Ar-lein, Mae'n arbed amser

Gwnewch gais am Brydau Ysgol am Ddim

 Ddefnyddio'r gwasanaeth hwn i wneud cais am brydau ysgol am ddim

Os ydych yn byw ym Merthyr Tudful ac yn cael unrhyw un o'r canlynol, gallwch hawlio prydau ysgol am ddim ar gyfer eich plentyn oed Ysgol:

 • Cymhorthdal Incwm
 • Lwfans Ceiswyr Gwaith yn Seiliedig ar Incwm
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar Incwm
 • Cymorth dan Rhan VI o Ddeddf Mewnfudo a Lloches 1999
 • Elfen warantiedig o Gredyd Pensiwn y Wladwriaeth
 • Credyd Treth Plant – ble mae’r cyfanswm incwm blynyddol yn llai na £16,190
 • Credyd Treth Gwaith yn ystyod y cyfnod o bedair wythnos yn syth wedi gorffen cyflogaeth
 • Credyd Cynhwysol (ddim yn gweithio)
 • Credyd Cynhwysol (yn gweithio) ble y caiff eich dyfarniad ei seilio ar enillion blynyddol eich cyflogaeth neu hunangyflogaeth ac wedi ei bennu i fod yn llai na £7,400.Gallwch ddysgu rhagor am brydau ysgol am ddim ar wefan Cynulliad Cymru. Os ydych chi’n gymwys am brydau ysgol am ddim, caiff eich plentyn ei hysbysu fel y gall ddiweddaru ei gofnodion. Nid oes angen i chi ailymgeisio os yw eich plentyn yn symud i ysgol arall yn y fwrdeistref. Pan gawn ein hysbysu gan ysgol newydd eich plentyn ei fod yn ddisgybl yno, byddwn yn diwygio ein cofnodion ac yn hysbysu’r ysgol o’ch cymhwysedd. Newidiadau o 1 Ebrill 2019  
 • Caiff prydau ysgol am ddim eu dyfarnu i bob plentyn ar wahân ac nid i’r cartref. Felly bydd angen i chi gwblhau ffurflen gais newydd os oes plentyn arall gennych sy’n dechrau’r ysgol am y tro cyntaf.
 • Cewch eich hysbysu yn ysgrifenedig neu drwy e-bost am ganlyniad eich cais.
 • Mae gan bobl ifanc sy’n derbyn Cymhorthdal Incwm neu Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm yr hawl hefyd i dderbyn prydau ysgol am ddim.

Bydd unrhyw ddisgybl sy’n gymwys i brydau ysgol am ddim ar yr adeg y caiff trothwy incwm a enillwyd ei gyflwyno (1 Ebrill 2019) yn cael ei gymhwysedd wedi ei ddiogelu. Bydd hyn yn berthnasol i’r holl ymgeiswyr tan ddiwedd lledaenu Credyd Cynhwysol (sydd wedi ei amserlennu ar hyn o bryd yn Rhagfyr 2023), boed eu hamgylchiadau’n newid ai peidio.

Bydd unrhyw ddisgybl sy’n dyfod yn gymwys o dan y meini prawf a ddiwygiwyd yn ystod y cyfnod lledaenu Credyd Cynhwysol (o 1 Ebrill 2019 tan Ragfyr 2023) hefyd yn cadw ei gymhwysedd nes diwedd lledaenu Credyd Cynhwysol, boed eu hamgylchiadau’n newid ai peidio.

Ar ôl i ledaenu Credyd Cynhwysol gael ei gwblhau, bydd unrhyw blentyn gaiff ei ddiogelu o ran trosglwyddo yn parhau i gael ei ddiogelu o ran trosglwyddo tan ddiwedd cyfnod cyfredol ei addysg e.e. cynradd / uwchradd.

A oeddech yn chwilio amdano?