Ar-lein, Mae'n arbed amser

Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful Ffyrdd Amrywiol, Merthyr Tudful Gorchymyn (Gwahardd Aros Ar Unrhyw Adeg) (Lon Fysiau) (Terfyn Cyflymder 20 Mya) Amrywiad) 2022

HYSBYSIR yma fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful yn defnyddio ei phwerau dan Adran 1(1) a 2(1) i (3) a 84 o Ddeddf Rheoleiddio Traffig 1984 (“y Ddeddf”)(fel y diwygiwyd), a phob pŵer galluogi ac yn dilyn ymgynghoriad gyda Phennaeth yr Heddlu yn unol â Rhan III o Atodlen 9 o’r Ddeddf yn cynnig gwneud y Gorchymyn canlynol, a ddisgrifir yn gyffredinol isod. Effaith y Gorchymyn yw a ganlyn:-

 1. Ni ddylai person beri i gerbyd aros ar unrhyw adeg ar hyd ochrau’r ffyrdd a nodir yn Atodlen 1.
 1. Ni ddylai person oni bai o dan gyfarwyddyd Cwnstabl yr Heddlu mewn gwisg neu Swyddog Gorfodi Sifil, beri i gerbyd heblaw am Fws, Feic neu Gerbyd Hacni ddefnyddio neu deithio ar hyd l Lon Fysiau, Feic neu Gerbyd Hacni a nodir yn Atodlen 2.
 1. Ni ddylai person beri i gerbyd deithio yn gyflymach na 20 milltir yr awr ar hyd y ffyrdd a nodir yn Atodlen 3.
 1. amrywio'r Gorchymyn a nodir yn Atodlen 4.
 1. Does dim yn Erthygl 1 a 2 yn ei gwneud yn anghyfreithlon i gerbydau’r gwasanaethau brys aros ar hyd ac ar ochr y ffyrdd a nodir. Caniateir cerbydau i aros ar gyfer esgyn a gollwng, llwytho a dadlwytho, adeiladu a gwaith ffordd, trwsio a gwella, ailadeiladu ac archwilio hyd y ffordd a thrwsio gwasanaethau angenrheidiol. Caniateir cerbydau i aros ar gyfer priodasau, angladdau a dosbarthu pecynnau post gan gerbydau’r Swyddfa Bost.
 1. Does dim yn Erthygl 1 yn ei gwneud yn anghyfreithlon I Feddygon a Milfeddygon wneud ymweliad “ar waith” ac i bobl anabl sy’n arddangos bathodyn aros am hyd at dair awr ( gyda chaniatâd dychwelyd o fewn awr) ar hyd y ffyrdd a nodir.
 1. Ceir dogfennau yn rhoi mwy o wybodaeth am y Gorchymyn ar wefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful trwy ddilyn y ddolen: www.merthyr.gov.uk/resident/parking-roads-and-travel/traffic-management/public- notices/
 1. Rhaid Gwrthwynebu'r Gorchymyn yn ysgrifenedig at yr enw isod erbyn Gorffennaf 22 2022.

ATODLEN 1

GWAHARDD AROS AR UNRHYW ADEG

 1. Clos Hafan, Troedyrhiw
  Y ddwy ochr o Glos Hafan, Troedyrhiw o’r gyffordd gyda Theras Carlton am bellter o 10 metr i’r dwyrain.
 1. Teras Carlton, Troedyrhiw
 • Ochr ddwyreiniol Teras Carlton, Troedyrhiw o’r gyffordd gydag ochr ogleddol Clos Hafan am bellter o 10 metr i’r gogledd.
 • Ochr ddwyreiniol Teras Carlton, Troedyrhiw o’r gyffordd gydag ochr ddeheuol Clos Hafan am bellter o 10 metr i’r de.
 1. Stryd Diana, Troedyrhiw

Y ddwy ochr o Stryd Diana, Troedyrhiw o’r gyffordd gyda Ffordd Cwmdu am bellter o 10 metr i’r de.

