Ar-lein, Mae'n arbed amser

Ymgynghoriad Safle Ysgol Gatholig MTCBC 3-16 Ionawr 2022 – Chwef 2022

Consultation Image

Ymgynghoriad i ddewis y safle ar gyfer Yr Ysgol Gatholig 3-16 Wirfoddol a Gynorthwyir (VA) newydd.

Ym mis Ebrill/Mai a Gorffennaf-Medi 2021, ymgynghorodd y Cyngor ar ddau opsiwn ar gyfer lleoli'r Ysgol Gatholig 3-16 VA newydd; Opsiwn 1 – Caeau Menyn ac Opsiwn 2 – Greenie. Cafwyd ymatebion gan drigolion, cymuned yr ysgol, plwyfolion ac aelodau eraill o'r gymuned leol. Dewisodd mwyafrif cyffredinol y naill opsiwn (66%) gyda 22% yn dewis Opsiwn 2- Greenie a 12% yn dewis Opsiwn 1 – Caeau Buttercup.  

Ystyriodd y Cyngor adroddiad ar ganlyniadau'r ymgynghoriad gan gynnwys atodiadau sy'n cynnwys gwybodaeth wedi'i diweddaru am yr opsiynau yr ymgynghorwyd arnynt, yn ogystal â gwybodaeth ddichonoldeb ar y safleoedd amgen a awgrymwyd fel rhan o'r ymgynghoriad. 

Gellir gweld adroddiad llawn y Cyngor a'r holl atodiadau drwy'r ddolen ganlynol Agenda ar gyfer y Agenda i Y Cyngor Llawn ar Dydd Mawrth, 7fed Rhagfyr, 2021, 5.30 pm - Welsh (merthyr.gov.uk)

Nid yw'r rhan fwyaf o'r safleoedd amgen  a awgrymir yn safleoedd ymarferol ar gyfer yr ysgol 3-16 am resymau a ddarperir yn yr adroddiad i'r Cyngor  (gweler adrannau 5.29, 5.30 ac Atodiad 3). Fodd bynnag, yr awgrym mwyaf poblogaidd oedd defnyddio  safleoedd presennol Ysgol Uwchradd yr Esgob Hedley  (BHHS), Cam 1 (Safle is) a Cham 2 (Safle Uchaf) ac mae astudiaeth ddichonoldeb fanwl o'r safleese wedi'i chynnal a'i  chynnwys fel rhan o adroddiad y Cyngor (Gweler Atodiadau 4 a 6). Y casgliad i'r astudiaethau dichonoldeb hyn, fel y nodir yn 9.7 a 9.8 o adroddiad y Cyngor yw y gellir defnyddio'r safleoedd BHHS presennol i ddarparu ar gyfer yr ysgol 3-16 oed ar yr amod bod un o'r Caeau Buttercup yn cael ei ddefnyddio i ddarparu cae chwaraeon glaswellt ar gyfer disgyblion oedran uwchradd. 

Mae'r adroddiad hefyd yn esbonio bod y Cyngor wedi diystyru'r Opsiwn 1 – Caeau Buttercup blaenorol, gan roi mwy oymchwiliadau manwl i'r tir a'r safle, arfarniadau risg wedi'u diweddaru  a gwerthuso opsiynau yn erbyn ffactorau llwyddiant critigol y prosiect, gangynnwys risgiau sylweddol i'w hyfywedd. Mae'r opsiwn hwn, sef y lleiaf poblogaidd o'r ddau opsiwn yn yr ymgynghoriad blaenorol, wedi'i ddileu o ystyriaeth bellach i'r ysgol 3-16 oed. 

Y ddau opsiwn diwygiedig  a gynigir  yn awr  yw: 

  • Opsiwn A Greenie, gyda man agored ychwanegol ar gam 2 presennol BHHS.
  • Thyw'r Opsiwn 2 blaenorol gyda newidiadau wedi'u gwneud mewn ymateb i'r ymgynghoriad blaenorol.  

