Ar-lein, Mae'n arbed amser

Y Cyngor yn cefnogi Wythnos Genedlaethol Ymwybyddiaeth Troseddau Casineb

  • Categorïau : Press Release
  • 15 Hyd 2020
default.jpg

Chyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful wedi ymuno â Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf a Heddlu De Cymru i gefnogi Wythnos Genedlaethol Ymwybyddiaeth Troseddau Casineb 2020 (NHCAW). Mae'r wythnos yn rhedeg o ddydd Sadwrn, 10 Hydref  i ddydd Sadwrn 17 Hydref.

Mae NHCAW yn wythnos o weithredu sydd wedi'i chynllunio i godi ymwybyddiaeth o droseddau casineb, cefnogi'r rhai sydd wedi wynebu troseddau casineb, a chofio'r rhai sydd, yn anffodus, wedi'u colli.

Er mwyn cefnogi'r ymgyrch, mae cyfres o 5 fideo wedi'i chreu. Mae'r gyfres yn dangos pobl go iawn sy'n amlinellu'r nodweddion sydd, yn eu barn nhw, yn eu disgrifio fel unigolion, yn ogystal â'u nodwedd warchodedig. Mae pob un o'r unigolion yn hyrwyddo'r neges: “Dydy fy … ddim yn fy niffinio”

Nod y fideos hyn, sy'n ysgogi'r meddwl, yw dangos amrywiaeth a hyrwyddo cynwysoldeb, codi ymwybyddiaeth o droseddau casineb ac annog unrhyw ddioddefwyr i roi gwybod am achosion o droseddau casineb a/neu ddod o hyd i gymorth. 

Meddai’r Cwnstabl Bharat Narbad QPM, sy'n ymddangos yn y cyntaf o'r fideos codi ymwybyddiaeth: “Cefais fy ngeni yn 1967 yn nhalaith Gujarat yn India a symudais i Gaerdydd gyda fy mam pan oeddwn i'n 2 oed i ymuno â fy nhad a oedd eisoes yn gweithio yma.

“Yn anffodus, wynebais hiliaeth ar sawl ffurf yn tyfu i fyny yn y 70au, gan gynnwys yn y busnes a oedd yn cael ei redeg gan fy nhad.  Yn y 90au, byddai'r heddlu yn fy stopio i gynnal chwiliad dro ar ôl tro. Dyma ran o'r rheswm pam y penderfynais i ymuno â’r heddlu yn 1998 ar ôl gweithio mewn banc am ddeng mlynedd.

“Mae'r 22 mlynedd diwethaf o blismona wedi bod yn werth chweil ac yn heriol. Rydw i wedi gweithio mewn sawl rôl - o swyddog ymateb yn ateb galwadau 999 i swyddog cymunedol cymdogaeth, a hyd yn oed wedi delio â throseddau ceir mewn dillad cyffredin.

“Yn ystod fy nghyfnod yn gweithio i'r Heddlu, helpais i ffurfio Cymdeithas Swyddogion Heddlu Duon De Cymru ac rydw i wedi bod yn Gadeirydd arni ers 13 blynedd. Yn y rôl yma, rydw i'n helpu ac yn cefnogi swyddogion sydd wedi wynebu hiliaeth - a hynny'n fewnol ac yn allanol. Rydw i hefyd wedi gweithio'n Swyddog Cyswllt rhwng y cymunedau BAME yn Ne Cymru â'r Heddlu.

“Fy rôl bresennol yn yr Heddlu yw ceisio sicrhau bod yr Heddlu'n cynrhychioli'r gymuned yn well, a hynny drwy annog a helpu aelodau o’r gymuned BAME i wneud cais i weithio gyda'r Heddlu. O ganlyniad i hyn, rydyn ni wedi cynyddu nifer yr unigolion o leiafrifoedd ethnig sydd wedi ymuno â Heddlu De Cymru.

“Mae fy ngwaith cymunedol wedi cael ei gydnabod ar ffurf sawl gwobr amrywiaeth, gan gynnwys y Wobr Gwaddol yn ystod mis Hanes Pobl Dduon y llynedd. Yn 2019, cefais wobr am fy ngwasanaeth hir ac ymddygiad da, a chefais fy nghydnabod ar restr Anrhydeddau'r Flwyddyn Newydd gan y Frenhines gyda Medal Heddlu'r Frenhines.

“Rydw i wedi ymrwymo i fynd i’r afael â throseddau casineb ar bob ffurf a chredaf fod Wythnos Genedlaethol Ymwybyddiaeth Troseddau Casineb yn bwysig wrth gydnabod yr effaith y mae casineb yn ei chael ar ddioddefwyr.”

Safwn ni i gyd gyda'n gilydd. Fyddwn ni ddim yn goddef casineb.

Mae digwyddiad casineb yn cynnwys gweithred o elyniaeth sydd, yn eich barn chi, oherwydd eich anabledd, hil, crefydd, hunaniaeth drawsryweddol neu gyfeiriadedd rhywiol (sef nodweddion gwarchodedig). Dyma rai o'r sawl math o ddigwyddiadau sy'n gysylltiedig â chasineb: cam-drin geiriol, bygythiadau o drais, aflonyddu, bwlio, bygwth neu gam-drin ar-lein.  

Mae digwyddiad casineb yn dod yn drosedd casineb pan gyflawnwyd trosedd oherwydd gelyniaeth neu ragfarn. Mae modd i hyn gynnwys troseddau fel ymosod, aflonyddu, dwyn, difrod troseddol, llythyrau casineb a thwyll.

Mae yna sawl ffordd y mae modd rhoi gwybod am drosedd casineb, a hynny fel dioddefwr, tyst neu'n rhoi gwybod ar ran rhywun arall:

Mewn argyfwng: ffoniwch 999; neu i roi gwybod am droseddau nad ydynt yn rhai brys, ffoniwch 101 lle mae modd siarad ag aelod o Heddlu De Cymru, 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos.

Anogir dioddefwyr bob amser i gysylltu â'r heddlu ond mae modd rhoi gwybod am y digwyddiad yn uniongyrchol i wasanaeth Cymorth i Ddioddefwyr trwy ffonio 08456 121 900 24/7. Bydd gwasanaethau cymorth yn cael eu cynnig o fewn 48 awr. Mae gyda chi hawl hefyd i gael cymorth a chefnogaeth gyfrinachol am ddim gan wasanaeth Ffocws Dioddefwyr De Cymru. Mae modd i'r gwasanaeth eich helpu ni waeth pryd y digwyddodd y digwyddiad a ph’un a fydd yr heddlu am gymryd camau pellach ai peidio. Ffoniwch 0300 303 0161.

Mae modd hefyd rhoi gwybod ar-lein trwy fynd i wefan www.reporthate.victimsupport.org.uk lle cewch ddod o hyd i wybodaeth a chyngor pellach.  Mae rhagor o wybodaeth ar dudalen Rhoi Gwybod am Gasineb i Heddlu De Cymru yma.

Dod o hyd i swyddi newyddion

Gallwch chwilio ein swyddi blaenorol ar gyfer eitemau sy'n cyfateb i'ch diddordebau