 1. Ffordd Cwmdu, Troedyrhiw
 • Ochr ddeheuol Ffordd Cwmdu, Troedyrhiw o’r gyffordd gydag ochr ddwyreiniol Stryd Diana am bellter o 10 metr i’r dwyrain.
 • Ochr ddeheuol Ffordd Cwmdu, Troedyrhiw o’r gyffordd gydag ochr orllewinol Stryd Diana am bellter o 10 metr i’r gorllewin.
 1. Stryd Pritchard Treharris

Y ddwy ochr o Stryd Pritchard, Treharris o’r gyffordd gydag ochr orllewinol Ffordd y Goedwig am bellter o 10 metr i’r gorllewin.

 1. Heol y Goedwig, Treharris
 • Ochr orllewinol Heol y Goedwig, Treharris o’r gyffordd gydag ochr ogleddol Stryd Pritchard am bellter o 10 metr i’r gogledd.
 • Ochr orllewinol Heol y Goedwig, Treharris o’r gyffordd gydag ochr ddeheuol Stryd Pritchard am bellter o 10 metr i’r de.
 • Ochr ddwyreiniol Heol y Goedwig, Treharris o bwynt 10 metr i’r gogledd o’r ochr ogleddol gyferbyn y gyffordd gyda stryd Pritchard I bwynt 10 metr i’r de o ochr ddeheuol gyferbyn y gyffordd gyda Stryd Pritchard.
 • Ochr orllewinol Heol y Goedwig, Treharris o’r gyffordd gydag ochr ogleddol Stryd Evan am bellter o 10 metr i’r gogledd.
 • Ochr orllewinol Heol y Goedwig, Treharris o’r gyffordd gydag ochr ddeheuol Stryd Evan am bellter o 10 metr i’r de.
 • Ochr ddwyreiniol Heol y Goedwig, Treharris o bwynt 10 metr i’r gogledd o’r ochr ogleddol gyferbyn y gyffordd gyda Stryd Evan i bwynt 10 metr i’r de o ochr ddeheuol gyferbyn y gyffordd gyda Stryd Evan.
 1. Stryd Evan Treharris

Y ddwy ochr o Stryd Evan Treharris o’r gyffordd gydag ochr orllewinol Heol y Goedwig am bellter o 10 metr i’r gorllewin.

ATODLEN 2

LON FYSIAU (I’W DEFNYDDIO GAN FYSIAU, BEICIAU A CHERBYDAU HACNI) A4054 Avenue De Clichy

Ochr ddwyreiniol, lon fewnol o’r gyffordd gyda Stryd y Castell I bwynt 26 metr i’r gogledd o’r gyffordd gyda Stryd yr Alarch.

ATODLEN 3

TERFYN CYFLYMDER 20 MILLTIR YR AWR
Stryd yr Alarch, Stryd Masonaidd a’r ffordd sy’n arwain at Eglwys y Stryd Fawr. Y cyfan o Stryd yr Alarch, Stryd Masonaidd a’r ffordd yn arwain at Eglwys y Stryd Fawr. 

ATODLEN 4

AMRYWIADAU I’R GORCHYMYN PRESENNOL

Amrywio darpariaeth Gorchymyn “Ffyrdd Amrywiol Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful o fewn Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful (Gwahardd a Chyfyngiadau Aros) (Cerbydau Masnach yn Llwytho a Dadlwytho)( Traffig Unffordd)(Clirffordd)(Lon Fysiau)(Terfyn Cyflymder 20Mya)(Amrywio)(Diddymiad) 2014” trwy ddileu Atodlen 10 ac Atodlen 11 eitem 16.
Dyddiedig Mehefin 30 2022 Carys Kennedy
Rheolwr Gwasanaethau Cyfreithiol a Democratig
Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful Canolfan Ddinesig
Stryd y Castell
Merthyr Tudful
CF47 8AN

Cysylltwch â Ni