Ar-lein, Mae'n arbed amser

Gyda'n gilydd mae modd i ni atal plant rhag cael eu cam-drin yn rhywiol

  • Categorïau : Press Release
  • 11 Ebr 2019
Safeguarding logo

Ydych chi'n:

  • Rhiant?
  • Yn Fam-gu /Tad-cu?
  • Rhywun sy'n gofalu, yn gweithio neu'n gwirfoddoli gyda phlant a phobl ifainc?

Yna dewch i sesiwn codi ymwybyddiaeth ar amddiffyn plant a phobl ifainc rhag cam-drin rhywiol.

Diben y sesiwn, sy'n cael ei chynnal gan Stop it Now! Cymru, yw tynnu sylw at ddangosyddion risg mewn perthynas â phlant sydd, o bosibl, mewn perygl o gael eu cam-drin yn rhywiol, yn ogystal ag ymddygiadau mewn perthynas â'r broses meithrin perthynas amhriodol

Mae Stop it Now! Cymru yn brosiect er mwyn atal plant rhag cael eu cam-drin yn rhywiol. Mae'n gweithio ar hyd a lled Cymru i sicrhau bod rhieni, cynhalwyr a gweithwyr y rheng flaen yn y sefyllfa orau posibl er mwyn amddiffyn plant rhag cam-drin rhywiol a cham-fanteisio.

Rydyn ni'n credu bod modd atal cam-drin plant yn rhywiol a bod gan bob oedolyn rôl i'w chwarae wrth amddiffyn plant rhag niwed rhywiol. Mae modd cyflawni hyn orau pan fydd oedolion yn effro i arwyddion cam-drin plant yn rhywiol, gan gynnwys ymwybyddiaeth o'r math o ymddygiad bydd rhywun sy'n peri risg i blant ei arddangos, a gwybod ble i ofyn am help a chyngor.

Mae'r rhai sydd wedi mynd i sesiynau tebyg wedi'u cynnal gan Stop it Now! Cymru wedi dweud:

“Roedd yn agoriad llygad i mi ac rydw i'n credu y dylai pawb fynd i'r sesiynau yma”

“Roedd y sesiwn yn ddefnyddiol iawn ac yn llawn gwybodaeth. Roedd wedi'i chyflwyno'n dda. Diolch yn fawr"

"Roedd y sesiwn yn WYCH! - Dywedodd y sesiwn wrthym ni'r hyn sydd angen i ni wybod ynglŷn â chadw plant yn saff mewn ffordd addysgiadol a diogel."

Mae'r sesiwn yn cael ei chynnal yn:

Theatr Soar, Pontmorlais, Merthyr Tudful, CF47 8UB

Dydd Mercher, 24 Ebrill, 2019

10.00am–12.15pm

I gadw eich lle, anfonwch e-bost at beth.melhuish@rctcbc.gov.uk neu ffoniwch 01443 484560.

Am ragor o wybodaeth am Stop it Now! Cymru, ewch i www.stopitnow.org.uk/wales.htm 

Dod o hyd i swyddi newyddion

Gallwch chwilio ein swyddi blaenorol ar gyfer eitemau sy'n cyfateb i'ch diddordebau

Cysylltwch â Ni