Ar-lein, Mae'n arbed amser

Bydd Ail gyflwyno rôl Cofiadur Anrhydeddus yn helpu i ddiogelu swyddi ym Merthyr Tudful

  • Categorïau : Press Release
  • 27 Chwef 2017
default.jpg

Bydd Ail gyflwyno rôl Cofiadur Anrhydeddus yn helpu i ddiogelu swyddi ym Merthyr Tudful

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful am ailgyflwyno rôl seremonïol hanesyddol a fydd yn ‘rhoi hwb i falchder dinesig’ yn ogystal â diogelu swyddi lleol.

Pleidleisiodd yr awdurdod dros benodi Cofnodydd Anrhydeddus, sef safle di-dâl a grëwyd i gynnal cysylltiadau agos rhwng Cynghorau a’r farnwriaeth ac i annog dealltwriaeth o’r system farnwriaeth gan breswylwyr lleol.

Gobaith y symudiad hefyd yw sicrhau dyfodol Llys y Goron Merthyr Tudful yng ngoleuni cau cyfres o lysoedd yn Ne Cymru yn ddiweddar.

“Yn yr hinsawdd bresennol o lymder, mae Gwasanaeth Llysoedd EM yn ceisio symleiddio’r ddarpariaeth,” dywedodd Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful y Cynghorydd Brendan Toomey. “Rydym am ddiogelu swyddi staff, codi proffil y llys a chael ffigur cyhoeddus mewn lle a all eirioli ar ei rhan.”

Ers gweithredu Deddf Llysoedd 1971 a sefydlu Llys y Goron i Gymru a Lloegr, mae Cynghorau Dinas a Bwrdeistref wedi meddu ar y pŵer i benodi Barnwr Cylchdaith fel Cofiadur Anrhydeddus. Yn hanesyddol roedd y rôl yng ngofal barnwr preswyl yn Llys y Goron Merthyr Tudful, ond disgynnodd y safle i ddirymedd.

“Swydd gwbl ddinesig a seremonïol yw hi, heb unrhyw ddyletswyddau ffurfiol na phwerau’n gysylltiedig â hi,” ychwanegodd y Cynghorydd Toomey, “Fodd bynnag, gall cyfrifoldebau gynnwys darparu cyngor cyfreithiol annibynnol i Faer y Cyngor a’r Prif Weithredwr os a phan yw’n ofynnol, a gweithredu fel un o dywyswyr y Maer mewn digwyddiadau dinesig seremonïol.

“Nid oes unrhyw oblygiadau ariannol sylweddol - ni chynigir y dylai fod cadwyni swydd na phrif ddathliad i’r penodiad, ac os yw trafnidiaeth i’r seremonïau dinesig yn ofynnol, bydd y Cofiadur yn teithio gyda’r Maer.”

Dywedodd y Cynghorydd Toomey fod Llys Ynadon Pen y Bont wedi cau yn ystod y blynyddoedd diweddar ynghyd â Llysoedd Ynadon Aberdâr a Phontypridd - gan adael Rhondda Cynon Taf heb unrhyw lys troseddol o gwbl ac felly un Merthyr Tudful yw’r unig un yng Nghymoedd De Cymru.

DIWEDD

Dod o hyd i swyddi newyddion

Gallwch chwilio ein swyddi blaenorol ar gyfer eitemau sy'n cyfateb i'ch diddordebau

Cysylltwch â Ni

Hysbysebion

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y