Ar-lein, Mae'n arbed amser

Cwestiynau Cyffredin ynghylch Profi Torfol

Cwestiynau Cyffredin

Mae gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful nifer uchel iawn o achosion o Covid-19. Mae'r niferoedd ymhlith yr uchaf yng Nghymru.

 

Drwy dreialu profion torfol, gobeithiwn ganfod mwy o achosion positif, a helpu'r rhai sy'n cael canlyniad positif i hunanynysu rhag iddynt drosglwyddo’r feirws i unrhyw un arall. Dylai hyn leihau lledaeniad y feirws yn y gymuned.

Mae'r cynllun peilot yn cael ei redeg gan Lywodraeth Cymru, Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr, Bwrdd Iechyd Cwm Taf Morgannwg a'r Weinyddiaeth Amddiffyn, gyda chymorth logistaidd gan y Lluoedd Arfog.

Mae pawb sy'n byw, gweithio ac astudio yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful yn cael cynnig prawf. Gall unrhyw un sydd dros 11 oed gael prawf heb unrhyw symptomau, ond bydd angen caniatâd rhieni ar  gyfer plant o dan 18 oed. Po fwyaf o bobl sy'n cael prawf, po hawsaf y bydd inni leihau lledaeniad y feirws.

Dylai pobl sydd â symptomau gael prawf hefyd, ond bydd angen iddyn nhw fwcio prawf trwy ffonio 119 neu yma  https://www.merthyr.gov.uk/resident/coronavirus-covid-19/testing-centres/drive-through-coronavirus-testing-centre/ .

Bydd cyfanswm o 14 safle. O ddydd Sadwrn 21 Tachwedd gall pobl heb symptomau gael prawf yng Nghanolfan Hamdden Merthyr Tudful. Bydd rhagor o fanylion am ble y gallwch gael eich profi yn cael eu hychwanegu yma.

Os oes gennych symptomau (peswch parhaus newydd, tymheredd uchel, neu golled neu newid i flas neu arogl) dylech gael eich profi yn un o'r canolfannau prawf eraill – cewch fanylion yma: https://www.merthyr.gov.uk/resident/coronavirus-covid-19/testing-centres/ neu ffoniwch 119 i archebu prawf.

Bydd, ond allwn ni ddim cadarnhau’r manylion o ran ble a phryd eto. Fe gyhoeddwn y manylion ar y wefan hon cyn gynted ag y gallwn.

Nac oes – does dim system bwcio ar gyfer y math hwn o brofi. Gallwch ddod i un o'r canolfannau profi heb orfod bwcio slot o flaen llaw.

Trwy brofi cynifer o bobl â phosibl, cawn wybod mwy am sut mae'r feirws yn ymledu ym Merthyr Tudful. Mae angen inni reoli'r feirws a dyma'r unig ffordd y byddwn yn gallu ei atal rhag lledaenu. Dim ond os daw llawer o bobl i gael eu profi y bydd yn gweithio.

Bydd gwybod pwy sydd â Covid-19 a chynnig cymorth i'w helpu i hunanynysu yn eu hatal rhag heintio eraill. Trwy leihau nifer y bobl sy’n cael eu heintio gan eraill, gallwn ostwng y gyfradd drosglwyddo yn y gymuned.

Dylai pawb sy'n byw, astudio a gweithio ym Merthyr Tudful gael dau brawf bob 7 i 10 diwrnod, a cewch ofyn am ragor os oes angen.

Os ydych eisoes wedi cael prawf bositif o fewn y 90 diwrnod diwethaf, dylech gael prawf arall eto ONIBAI eich bod yn bositif ar hyn o bryd ac yng nghanol eich 10 diwrnod o hunanynysu. Os ydych yn hunanynysu, arhoswch gartref a daliwch ati, peidiwch â dod am brawf arall.

Dylech ddal ati i warchod eich hunan. Peidiwch â dod am brawf.

Anfonir llythyrau at rieni disgyblion 11-18 oed yn gofyn a ydynt yn fodlon i'w plant gael eu profi. Mae'r cyngor yn gweithio gyda phartneriaid a'r gwasanaeth nyrsio mewn ysgolion i hwyluso'r rhaglen wirfoddol mewn ysgolion.