    Y newidiadau yw: 

  • Byddai'r maes chwarae cymunedol yn cael ei adleoli ond yn agos at y gymuned bresennol MUGA.  
  • Byddai'r ystafelloedd newid cymunedol yn cael eu hadleoli i'r Caeau Buttercup wrth ymyl y llain laswellt gymunedol a'r llain arwyneb synthetig trydedd genhedlaeth (3G) a rennir.  
  • Mae cyfleuster cymunedol mannau gwyrdd ychwanegol wedi'i gynnwys ar Gam 2 (Safle Uchaf) safle presennol Ysgol Uwchradd yr Esgob Hedley. Mae cwestiwn wedi'i gynnwys yn yr arolwg ymgynghori i gasglu barn y gymuned ynghylch y posibilrwydd o ddefnyddio'r ardal hon fel man cymunedol.  
  • Llwybr diogel i gerddwyr a ddarperir o leoliad caeau chwarae presennol Greenie i'r Caeau Buttercup a gofod cymunedol newydd ar safle Cam 2 BHHS 

Yn unol â'r opsiwn yr ymgynghorwyd ag ef yn flaenorol, byddai adeilad yr ysgol gyda pharcio ceir a gollwng yn cael ei leoli ar gaeau chwarae Greenie, gyda'r ddau gae wedi'u hadleoli i gaeau Buttercup. Un o'r caeau chwarae fyddai cae pêl-droed ysgol/cymuned 3G a rennir, a byddai'r llall yn fynediad agored i'r gymuned.

  • Opsiwn B – Safle BHHS cyfredol gyda chae rygbi'r ysgol ar un o'r Caeau Menyn. Mae hwn yn opsiwn newydd sbon. Tef yn adeiladu ac yn gollwng cynradd ac ardaloedd chwarae cynradd ar Gam 2 safle presennol Ysgol Uwchradd yr Esgob Hedley, gyda pharcio ceir, neuadd chwaraeon a chaeau chwaraeon ar Gam 1 Safle presennol Ysgol Uwchradd yr Esgob Hedley. Cae rygbi ysgol i'w leoli ar blatiau 2 o'r Caeau Menyn.  

Mae Llywodraeth Cymru yn mynnu bod yr ysgol wedi'i hadeiladu yn unol ag amserlenni Rhaglen Band B Ysgolion yr 21ain  Ganrif h.y. erbyn 20261, ac fel y nodir yn adroddiad y Cyngor nid oes unrhyw safleoedd hyfyw eraill i ddarparu'r ysgol 3-16 ar hyn o bryd felly mae'r  Cyngor wedi cytuno i gynnal ymgynghoriad cyhoeddus newydd, ar y cynigion diwygiedig hyn ar gyfer lleoli ysgol Gatholig sengl newydd Merthyr Tudful ar gyfer 3-16 oed a Gynorthwyir yn Wirfoddol. 

Caeau Chwarae - Cynnwys y Gymuned mewn Penderfyniadau Gwaredu 

Mae'r ymgynghoriad newydd hwn yn cael ei gynnal yn unol â'r rheoliadau a nodir ym Mesur Caeau Chwarae (Cynnwys y Gymuned mewn Penderfyniadau Gwaredu) (Cymru) 2010 a Rheoliadau Caeau Chwarae (Cynnwys y Gymuned mewn Penderfyniadau Gwaredu) (Cymru) 2015, ac mae'n rhoi cyfle i bawb wneud sylwadau ar y cynigion diwygiedig a helpu i gefnogi penderfyniad terfynol gan y Cyngor ar leoliad adeiladau a chaeau chwarae'r ysgol. 

Yn unol â gofynion y rheoliadauuchod, mae'r Awdurdod Lleol wedi cynnal asesiad effaith  sy'n gwerthuso'r effaith y byddai'r cynigion yn ei chael ar y Cynllun Datblygu Lleol (CDLl), Cynllun Llesiant Cwm Taf2, Asesiad Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae Merthyr3 a Strategaeth Mannau Agored MTCBC a Chynllun Gweithredu Mannau Agored4. 

Gellir gweld yr asesiad effaith llawn drwy ddilyn y ddolen https://www.merthyr.gov.uk/media/7480/disposal-of-playing-fields-impact-assessment-cymraeg.pdf ganlynol ond mae crynodeb wedi'i ddarparu isod. 

Penderfynwyd y byddai'r Strategaeth a'r Cynllun Gweithredu CDLl a Mannau Agored yn cael eu heffeithio pe bai Opsiwn A  – Greenie  gyda man agored ychwanegol ar gam 2 presennol bHHS  yn cael ei ddewis, fodd bynnag, byddai unrhyw effaith negyddol yn cael ei rhoi ar y cynlluniau a gynigir,   a  byddai'r cyfleoedd chwarae i blant yn yr ardal leol yn parhau'n debyg iawn  i'r sefyllfa  bresennol  gydag effaith gadarnhaol bosibl yn amodol ar ddatblygu'r man agored ychwanegol a ddarperir ar safle cam 2 presennol BHHS.  

