Ar-lein, Mae'n arbed amser

Rhowch eich barn ar gynlluniau cludiant ysgol

  • Categorïau : Press Release
  • 25 Hyd 2018
Post-16 transport

Mae'r Cyngor yn ceisio barn y cyhoedd am ei gynlluniau i newid y ddarpariaeth gludiant gartref i'r ysgol gyfredol ar gyfer plant ysgol ar draws Merthyr Tudful.

Ar hyn o bryd, mae'n costio mwy na £ 162,000 y flwyddyn i'r Awdurdod i gludo disgyblion i ysgolion y tu allan i'r Fwrdeistref Sirol, ac eithrio'r ysgol cyfrwng Cymraeg Ysgol Gyfun Rhydywaun.

"Nid yw'r ddarpariaeth gyfredol yn cyd-fynd â pholisi derbyn ysgol, sy'n golygu bod myfyrwyr Merthyr Tudful yn teithio i ysgolion y tu allan i'r Fwrdeistref Sirol pan fo ysgolion addas ar gael ynddo," meddai'r Aelod Cabinet dros Ddysgu, y Cynghorydd Lisa Mytton.

Mae disgyblion yn cael eu cludo ar hyn o bryd i'r ysgolion canlynol y tu allan i'r Fwrdeistref Sirol: Ysgol Gyfun Rhydywaun, Ysgol Lewis Pengam, Ysgol Gyfun Merched Lewis, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Sant Ioan y Bedyddiwr, Ysgol Gatholig Cardinal Newman ac Ysgol Gynradd Gatholig Sant Mihangel.

Mae nifer o opsiynau'n cael eu hystyried ar gyfer dyfodol y gwasanaeth. Dyma nhw;

  • i'w gadw fel y mae - bydd disgyblion yn parhau i gael eu cludo i'w hysgol addas agosaf, ond ei fod yn fwy na dwy filltir (cynradd) neu dair milltir (uwchradd) i ffwrdd o'r cartref.
  • symleiddio'r gwasanaeth trwy ddarparu cludiant am ddim i ddisgyblion sy'n mynychu ysgolion ym Mwrdeistref Sirol Merthyr Tudful yn unig, ac i Ysgol Gyfun Rhydywaun fel darparwr Cymraeg ac Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Sant Ioan y Bedyddiwr fel darparwr ffydd.
  • i symleiddio'r gwasanaeth, felly darperir cludiant am ddim i blant sy'n mynychu ysgolion ym Mwrdeistref Sirol Merthyr Tudful yn unig, ynghyd ag Ysgol Gyfun Rhydywaun fel darparwr Cymraeg.

Gofynnir i fyfyrwyr, rhieni / gofalwyr, ysgolion / colegau, trigolion Merthyr Tudful a rhanddeiliaid eraill rannu eu barn ar yr opsiynau mewn ymarfer ymgynghori helaeth gan gynnwys holiadur ar-lein a chyfres o ddigwyddiadau galw heibio sy'n cael eu cynnal ar draws y fwrdeistref sirol.

Mae'r cyfnod ymgynghori yn rhedeg o ddydd Llun 22 Hydref 2018 i ddydd Llun 4 Chwefror, 2019, gyda'r digwyddiadau galw heibio canlynol:

  • Clwb Rygbi Merthyr Tudful ar ddydd Mawrth 6 Tachwedd 2018 o 4 pm-6pm
  • Llyfrgell Treharris ddydd Mercher 21 Tachwedd 2018 o 4 pm-6pm
  • Clwb Rygbi Bedlinog ddydd Mercher 9 Ionawr 2019 o 4 pm-6pm

Gofynnir i ysgolion hefyd gyfrannu barn disgyblion trwy eu cynghorau ysgol a fforymau priodol eraill.

Bydd pob rhanddeiliad yn gallu cyfrannu at yr ymgynghoriad ar-lein trwy ddefnyddio'r ddolen hon a www.merthyr.gov.uk  Fel arall, gellir cael copïau papur o'r ymgynghoriad oddi wrth corporatecommunications@merthyr.gov.uk

Dod o hyd i swyddi newyddion

Gallwch chwilio ein swyddi blaenorol ar gyfer eitemau sy'n cyfateb i'ch diddordebau

Cysylltwch â Ni