Ar-lein, Mae'n arbed amser

Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful Grant Darparwyr Gofal Plant

Cyn i chi gwblhau’r ffurflen gais, gwiriwch eich cymwysedd.

Am wybodaeth am sut y byddwn yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol a ddarperir gennych pan fyddwch yn gwneud cais am Grant Darparwr Gofal Plant, dilynwch y ddolen hon:

https://llyw.cymru/grant-darparwyr-gofal-plant-hysbysiad-preifatrwydd

Pwrpas y grant yw cynorthwyo busnesau gofal plant cofrestredig â chymorth llif arian uniongyrchol i’w cynorthwyo â chanlyniadau economaidd Covid-19. Mae grant o hyd at £5,000 ar gael ar gyfer busnesau gofal AGC cofrestredig nad sydd wedi gallu cyrchu cynlluniau eraill. Ei fwriad yw cyd-fynd â mesurau eraill sy’n ymateb i Covid-19 a chefnogi busnesau, mentrau cymdeithasol a sefydliadau elusennol yng Nghymru.

Dyfarnir y grant yn seiliedig ar ostyngiad mewn incwm ar gyfer y cyfnod rhwng 1 Ebrill 2020 i 30 Mehefin 2020 o’i gymharu â 1 Ebrill i 30 Mehefin 2019.  Bydd incwm net yn cael ei gyfrifo fel blaendaliadau/taliadau i mewn i gyfrif busnes heb y costau/taliadau allan a ddangosir ar ddatganiad cyfrif busnes y banc ar gyfer y cyfnod.

Fel arall, os dechreuodd eich busnes fasnachu ar neu ar ôl 2 Ebrill 2019, gallech fod yn gymwys ar gyfer grant o hyd at £2,500 os wnaethoch ddioddef colled net ar gyfer y cyfnod o 1 Ebrill 2020 i 30 Mehefin 2020 a’ch bod yn cyflawni’r holl feini prawf a restrir isod. Bydd y grant y byddwch yn ei dderbyn yn is na £2,500 neu’r golled ar gyfer y cyfnod.

Nodwch fod unrhyw gymorth y byddwch yn ei dderbyn neu ar fin derbyn o ffynonellau cyhoeddus ar gyfer y cyfnod o 1 Ebrill 2020 i 30 Mehefin 2020 yn cael eu cyfrifo fel incwm ac mae’n rhaid eu nodi. Bydd hyn yn cynnwys ariannu sy’n gysylltiedig â Chynnig Gofal Plant Cymru, Cynllun Cymorth Gofal Plant Coronavirus (C-CAS), Dechrau’n Deg, Meithrin y Cyfnod Sylfaen (MCS,) Cynllun Cadw Swyddi Coronavirus (CJRS) ac unrhyw gymorth ariannol a dderbyniwyd gan yr awdurdod lleol fel grantiau cynaliadwyedd a dechrau busnes (mae’r rhain ar wahân i grant Dechrau Busnes Llywodraeth Cymru.)

Mae’r grant hwn ar gael ar gyfer busnesau sydd yn cyflawni’r meini prawf canlynol:

  • Mae’r busnes yn darparu gofal plant;
  • Mae’r busnes wedi ei gofrestru ag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC);
  • Mae’n rhaid i fusnes fod wedi bod yn gweithredu yng Nghymru cyn 1 Mawrth 2020 a’i fod yn parhau neu’n bwriadu parhau i weithredu yng Nghymru;
  • Lle y mae’r busnes ar gau dros dro, mae’n rhaid i’r busnes ailagor yn llawn ar neu cyn 14 Medi 2020; neu os yw wedi’i leoli ar safle ysgol, cyn gynted ag y bo’r ysgol yn caniatau hynny.
  • Mae’r busnes wedi gweld gostyngiad mewn incwm net yn sgil coronavirus yn ystod y cyfnod rhwng 1 Ebrill a 30 Mehefin 2020 o’i gymharu â’r un cyfnod yn 2019 a’i fod wedi profi colled net ar gyfer y cyfnod rhwng 1 Ebrill 2020 a 30 Mehefin 2020;
  • Nid yw’r busnes wedi derbyn arian gan/neu wedi gwneud cais llwyddiannus i’r Gronfa Gwydnwch Economaidd, am Grant Dechrau Busnes Llywodraeth Cymru neu Gronfa Gwydnwch Economaidd y Trydydd Sector neu, lle y mae hynny’n berthnasol gynllun grant y Mudiad Meithrin sydd yn cael ei ariannu gan Gronfa Gwydnwch y Trydydd Sector.
  • Lle y mae hynny’n berthnasol, dylai datganiadau Cynllun Cynnal Swyddi Coronavirus (CJRS) fod yn amserol a bydd copïau’n cael eu darparu gyda’r cais;
  • Mae’n rhaid i fusnes a hynny oddi fewn i 12 mis ddyfod yn fusnes cyfyngedig cofrestredig, yn gwmni cyfyngedig preifat, yn Gwmni Buddiant Cymunedol neu’n Sefydliad Elusennol Corfforedig. (Gall partneriaid Cwlwm drafod hyn â chi os nad ydych yn sicr.) Os ydych yn ofalwr plant a’ch bod wedi’ch cofrestru â CThEM fel masnachwr unigol rydych wedi’ch eithrio o’r gofyniad hwn;
  • Os ydych yn cyflogi staff, mae’n rhaid i’ch busnes geisio cynnal cyflogaeth am 12 mis;
  • Un cais yn unig ar gyfer pob busnes.

Am ragor o wybodaeth ar gyfer y grant hwn, darllenwch Nodiadau Canllaw y Darparwr Gofal Plant.

Os ydych wedi darllen y canllawiau, wedi cadarnhau eich bod yn gymwys ar gyfer y grant a’ch bod am wneud cais, cwblhewch y ffurflen gais ar-lein (https://www.merthyr.gov.uk/media/5933/childcare-provider-grant-application-form-cym.pdf). Bydd methiant i gwblhau pob maes gofynnol yn arwain at geisiadau’n cael eu gwrthod.

Mae’r Grant Darparwyr Gofal Plant yn agored ar gyfer ceisiadau o 24 Awst 2020 hyd nes y bydd y gronfa wedi’i defnyddio’n llawn. Y cyntaf i’r felin ar gyfer pob cais. Gallai hyn olygu na fydd rhai ceisiadau’n cael eu gwerthuso’n llawn os bydd y gronfa wedi’i defnyddio’n llawn.

Bydd y Panel Darparwyr Grantiau Gofal Plant yn cwrdd yn wythnosol ar Ddydd Gwener. Bydd pob cais a dderbynnir erbyn amser cinio Dydd Mercher yn cael eu hystyried gan y Panel ar y Dydd Gwener.

Am ragor o wybodaeth am y Grant Darparwyr Gofal Plant, cysylltwch â’r tîm Blynyddoedd Cynnar ar 01685 727396 neu childcarebusinesssupport@merthyr.gov.uk

Cysylltwch â Ni

Hysbysebion

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y