Mae'r camau lliniaru fel a ganlyn: 

Er y byddai'r maes chwarae cymunedol yn cael ei adleoli, byddai'n aros yn y man agored wrth ymyl y MUGA presennol a byddai'n darparu offer wedi'i uwchraddio. 

Bydd y ddau gae chwaraeon  wedi'u  lleoli  i'r Caeau Buttercup. Byddai un yn gae glaswellt ar blatiau 1 mewn man agored newydd ei ddynodi a byddai'r llall yn ysgol/cymuned a rennir ar gyfer pob tywydd, llain llifogydd, ar blât 2 o fewn tir yr ysgol. Byddai'r llain a rennir hon ar gael i'r gymuned at ddefnydd trefnus o'r cyfleuster. 

Yn ychwanegol, i gydnabod y gostyngiad cyffredinol mewn mannau agored gwarchodedig, mae man agored ychwanegol i’w  greu ar safle cam 2 (Uchaf) presennol BHHS, a dylid ei ddatblygu yn unol ag ymatebion cymunedol, sy'n gefnogol i Gynllun Llesiant Cwm Taf i annog cymunedau i gymryd perchnogaeth o fannau gwyrdd lleol. 

Ystyrir bod adleoli a gwella cyfleusterau chwarae a chaeau chwarae yn ogystal â'r mannau agored ychwanegol a ddarperir ar safle BHHS yn cael effaith gadarnhaol ar y cyfleoedd chwarae i blant yn yr ardal leol. Fel rhan o'r cynigion, byddai llwybr cerdded diogel i'r man gwyrdd cymunedol newydd ar y safleoedd BHHS presennol yn cael ei gynnwys i sicrhau bod y lle hwn ar gael yn ddiogel i blant a theuluoedd.  

Pe bai Opsiwn B yn cael ei ddewis, byddai'r effaith ar yr holl gynlluniau a strategaethau yn niwtral, gan na fyddai unrhyw newid i fannau agored â blaenoriaeth na'r cyfleoedd chwarae i blant yn yr ardal. 

Ymgynghoriad Newydd  

Cynhelir yr ymgynghoriad  newydd am 6 wythnos  o  ddydd Iau 6  Ionawr 2022 i ddydd Iau 17  Chwefror 2022 a gellir derbyn y dogfennau ymgynghori naill ai  ar-lein drwy'r ddolen ganlynol https://www.merthyr.gov.uk/vaschool neu, gallwch cael copïau caled  o'r dogfennau ymgynghori trwy gofyn i'r Cyngor, naill ai drwy ffonio 01685 725000 neu e-bostio  3-16vaschool@merthyr.gov.uk. 

Bydd amlen rhadbost hefyd yn cael ei chynnwys gyda chopïau caled o'r ddogfen ymgynghori i'w dychwelyd yn hawdd. Mae fersiwn ar-lein o'r ddogfen ymgynghori copi caled y byddwch yn ei derbyn i'w gweld isod.

Cwblhewch yr arolwg ar-lein gan ddefnyddio'r ddolen uchod neu drwy gopi caled a'i ddychwelyd i Brosiect Ysgol FAO 3-16. 

Unwaith y bydd yr holl ymatebion i'r ymgynghoriad wedi dod i law, bydd adroddiad yn cael ei gyflwyno i'r Cyngor Llawn i gytuno pa safle i'w symud ymlaen i gam dylunio manwl. Unwaith y bydd yr opsiwn a gymeradwywyd wedi'i gynllunio'n llawn, cynhelir ymgynghoriad cynllunio statudol. Yn amodol ar dderbyn caniatâd cynllunio a chymeradwyaethau terfynol gan Lywodraeth Cymru, bydd y Cyngor yn gwneud penderfyniad terfynol i ddechrau adeiladu'r prosiect, ac amcangyfrifir y bydd y gwaith adeiladu'n dechrau ar y safle rhwng mis Chwefror a mis Mai 2023.  

Yn ogystal â'r pecyn arolwg ymgynghori, gweler isod Hysbysiad Ymgynghori a golygfeydd amgen o Gynlluniau Safle a lluniadau Priffyrdd S278 gan gynnwys esboniadau, a copi called y pecyn ymgynghori y gellir eu gweld yn fanylach.

Cysylltwch â Ni