Bydd y fyddin yn rhoi cymorth logistaidd i sefydlu a rhedeg y profion. Os nad yw rhieni am i'w plant gael prawf, mae hynny'n iawn.

Bydd athrawon ysgolion cynradd yn cael eu profion yn yr ysgolion.

Rydym yn ceisio trefnu dull o ddod â’r profion i gartrefi pobl os nad ydynt yn gallu dod i’r ganolfan brofi. Byddwn yn cyhoeddi rhagor o wybodaeth am hyn ac yn dweud wrth bobl os ydynt yn gallu archebu profion i’r cartref.

Bydd pawb yn cael eu profi gan ddefnyddio'r Dyfeisiau Llif Unffordd newydd sy'n gallu rhoi canlyniadau o fewn 30 munud, heb fod angen prosesu'r swabiau mewn labordy. Dyma'r tro cyntaf iddynt gael eu defnyddio yng Nghymru.

Bydd y rhai sy'n cael eu profi yn swabio eu hunain ac yna'n rhoi'r swab i dechnegydd hyfforddedig ei brosesu yn y fan a'r lle gan ddefnyddio'r offer Llif Unffordd.  

Bydd rhaid i chi hunanynysu yn eich car neu gartref os nad oes car gennych, tra byddwch yn aros am ganlyniad y prawf. Os cewch ganlyniad positif bydd angen ichi ddod nôl i’r ganolfan brofi i gael prawf swab PCR. Os na allwch ddod nôl i’r ganolfan hamdden, daliwch ati i hunanynysu a ffoniwch 119 neu archebwch brawf yma:

https://www.merthyr.gov.uk/resident/coronavirus-covid-19/testing-centres/

Nac oes, hyd yn oed os taw dim ond gweithio yn y bwrdeistref sirol ydych chi.

Bydd angen i bobl ddod â’u ffôn symudol gyda nhw neu roi eu cyfeiriad ebost. Os nad oes ffôn gennych, gofynnir i chi roi rhif ffôn person arall rydych chi’n ymddiried ynddo, i chi gael eich canlyniadau prawf.

Allwn ni ddim rhagweld pa mor hir fydd y ciwiau, ond gallwn eich sicrhau y bodd mesurau diogelwch ac y byddwn yn disgwyl i bawb sy’n dod am brawf gadw pellter cymdeithasol a gwisgo masg wyneb.

Dydy’r prawf ddim yn brifo. Gall fod ychydig yn anghyfforddus ond dim ond am ychydig eiliadau.

Gall y profion Dyfeisiau Llif Unffordd roi canlyniadau mewn tua 30 munud, heb fod angen prosesu'r swabiau mewn labordy. Bydd angen ichi hunanynysu yn eich car wrth aros am eich canlyniad neu fynd yn syth adref os nad oes car gennych.

Os byddwch yn cael canlyniad positif gan brawf Llif Unffordd, bydd angen i chi gael prawf swab PCR traddodiadol. Bydd y canlyniadau ar gyfer prawf swab PCR yn cymryd mwy o amser, gan y byddant yn cael eu prosesu mewn labordy. Mae'r canlyniadau fel arfer yn barod o fewn ychydig ddyddiau.

Cewch neges testun ar eich ffôn neu ebost gyda chanlyniad y Profion Llif Unffordd. Bydd canlyniad y prawf swab PCR hefyd yn dod trwy neges testun neu ebost.

Mae’n bwysig eich bod yn hunanynysu wrth aros am ganlyniad eich prawf – rhag ofn bod COVID-19 arnoch. Yn ddelfrydol, dylech aros yn eich car os oes cae gennych. Os nad oes gennych gar, ewch yn syth adref i aros am eich canlyniad.

Os byddwch yn profi'n bositif drwy brawf Llif Unffordd, gofynnir i chi ddod nôl i’r Ganolfan Hamdden i gymryd prawf swab PCR traddodiadol. Os nad ydych yn gallu dod nôl i’r ganolfan hamdden, dylech ffonio 119 neu fynd ar wefan y Cyngor i archebu prawf ar-lein. Os bydd rhaid ichi gymryd prawf swab PCR, byddwn yn gofyn i chi am fanylion eich cysylltiadau agos fel y gellir eu cynghori i hunanynysu rhag ofn eu bod wedi dal y feirws.

