Ar-lein, Mae'n arbed amser

Mae angen help i ddyrannu gwobrau Merthyr Tudful

  • Categorïau : Press Release
  • 21 Rhag 2017
cover pic 2.jpg

Ydych chi‘n fath o berson sy'n mwynhau bod yn rhan o'ch cymuned ac eisiau gweld grwpiau lleol ac unigolion yn ffynnu yno?

A allwch chi sbario ychydig oriau dwy i bedair gwaith y flwyddyn i helpu i wneud penderfyniadau ar grantiau sydd wedi'u hanelu at helpu pobl Merthyr Tudful i fwynhau ansawdd bywyd gwell?

The Ffos-y-fran Community Benefit Fund Large Panel, which is administered by Merthyr Tydfil County Borough Council, needs three local residents to sit alongside councillors and representatives of local mining company Miller Argent.

Mae angen tri preswyliwr lleol i eistedd ochr yn ochr â chynghorwyr a chynrychiolwyr y cwmni mwyngloddio lleol Miller Argent ar Banel Mawr Cronfa Budd-dal Cymunedol Ffos-y-fran, a weinyddir gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful.

Sefydlwyd y gronfa gan y Cyngor ar y cyd â Miller Argent, sy'n rhoi £ 1 am bob tunnell o lo a werthir o gynllun adfer tir Ffos-y-fran. Dyfarnwyd dros £ 5 miliwn i ystod eang o grwpiau ac achosion ers i'r safle agor yn 2007.

Mae grantiau o £ 5,000- £ 500,000 ar gael ar gyfer prosiectau sydd â phwyslais addysgol, amgylcheddol neu hamdden ac yn gallu dangos etifeddiaeth barhaol i drigolion. Rhaid iddynt hefyd fodloni un neu ragor o nodau'r Cyngor fel y'u nodir yn ei Gynllun Integredig Sengl 2013 fel bod pobl sy'n byw ac yn gweithio ym Merthyr Tudful yn: 

  • cael y cyfle a'r dyhead i ddysgu a datblygu eu sgiliau i wneud y gorau o'u potensial
  • elwa o economi gref, gynaliadwy ac amrywiol
  • yn cael eu cefnogi i fwynhau ansawdd bywyd iachach a gwell
  • mwynhau lle bywiog, deniadol, diogel a chynaliadwy i fyw, gweithio, chwarae ac ymweld â hi

 Os oes gennych ddiddordeb mewn dod yn aelod o'r panel, cysylltwch â Chydlynydd Cronfa Budd-daliadau Ffos-y-fran ar 01685 725289; ebost alison.reddy@merthyr.gov.uk

 

Dod o hyd i swyddi newyddion

Gallwch chwilio ein swyddi blaenorol ar gyfer eitemau sy'n cyfateb i'ch diddordebau

Cysylltwch â Ni

Hysbysebion

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y