Cartrefi Cymoedd Merthyr meddwl yn dilyn Grenfell oddi wrth y Cyngor a’r darparwr tai

  • Categorïau : Press Release
  • 06 Gorff 2017
St Tydfil's Court

Mae Cartrefi Cymoedd Merthyr wedi tawelu meddwl tenantiaid bloc o fflatiau uchel Merthyr Tudful, fod pob cam wedi ei gymryd i sicrhau eu diogelwch cyn y tân trasig yn Nhŵr Grenfell, Llundain.

Eto i gyd, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful a’r gymdeithas dai wedi bod yn gweithio mewn partneriaeth i dawelu pryderon preswylwyr Cwrt Sant Tudful yng Nghaedraw ynghylch y posibilrwydd o ddigwyddiad tebyg yno.

Mae Cynghorwyr Lleol, Swyddogion CBSMT, cynrychiolwyr Cartrefi Cymoedd Merthyr (CCM) a’r Gwasanaeth Tân ac Achub wedi bod i Gwrt Sant Tudful i ymgysylltu ag aelodau o’r cyhoedd.

Dywedodd Mike Owen, Prif Weithredwr CCM – sy’n berchen ar Gwrt Sant Tudful: “Gwnaeth yr adroddiad a gyhoeddwyd yn dilyn tân Lakanal House yn 2009 ein hannog i adolygu diogelwch tân, ac ers hynny rydym wedi cyflawni llawer o welliannau diogelwch tân yng Nghwrt Sant Tudful.

“Rydym wedi gweithio’n agos iawn at Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru ac mae’r preswylwyr wedi gosod amrywiaeth o fesurau diogelwch tân. Rydym wedi defnyddio math gwahanol iawn o inswleiddio i’r un a ddefnyddiwyd yn Nhŵr Grenfell.

“Y bore ar ôl y digwyddiad trasig yn Nhŵr Grenfell, gwnaethom ni gwrdd â chydweithwyr o CBSMT a’r Gwasanaeth Tân ac Achub. Aeth tîm o staff o CCM, ynghyd â’r Comander Gwylio Tîm Davies o Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru, i Gwrt Sant Tudful erbyn 10am y bore hwnnw i ateb cwestiynau a darparu gwybodaeth i breswylwyr.”

Drannoeth y digwyddiad, ymwelodd BBC Radio Wales â Chwrt Sant Tudful, ynghyd ag arbenigwr diogelwch tân annibynnol, i wneud cyfweliad. Gwnaethon nhw archwilio pa wiriadau a mesurau diogelwch tân sydd mewn lle a darparu sicrwydd annibynnol fod mesurau yn y bloc yn dilyn arfer dda.

Mae’r canlynol wedi eu gosod yng Nghwrt Sant Tudful:

  • System sbrincler wedi ei gosod yn y fflatiau a’r ardaloedd cymunedol
  • System datgelu tân a larwm dân sydd wedi ei chysylltu â’r Gwasanaeth Tân ac Achub
  • Drysau tân sy’n cynnwys seliau intwmesaidd, hyd yn oed ar flychau post, i reoli lledaenu mwg
  • Lloriau mewn adrannau, sydd wedi eu dylunio i ddiogelu’r grisiau dianc, isrannu lobïau a diogelu pob fflat unigol ymhellach
  • Cladin inswleiddio wal allanol o wneuthuriad sy’n atal tân
  • Polisi coridor clir wedi ei gynllunio i gyfyngu ar botensial ffynonellau tanwydd, a phaentio’r coridorau â phaent arbenigol nad yw’n llosgi
  • ‘Codwr sych’ at ddefnydd y gwasanaeth tân yn ychwanegol at eu platfform hydrolig sy’n gallu cyrraedd brig y bloc.

Yn ogystal â’r mesurau hyn, mae’r holl archwiliadau statudol – yn cynnwys nwy a thrydan – yn gyfredol.

Mae’r orsaf dân ym Merthyr Tudful hefyd yn orsaf dân 24/7 sydd ag offer arbenigol a all gyrraedd llawr uchaf Cwrt Sant Tudful. Un o’r prif broblemau ynghylch Tŵr Grenfell oedd y cladio ar y bloc a’r dulliau gosod a ddefnyddiwyd.

Mae gan Gwrt Sant Tudful, ddeunydd gwahanol iawn o’r enw Rockwool sy’n bodloni categoreiddio diogelwch uchel iawn o ran Euroclass; nid yw’n llosg a dim ond ar dymheredd o 1000 gradd y bydd yn ymdoddi. Mae’r inswleiddio yng Nghwrt Sant Tudful wedi ei folltio i’r concrit ac yna ceir rendro yn uniongyrchol drosto.  

Dywedodd Arweinydd CBSMT y Cynghorydd Kevin O’Neill: “Rwy’n falch fod Cartrefi Cymoedd Merthyr yn rhoi ystyriaeth ddifrifol iawn at iechyd a diogelwch ei holl denantiaid. Yn ogystal â bod yn un o’r ychydig ddarparwyr tai cymdeithasol sy’n gosod sbrincleri yn ei floc tŵr, mae hefyd yn gweithio’n agos iawn at y Cyngor a’n cydweithwyr yng Ngwasanaeth Tân ac Achub De Cymru i wneud pethau mor ddiogel ag sy’n bosibl.

“Cafodd y Cyngor gyfarfod cynllunio brys gyda CCM a gyda’i gilydd mae’r swyddogion wedi nodi gwybodaeth fanwl am y deunyddiau a ddefnyddiwyd o ran mesurau effeithlonrwydd ynni mewn perthynas â chartrefi eraill ledled y fwrdeistref sydd wedi derbyn inswleiddio wal allanol a nifer o gynlluniau diweddar, yn cynnwys Arbed, Arbed 2, Cartrefi Cynnes neu gynlluniau CCM yn unig.”

Dod o hyd i swyddi newyddion

Gallwch chwilio ein swyddi blaenorol ar gyfer eitemau sy'n cyfateb i'ch diddordebau

Cysylltwch â Ni

ay o wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y