Mae'n bwysig os byddwch yn profi'n bositif eich bod yn cymryd ail brawf PCR; bydd hyn yn rhoi cadarnhad bod gennych COVID-19 – rhwyd ddiogelwch yw hyn, i sicrhau nad ydym yn gofyn i bobl hunanynysu pan nad oes angen efallai. Byddwch yn derbyn canlyniad eich prawf labordy mewn tecst ar eich ffôn gan wasanaeth Profi, Olrhain Diogelu y GIG. Os yw eich ail brawf labordy yn rhoi canlyniad negatif, ni fydd rhaid i chi a’ch teulu hunanynysu mwyach.

Os oes gennych COVID-19 rhaid i chi hunanynysu am 10 diwrnod. Bydd angen i bawb arall yn eich cartref a'ch cysylltiadau agos hunanynysu hefyd, ond am 14 diwrnod.

Os byddwch yn profi'n negatif, byddwch yn parhau i ddilyn y mesurau cenedlaethol ataliol i atal lledaeniad y feirws yng Nghymru:

  • Cadw draw o gartrefi ein gilydd, ac eithrio mewn amgylchiadau cyfyngedig iawn
  • Gadael ein cartref cyn lleied â phosibl, teithio llai, cwrdd â llai o bobl a chwrdd yn llai aml ag eraill dan do.
  • Dal ati i gadw pellter cymdeithasol, gan gynnwys yn yr awyr agored
  • Gweithio gartref os gallwch
  • Golchi dwylo'n rheolaidd a dilyn y cyngor arall ar hylendid

Hunanynysu os byddwch yn dangos symptomau Covid-19 yn ddiweddarach ac archebu prawf ar unwaith drwy ffonio 119 neu chwilio ar-lein am eich canolfan brofion agosaf: https://www.merthyr.gov.uk/resident/coronavirus-covid-19/testing-centres/

Os ydych ar incwm isel gallwch wneud cais i gael taliad o £500 os ydych wedi cael canlyniad prawf positif am COVID -19 neu os gofynnir i chi hunanynysu gan wasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu Diogelu GIG Cymru am ichi fod mewn cysylltiad agos â rhywun sydd wedi profi'n bositif am COVID-19.

 

Mae'r taliad ar gael i bobl ar incwm isel nad ydynt yn gallu gweithio gartref ac a fyddai'n colli incwm o ganlyniad i hunanynysu. I fod yn gymwys, rhaid i bobl fod yn hunanynysu, methu gweithio ac yn derbyn Credyd Cynhwysol, ar fudd-dâl penodedig arall neu fel arall yn gallu dangos eu bod ar incwm isel. 

Gellir wneud cais am y taliadau drwy wefan eu hawdurdod lleol: https://www.merthyr.gov.uk/resident/coronavirus-covid-19/self-isolation-support-payment/

Cesglir canlyniadau profion positif gan wasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu y GIG ac fe'u cyhoeddir fel rhan o rifau'r achosion dyddiol, gan gynnwys faint o achosion positif a ganfyddir gyda'r dull newydd hwn o brofi. Dim ond canlyniadau'r prawf cyfnewid PCR y gellir eu mewnbynnu i'r ap. Does dim modd ychwanegu canlyniadau'r profion llif unffordd i mewn i'r ap.

Bydd pob preswylydd a gweithiwr yn cael cynnig cyfres o brofion COVID-19 o ddydd Sadwrn 21 Tachwedd ymlaen a 11 Rhagfyr.

Caiff cynnydd y peilot ei fonitro'n ofalus i ystyried ei effaith ac i weld a fyddai'r dull hwn o gymorth mewn rhannau eraill o Gymru.

Mae'r fyddin yn darparu eu harbenigedd trefnu a logistaidd, gan adeiladu ar eu profiadau o gynorthwyo gyda’r profion torfol yn Lerpwl.

Na. Rydym yn gallu darparu miloedd o brofion Dyfais Llif Unffordd a phrofion PCR bob dydd.

Na. Mae pob prawf COVID-19 sy'n rhan o'r cynllun peilot yn brawf am ddim.

Cysylltwch â Ni

Hysbysebion

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y