Ar-lein, Mae'n arbed amser

Y Gronfa i Fusnesau dan gyfyngiadau yn cau’r wythnos nesaf

  • Categorïau : Press Release
  • 22 Meh 2021
Discretionary grants scheme

Mae gan fusnesau ym Merthyr Tudful ychydig yn fwy nag wythnos yn weddill er mwyn gwneud cais am gymorth gan Gronfa Cadernid Economaidd (CCE) Llywodraeth Cymru am golledion a gafwyd yn ystod y gwanwyn a’r haf yn sgil cyfyngiadau’r cyfnod clo. 

Bydd y Gronfa'n darparu cymorth ar ffurf grantiau arian parod i fusnesau, mentrau cymdeithasol ac elusennau a busnesau cadwyn gyflenwi cysylltiedig a effeithiwyd gan gyfyngiadau COVID-19 o 1 Mai i 30 Mehefin.

Yn benodol, bydd y Gronfa'n cefnogi busnesau sydd naill ai:

Wedi gorfod aros ar gau oherwydd y cyfyngiadau parhaus rhwng 1 Mai 2021 a 30 Mehefin 2021

Wedi methu agor dan do rhwng 1 Mai 2021 a 17 Mai 2021

Lleoliad sy'n darparu ar gyfer priodasau a digwyddiadau yn unig sydd â chyfyngiad rheoleiddiol o 30 o westeion

Busnes cadwyn gyflenwi sy'n cynhyrchu 60% neu fwy o'i refeniw gwerthu gan fusnesau sy'n perthyn i’r tri categori blaenorol.

AC (yn berthnasol i bawb):

Wedi profi effaith negyddol sylweddol drwy leihad o 60% neu fwy mewn trosiant ym mis Mai a Mehefin 2021 a achoswyd yn uniongyrchol gan y cyfyngiadau. 

Nid ydych yn gymwys i gael y grant hwn os:

  • Yw’r busnes yn cynhyrchu llai na 50% o'ch incwm os ydych chi'n unig fasnachwr neu’n bartneriaeth. Rhaid mai'r busnes yw eich prif ffynhonnell incwm.
  • Nad yw eich trosiant wedi gostwng o leiaf 60% o'i gymharu â'r cyfnod Mai / Mehefin yn 2019 neu gyfnod masnachu cyfatebol os sefydlwyd y busnes ar ôl y dyddiad hwnnw
  • Ydych chi'n gymwys am gymorth gan y Gronfa Adferiad Diwylliannol - Cymorth i Weithwyr Llawrydd (a lansiwyd ar 17 Mai 2021).
  • Ydych chi wedi derbyn cyllid tuag at gostau ar gyfer yr un cyfnod o gronfeydd fel "Cronfa Cymru Egnïol" neu'r "Gronfa Cadernid Cymunedau”.

I gael rhagor o wybodaeth am y grant hwn darllenwch y ddogfen Canllawiau'r Gronfa Cadernid Economaidd.

Bydd y cynllun grant yn cau am 5pm ar 30 Mehefin.

Bydd ceisiadau’n cael eu trin ar sail y cyntaf i’r felin a gallai hyn olygu na fydd rhai ceisiadau yn cael eu hystyried os bydd y Gronfa wedi ei defnyddio’n llawn.

 

 

Dod o hyd i swyddi newyddion

Gallwch chwilio ein swyddi blaenorol ar gyfer eitemau sy'n cyfateb i'ch diddordebau

Cysylltwch â Ni