Ar-lein, Mae'n arbed amser

Partneriaeth Gyflogadwyedd

Cydlynir y Bartneriaeth Gyflogadwyedd yn yr Adran Adfywio Cymdeithasol Oedolion a theuluoedd a’i nod yw helpu pobl leol i gymryd rhan mewn gweithgareddau sy’n llesol i’w hiechyd a’u hannog i ddysgu er mwyn cefnogi’r agenda cyflogaeth.

Beth yw Cyflogadwyedd?

Cyflogadwyedd yw’r cyfuniad o ffactorau a phrosesau sy’n galluogi pobl i wneud cynnydd tuag at gyflogaeth, aros mewn cyflogaeth a symud ymlaen yn y gweithle.

Efallai’ch bod hefyd wedi clywed am y term bod heb waith sy’n llai cyfarwydd na chyflogadwyedd/diweithdra i ddisgrifio’r rheini nad ydynt yn actif yn economaidd. Pobl nad ydynt yn actif yn economaidd yw’r rheini o oedran gweithio nad ydynt yn gweithio, nac mewn addysg amser llawn na hyfforddiant ac nad ydynt yn chwilio am waith.

Mae llawer o bobl ddi-waith yn wynebu rhwystrau llawer mwy nag eraill o ran cael mynediad i fyd gwaith a symud ymlaen ynddo. Mae llawer y tu allan i’r farchnad lafur a gall yr achos fod yn eithaf cymhleth yn aml. Mae rhai o’r rhwystrau hyn yn cynnwys yn nodweddiadol y rhesymau canlynol y mae’n rhaid i unigolion eu gorchfygu cyn dychwelyd i’r gweithle:

 • diffyg hyder a hunan-barch
 • bylchau ar eu CV
 • profiadau gwael o waith
 • diffyg geirdaon
 • pryder uchel
 • diffyg profiad gwaith diweddar
 • diffyg stamina
 • diffyg sgiliau cyflogadwyedd craidd diweddar
 • diffyg ymwybyddiaeth o ddisgwyliadau cyflogwyr
 • stigma ynglŷn â phroblemau iechyd meddwl.

Efallai bod angen cymorth a chefnogaeth ychwanegol ar rai unigolion i elwa ar fuddion gwaith y mae llawer ohonom yn eu cymryd yn ganiataol. Gall eraill hefyd berthyn i grwpiau blaenoriaeth dynodedig i dderbyn cymorth trwy raglenni cyflogadwyedd, gan gynnwys:

 • rhieni sengl
 • pobl ag anableddau
 • pobl â phroblemau iechyd meddwl
 • pobl ddiwaith hirdymor
 • pobl ifanc sy’n gadael gofal
 • cyn-droseddwyr.
Beth sy’n digwydd yn lleol i ymdrin â chyflogadwyedd?

Deallir yn eang y gall dysgu a chyflogaeth agor y drws i ansawdd bywyd gwell. Mae’r Grŵp Llywio Cyflogadwyedd yn bartneriaeth amlasiantaeth sefydledig sydd wedi parhau i weithio ar y cyd a chyflawni ymrwymiad cadarn gan bartneriaid sy’n cefnogi pobl leol i gymryd rhan mewn gweithgareddau sy’n llesol i’w hiechyd, yn annog dysgu ac yn cydweithio’n weithredol i gefnogi’r agenda cyflogaeth.

Dros y blynyddoedd rydym wedi ymgymryd â llawer o fentrau sydd wedi canolbwyntio ar ddatblygu partneriaethau i ddod o hyd i ddatrysiadau i faterion lleol Cyflogadwyedd, ac mae gennym ddealltwriaeth dda o’r hyn sy’n gweithio.

Wynebodd y Grŵp Llywio Cyflogadwyedd ei her fwyaf yn ddiweddar ers ei gychwyn gyda chyflwyniad Rhaglen Waith Diwygio Lles a’r newid sydd ar y gweill i Gredyd Cynhwysol a fydd yn newid yn hanfodol sut y gweinyddir cynllunio gwasanaethau.

