Ar-lein, Mae'n arbed amser

Ceisio barn am opsiynau trafnidiaeth ysgol/coleg ôl-16

  • Categorïau : Press Release
  • 30 Ion 2018
Merthyr master cmyk.jpg

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful yn ceisio cael barn y cyhoedd am ei gynlluniau i newid darpariaeth trafnidiaeth gyfredol ar gyfer myfyrwyr dros 16 mlwydd oed.

Ar hyn o bryd caiff disgyblion eu trawsgludo i’r ysgolion / colegau canlynol: Coleg Y Cymoedd (Aberdâr, Ystrad Mynach a Nantgarw), Coleg Pen-y-bont, Y Coleg Merthyr Tudful, Ysgol Gyfun Rhydywaun, Ysgol Lewis Pengam, Ysgol Gyfun Lewis i Ferched, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Ioan Fedyddiwr ac Ysgol Gatholig Cardinal Newman.  

Nid oes unrhyw ddyletswydd statudol ar yr awdurdod i ddarparu trafnidiaeth am ddim i’r grŵp oedran hwn, ac mae’n costio £189,751 yn flynyddol ar hyn o bryd. Â’r Cyngor yn gorfod dod o hyd i arbedion gwerth £8.8 miliwn dros y ddwy flynedd nesaf, mae nifer o opsiynau’n cael eu hystyried ar gyfer dyfodol y gwasanaeth. Sef:

  • Cadw pethau fel y maent, heb unrhyw arbedion yn cael eu gwneud. 
  • Symleiddio’r gwasanaeth drwy ddarparu trafnidiaeth am ddim i Goleg Merthyr Tudful neu i’r ysgolion agosaf mwyaf addas sy’n parhau i ddarparu chweched dosbarth, gan arwain at arbedion o 41%.
  • Symleiddio’r gwasanaeth drwy ddarparu trafnidiaeth am ddim i’r lleoedd canlynol yn unig: Coleg Merthyr Tudful, Ysgol Gyfun Rhydywaun, Ysgol Gatholig Cardinal Newman ac Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Ioan Fedyddiwr, gan arwain at arbedion o 41%.
  • Cadw’r gwasanaeth a throsglwyddo’r costau i’r disgyblion.
  • Cael gwared ar y gwasanaeth yn gyfan gwbl.

“Mae darparu trafnidiaeth ôl-16 am ddim yn wasanaeth yn ôl disgresiwn” dywedodd y Cynghorydd Lisa Mytton, Aelod Cabinet dros Ddysgu, Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful. “ Nid oes unrhyw ddyletswydd statudol arnom i ddarparu trafnidiaeth am ddim i unrhyw fyfyrwyr ôl-16 sy’n parhau â’u hastudiaethau mewn addysg brif ffrwd, addysg bellach neu hyfforddiant – boed hynny y tu fewn i’r fwrdeistref sirol neu y tu allan iddi.

“O ganlyniad i fesurau llymder cyfredol, rydym wedi gweld gostyngiad i’r gyllideb graidd ar gyfer 2018/19, gyda thoriadau pellach i’w disgwyl yn ystod y blynyddoedd a ddaw.  Ystyr hyn, yn anffodus – yw ein bod ni’n gorfod edrych ar bob modd posibl o wario llai o arian.”

Mae Polisi Trafnidiaeth o’r Cartref i’r Ysgol y Cyngor 2017/18 yn datgan y gallai myfyrwyr 16, 17 neu 18 oed ar 1 Medi, ac sy’n mynychu cwrs cyntaf o astudiaeth llawn amser mewn coleg/ ysgol fod â’r hawl i deithio am ddim os oes raid iddyn nhw deithio o leiaf tair milltir ym mhob cyfeiriad, a’r lleoliad fyddai’r darparydd ôl-16 priodol agosaf.

Gofynnir i fyfyrwyr, rhieni/gofalwyr, ysgolion/colegau, preswylwyr Merthyr Tudful a rhanddeiliaid eraill rannu eu safbwyntiau am yr opsiynau mewn ymarfer ymgynghorol helaeth sy’n cynnwys holiadur ar-lein a chyfres o ddigwyddiadau galw heibio a gynhelir ledled y fwrdeistref sirol.

Bydd y cyfnod ymgynghori yn rhedeg am 12 wythnos o 22 Ionawr tan 16 Ebrill, 2018.

Mae dyddiadau’r digwyddiadau galw heibio ymgynghorol fel a ganlyn:

  • Coleg Merthyr Tudful ar 31 Ionawr o 4pm – 7pm
  • Clwb Rygbi Bedlinog ar 28 Chwefror 0 4pm – 7pm
  • Theatr Soar ar 22 Mawrth o 4pm – 7pm

Gofynnir i ysgolion uwchradd gyfrannu barn disgyblion hefyd drwy gyfrwng cynghorau ysgol neu fforwm arall priodol.

Caiff yr holl randdeiliaid gyfrannu at yr ymgynghoriad ar-lein drwy hyb Ymgynghoriad Cwm Taf ar  www.cwmtafhub.co.uk a www.merthyr.gov.uk  Neu gellir cael copïau papur oddi wrth corporatecommunications@merthyr.gov.uk

Dod o hyd i swyddi newyddion

Gallwch chwilio ein swyddi blaenorol ar gyfer eitemau sy'n cyfateb i'ch diddordebau

Cysylltwch â Ni

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y