Ar-lein, Mae'n arbed amser

Pontio a Chynllunio Pontio

Beth yw Pontio?

Wrth i’ch plentyn dyfu’n oedolyn ifanc, gall hyn fod yn amser cyffrous ond heriol, pan allwch ddechrau cynllunio’u dyfodol gyda nhw. Gall hyn fod yn amser anodd i chi fel rhiant/gofalwr hefyd, wrth boeni am y cyfleoedd a’r gwasanaethau y bydd eich plentyn yn eu cael fel oedolyn ac a fydd y rhain yn diwallu eu hanghenion. Am y rhesymau hyn, rydych chi fel y rhiant/gofalwr yn chwarae rhan hanfodol wrth helpu i gynllunio ar gyfer y newidiadau hyn. Caiff y broses hon ei galw’n Pontio.

Os yw’ch plentyn yn gwneud cynlluniau ac yn dechrau meddwl am Bontio’n gynnar, bydd hi’n haws.

Bydd taflen Llywodraeth Cymru ‘Fy Mywyd i, Fy Ffordd i: Canllaw Person Ifanc i Bontio’ yn eu helpu i ddarganfod beth ddylai ddigwydd a phryd.

Beth yw Cynllunio Pontio?

Mae Cynllunio Pontio’n dechrau ar gyfer eich plentyn ym Mlwyddyn 9 (14 oed). Bydd unigolion sy’n gweithio gyda’ch plentyn yn cyfarfod i rannu gwybodaeth, bydd yr wybodaeth hon yn cael ei chofnodi a bydd Cynllun Pontio’n cael ei lunio gan ysgol y person ifanc. Nid yw’r Cynllun Pontio pan gaiff ei lunio’n wreiddiol yn ymwneud â’r hyn sydd ar gael wrth adael ysgol yn unig, gall gynnwys cynlluniau ar gyfer darpariaeth barhaus yn yr ysgol.

Dylai’r Cynllun Pontio hefyd gynnwys:

 • Barn a dymuniadau’r person ifanc
 • Barn a dymuniadau’r rhiant(rhieni)/gofalwr(wyr)
 • Darpariaeth addysg bresennol/yn y dyfodol
 • Cyfleoedd am hyfforddiant a chyflogaeth
 • Anghenion iechyd presennol
 • Anghenion gofal cymdeithasol presennol
 • Cyfleoedd ystyrlon yn ystod y dydd ar ôl gadael ysgol
 • Byw o ddydd i ddydd, sef trafnidiaeth, cyllid, tai ac ati…

Mae’r Broses Bontio’n dechrau gyda’r cyfarfod Pontio cyntaf sy’n digwydd pan fo’ch mab/merch yn 14 oed. Bydd y cyfarfod Pontio’n cael ei drefnu gan ysgol eich mab/merch ac fel rhiant(rhieni)/ gofalwr(wyr), byddwch yn cael eich gwahodd i’r cyfarfod ar yr un telerau â staff proffesiynol i sicrhau y caiff eich barn a’ch dymuniadau’u cofnodi. Bydd Cynllunio/Adolygiadau Pontio’n parhau hyd nes y bydd eich mab/merch wedi gadael yr ysgol.

Mae’r bobl y gellid eu gwahodd i’r Cyfarfod Adolygu Pontio’n cynnwys:

 • Y person ifanc
 • Y Rhiant(rhieni)/Gofalwr(wyr)
 • Bydd cynrychiolwyr o’r Gwasanaethau Cymdeithasol Oedolion a’r Gwasanaethau Cymdeithasol Plant yn gwneud pob ymdrech i fynychu’r holl gyfarfodydd Pontio, ond os na allant wneud, byddant yn darparu adroddiadau ysgrifenedig cyfredol o’u rhan yn y broses. (Byddai’r Tîm Anableddau Plant yn chwarae rhan yn unig os yw’ch mab/merch wedi cael ei g/chyfeirio at ei Wasanaethau ac mae Gweithiwr Cymdeithasol wedi asesu anghenion eich mab/merch trwy Asesiad Anghenion Craidd Plant ac wedi bod angen cymorth ar yr anghenion hynny.)
 • Byddai’r Gwasanaethau Cymdeithasol Oedolion yn chwarae rhan yn unig os yw’ch mab/merch wedi cael ei g/chyfeirio atynt ac mae Gweithiwr Cymdeithasol wedi asesu anghenion eich mab/merch o dan Asesiad Unedig o Anghenion Oedolyn ac mae’r anghenion hynny’n bodloni Meini Prawf Cymhwysedd Oedolion ar gyfer Gwasanaethau. Bydd Gweithwyr Iechyd Proffesiynol sy’n ymwneud â rheoli a gofalu am y person ifanc hefyd yn gwneud pob ymdrech i fynychu’r holl Gyfarfodydd Pontio, ond os na allant wneud, byddant yn darparu adroddiadau ysgrifenedig cyfredol o’u rhan yn y broses.
 • Cynrychiolwyr o ysgol eich mab(meibion)/merch(ed).
 • Cynrychiolwyr o’r Gwasanaethau Anghenion Dysgu Ychwanegol ar gais ysgol eich mab(meibion)/merch(ed).

Mae Canllaw Rhiant(rhieni)/Gofalwr(wyr) i Bontio a Chynllunio Pontio i Bobl Ifanc ar gael (gweler Dolenni Dogfennau ar ochr dde’r dudalen hon) neu am ragor o wybodaeth cysylltwch â’r Swyddog Datblygu Pontio/Uwch Weithiwr Cymdeithasol.

Cysylltwch â Ni