Mae’r grŵp yn parhau i weithio ar y cyd yn wyneb yr heriau newydd hyn ac mae wedi esblygu i gynnwys dau brif gontractwr y rhaglen waith i alluogi cynllunwyr gwasanaethau allweddol i gydweithio a monitro perfformiad i gefnogi’r amgylchedd newidiol hwn.

Beth yw nod y Grŵp Llywio Cyflogadwyedd?

Prif darged y Grŵp Llywio Cyflogadwyedd yw gwella sgiliau gwaith preswylwyr (oedolion a phobl ifanc) a datblygu mecanweithiau cefnogi gwell er mwyn iddyn nhw ennill a chynnal cyflogaeth.

Pwy yw partneriaid y Grŵp Llywio Cyflogadwyedd?

Mae’r Grŵp Llywio Cyflogadwyedd yn tynnu ynghyd partneriaid o amryw adrannau a sefydliadau sy’n ymroddedig i weithio mewn partneriaeth i gyflwyno’r canlyniadau gorau i unigolion:

 • Adfywio Cymdeithasol Oedolion a Theuluoedd
 • Pontydd i Waith
 • Canolfan Byd Gwaith
 • Gyrfa Cymru
 • 14-19 Network
 • Canolfan Blant Integredig
 • Bwrdd Iechyd Lleol Cwm Taf
 • Gwasanaeth Iechyd Cyhoeddus Cenedlaethol
 • Coleg Merthyr
 • Cymdeithas Dai Merthyr Tudful
 • Gwasanaethau Adfywio Cymdeithasol Ieuenctid a Theuluoedd
 • 3G’s Development Trust
 • Cymorth Aml Ymyrraeth Teuluoedd yn Gyntaf
 • Dysgu Teulu ac yn y Gymuned
 • Adran Mynediad a Chynhwysiad Ysgolion
 • Rehab/Jobfit
 • Working Links
 • Adran Adfywio Economaidd
 • Tydfil Training
 • Merthyr Tydfil Institute for the Blind
 • Princes Trust
 • Learn About Us
 • National Training Federation Wales
 • Llamau
 • Gweithredu Gwirfoddol Merthyr Tudful
 • Ground Work Trust
 • Merthyr Valleys Homes
 • UHOVI
 • Want 2 Work
 • Merthyr Valley’s MIND
 • Adfywio Cymdeithasol Blaenau Gwent
 • Talk Training
Beth yw nodau allweddol y cynllun?

Nodau allweddol y cynllun yw:

Nod 1: Gwella’r dull cydweithredol gyda’r sector cyhoeddus, gwasanaethau’r sector preifat a’r trydydd sector i gynyddu gweithgarwch economaidd a mynd i’r afael â thlodi ym Merthyr Tudful.

Nod 2: Cefnogi pobl i ennill a chynnal cyflogaeth i oedolion a phobl ifanc.

Nod 3: Datblygu a gwella cyflogadwyedd oedolion a phobl ifanc yn arbennig o ran sgiliau, cymwysterau a pharodrwydd i weithio.

Nod 4: Cefnogi dull Tîm o amgylch y Busnes i leihau cystadleuaeth ddiwerth (ymgysylltiad cyflogwyr).

Sut byddwn yn mesur perfformiad?

Caiff y cynllun cyflogadwyedd ei fonitro trwy system Rheoli Perfformiad Ffynnon Llywodraeth Cymru. Bydd hyn yn helpu i hysbysu cynnydd yn y dyfodol yn erbyn targedau i fonitro cyflawniad yn effeithiol.

Am ragor o wybodaeth am waith y Grŵp Llywio Cyflogadwyedd, cysylltwch â ni â’r manylion isod.

Cysylltwch â Ni

Hysbysebion

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y