Ar-lein, Mae'n arbed amser

Ysbrydoli i Weithio a Chronfa Gymdeithasol Ewrop

Caiff Ysbrydoli i Weithio ei ariannu drwy Gronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) ac mae’n cyfrannu at Flaenoriaeth 3 Nod Penodol 1 Cyflogaeth a Chyrhaeddiad Ieuenctid - Lleihau'r nifer o bobl 16-24 oed nad ydynt mewn Cyflogaeth, Addysg na Hyfforddiant (NEET).

Mae Ysbrydoli i Weithio wedi ei gynllunio i ddynodi a mynd i’r afael ag anghenion NEET 16-24 oed wrth wireddu eu hintegreiddiad cynaliadwy i’r farchnad lafur ac felly cyfrannu at ostyngiad mewn ieuenctid heb swyddi.

Nod y gweithrediad yw ymgysylltu â phobl ifanc di-waith ac economaidd anweithredol o bob rhan o’r rhanbarth a chynnig ymagwedd sy’n canolbwyntio ar y person i bennu rhwystrau i ymgysylltiad cynaliadwy yn y farchnad lafur.

Caiff cefnogaeth ei gynnig i oresgyn y rhwystrau hyn a bydd yn cwmpasu amrywiaeth o ymyraethau yr oll â ffocws clir ar flaenoriaeth uchaf canlyniadau cyflogaeth gynaliadwy.

Bydd y gweithrediad yn benodol gefnogi’r bobl ifanc hynny mewn risg o eithrio cymdeithasol neu sydd â rhwystrau cymhleth i gynhwysiant mewn addysg, hyfforddiant neu gyflogaeth. Bydd yr ymagwedd sy’n canolbwyntio ar y person yn galluogi unigolion sydd yn barod i weithio a’r rheini sydd ymhellach o’r farchnad lafur i dderbyn cefnogaeth briodol.

Bydd y gweithrediad felly yn cyfrannu at ddangosyddion canlyniad cyffredin lefel Rhaglen sef:

  • Cyfranogwyr NEET (16-24 oed) yn ennill cymwysterau wrth ymadael
  • Cyfranogwyr NEET (16-24 oed) mewn addysg / hyfforddiant wrth ymadael
  • Cyfranogwyr NEET (16-24 oed) sy’n dechrau cyflogaeth wrth ymadael

""