodd y gwiriad iechyd ddarlun dinistriol o ba mor galed y mae’r coronafeirws wedi taro’r busnesau hyn, ond rydyn ni’n gwneud popeth o fewn ein gallu i’w helpu i oroesi.”

Mae’r Cyngor yn gweithio ar gynigion eraill er mwyn sicrhau cynaliadwyedd a bywiogrwydd y busnesau yng nghanol y dref ar ôl i’r cyfnod clo ddod i ben. Bydd eu ffyrdd o weithredu yn wahanol, ond mae cynlluniau ar y gweill i sicrhau y gall masnachwyr barhau i weithredu mor normal â phosibl.

Os hoffech ragor o wybodaeth am y gefnogaeth sydd ar gael, e-bostiwch: economicdevelopment2@merthyr.gov.uk

Dod o hyd i swyddi newyddion

Gallwch chwilio ein swyddi blaenorol ar gyfer eitemau sy'n cyfateb i'ch diddordebau

Cysylltwch â Ni