Ar-lein, Mae'n arbed amser

Taliadau Cymorth Costau Byw

Nodwch na allwch wneud cais am daliad nes eich bod wedi derbyn llythyr gwahoddiad

Bydd dwy elfen i Gynllun Cefnogi Costau Byw Llywodraeth Cymru; y prif gynllun a chynllun dewisol. Bydd y prif gynllun ar agor yng Nghymru tan Fedi’r 30ain 2022.

Bydd y prif gynllun yn cynnwys taliad ‘Costau Byw’ o £150 ar gyfer pobl sy’n talu Treth y Cyngor ac sy’n byw mewn eiddo band A i D, a phawb sy’n derbyn Gostyngiad Treth Cyngor (a elwid budd-dal treth gynnar yn flaenorol), beth bynnag band ei heiddo (A i I). Yn ogystal, byw mewn eiddo band E gyda gostyngiad band addasiad anabledd.

Nid ad-daliad ar fil treth y cyngor yw hwn ond taliad i helpu gyda’r cynnydd yng nghostau tanwydd.

Bydd pob eiddo cymwys yn derbyn y taliad hyd yn oed os nad ydych yn talu treth y cyngor am eich bod yn derbyn gostyngiad treth y cyngor.

Bydd UN taliad ar gyfer pob eiddo a bydd yn cael ei dalu i’ch cyfrif banc , ni fydd yn cael ei ddefnyddio fel gostyngiad o fil eich treth cyngor.

Nid yw eiddo gwag ac ail gartrefi yn gymwys ar gyfer taliad, dim ond eiddo roedd rhywun yn byw ynddo ar Chwefror 15fed 2022.

Sut fydda i'n derbyn fy nhaliad

Os ydych yn talu eich Treth Cyngor trwy Ddebyd Uniongyrchol ac wedi gwneud taliad yn ystod y cyfnod prosesu taliadau awtomatig, yna byddwch wedi derbyn taliad i’ch cyfrif banc yn barod.

Rydym wedi gwneud taliad i dros 13,500 cartref yn y dull hwn yn barod.

Os nad ydych wedi derbyn taliad i’ch cyfrif, byddwch yn derbyn llythyr gwahoddiad i wneud cais am daliad a gwybodaeth am sut i wneud cais isod.

Sut i wneud cais?

Cyn gwneud cais byddwch angen:

  • Eich llythyr yn eich gwahodd i wneud cais yn cynnwys eich rhif cod unigryw
  • Eich Cyfeirnod Treth y Cyngor ( gallwch ddod o hyd i hwn are ich bil Treth Cyngor neu unrhyw ohebiaeth rydym wedi anfon atoch)
  • Manylion eich banc (eich enw fel mae’n ymddangos ar eich cerdyn banc, eich cod didoli a rhif eich cyfrif)
  • Eich cyfeiriad e-bost (bydd hwn yn cael ei ddefnyddio i gadarnhau taliad- os nad oes gennych gyfeiriad e-bost gallwch wneud cais ond fyddwch chi ddim yn derbyn cadarnhad taliad, bydd yn cael ei dalu i’r cyfrif banc rydych yn ei ddarparu yn unig)

Sicrhewch eich bod yn cwblhau pob rhan o’r ffurflen gais a gwirio'r manylion rydych yn ei darparu.

Ar ôl gwneud cais, gadewch 30 diwrnod ar gyfer prosesu'r taliad.

Os ydych yn darparu cyfeiriad e-bost, byddwch yn derbyn e-bost yn cadarnhau bod taliad yn mynd i gael ei wneud. Os nad ydych yn darparu cyfeiriad e-bost bydd y taliad yn cael ei wneud i’r cyfrif banc rydych yn ei ddarparu i ni.

Peidiwch gysylltu er mwyn gwybod am eich cais gan fydd hyn yn oedi gwneud taliadau.

Os yw’r wybodaeth uchod gennych, gwnewch gais isod:

Gwneud Cais

Anogwn breswylwyr i fod yn ymwybodol o e-byst, tecst a galwadau ffôn amheus gan rai yn cynnig gwybodaeth am y cynllun, gan y gall hyn fod gan rywun yn ceisio dwyn eich gwybodaeth bersonol, fel manylion eich cyfrif banc.

Cynllun Dewisol

Yn ogystal â chefnogi’r categorïau cymwys a amlinellir uchod drwy’r prif gynllun, bydd Cynllun Dewisol cyfyngedig hefyd yn cael ei ddatblygu yn yr wythnosau nesaf i ddarparu cymorth i aelwydydd eraill nad ydynt yn gymwys o dan y prif gynllun a all fod angen cymorth gyda’u costau byw.

Mae rhagor o fanylion am y cynlluniau gan gynnwys Cwestiynau Cyffredin ar gael yn https://llyw.cymru/y-cynllun-cymorth-costau-byw-canllaw-i-awdurdodau-lleol-html

Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth sydd gennym i gadarnhau eich bod yn gymwys a gwneud taliad, yn cynnwys gwybodaeth am eich cyfrif treth cyngor a thaliadau tanwydd y gaeaf yr ydych wedi ei derbyn. Mae erthygl 6(1)(e) UK GDPR? <https://www.gov.uk/data-protection> ​​​​​​​​​​​​( <https://www.gov.uk/data-protection>)  yn ein galluogi i ddefnyddio data er lles y cyhoedd.

Cefnogaeth Bellach

Advicelink Cymru

I gael cyngor ar ddyled ac arian ynghyd â gwybodaeth bellach am unrhyw gymorth ariannol arall y gall fod hawl gennych i'w gael, beth am gysylltu ag Advicelink Cymru? Ffoniwch Radffôn 0800 702 2020 (9am i 5pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener)https://www.citizensadvice.org.uk/wales/about-us/contact-us/contact-us/contact-us/

Y Gronfa Cymorth DewisolDiscretionary Assistance Fund

Os byddwch yn ei chael hi'n anodd yn ariannol, efallai y byddwch yn gymwys am gymorth drwy'r Gronfa Cymorth Ddewisol. Gallwch wneud cais i'r Gronfa hon drwy'r wefan <https://llyw.cymru/cronfa-cymorth-dewisol-daf/sut-i-wneud-cais> neu drwy radffôn ar 0800 859 5924

Cynllun Cartrefi Clyd

Mae cynllun Nyth Cartrefi Clyd Llywodraeth Cymru yn cynnig amrywiaeth o gyngor diduedd yn rhad ac am ddim ac, os ydych yn gymwys, becyn o welliannau arbed ynni yn rhad ac am ddim i'ch cartref, fel boeler newydd, gwres canolog neu inswleiddiad. Gall hyn leihau eich biliau ynni a bod o fudd i'ch iechyd a'ch llesiant. Am ragor o wybodaeth, ffoniwch radffôn 0808 808 2244 neu ewch i nyth.llyw.cymru.

Cysylltwch â Ni