Ar-lein, Mae'n arbed amser

Cŵn Strae

Hysbysiad Pwysig

Bydd newidiadau i’r gwasanaeth warden cŵn yn cael eu cyflwyno ar 1 Ebrill 2019 fel rhan o doriadau gwasanaeth Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful.

Er mwyn cydbwyso cyllideb y Cyngor, mae penderfyniadau ynghylch yr hyn yr ydym yn ei wneud, yr hyn y mae angen i ni stopio ei wneud, sut yr ydym yn gwneud pethau ac ar gyfer pwy wedi gorfod cael eu gwneud. Yn anffodus, bydd gwasanaeth y warden cŵn yn dod i ben sy’n golygu na fyddwn bellach yn darparu gwasanaeth i gasglu cŵn strae. Bydd y Cyngor yn parhau i ddarparu canolfan dderbyn lle fydd rhaid mynd â PHOB ci straen yn uniongyrchol. Ni fydd unrhyw adnodd bellach i aelodau o’r cyhoedd ddod â’r cŵn i’r Ganolfan Ddinesig.

Hoffai’r Cyngor ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra y mae’r newidiadau hyn yn eu hachosi.

Rwyf wedi dod o hyd i gi strae. Lle allaf fynd ag ef?

Bydd y Cyngor yn defnyddio Cenel Lletya Pantymilah, Fferm Pantymilah, Hollybush, y Coed Duon, NP12 OSR. Ffoniwch 01495 724580. Gall aelodau o’r cyhoedd fynd â chŵn strae i’r fan hon. Y tu allan i oriau gwaith arferol ac ar benwythnosau a gwyliau’r banc, bydd rhaid i aelodau o’r cyhoedd gysylltu â rhif Llinell Fywyd y Cyngor ar 01685 385231 cyn y bydd fodd i’r cenel dderbyn unrhyw gi.

Sut allaf hawlio fy nghi?

Gall aelod o’r cyhoedd sydd wedi colli ei gi ffonio’r cenel ar 01495 724580. Os aethpwyd â’r ci i’r cenel derbyn, gellir ei hawlio drwy dalu’r ffi briodol a restrir ar Ffioedd a Chostau Iechyd yr Amgylchedd.

Y Gyfraith a Chŵn Strae

Mae safle’r gyfraith wrth ymwneud â chŵn strae wedi ei nodi’n gynhwysfawr yn Neddf Diogelu’r Amgylchedd 1990. Mae’r Ddeddf hon yn gosod cyfrifoldeb statudol ar y Cyngor i ddelio â chŵn strae. Mae’r cyfrifoldeb, ar hyn o bryd yn cael ei weithredu gan Adran Iechyd yr Amgylchedd y Cyngor.

Mae llawer o bobl yn meddwl am gi strae fel ci sydd heb gartref ond nid dyma’r achos. Mae ci strae yn unrhyw gi sy’n crwydro’n rhydd ac nad sydd yn cael ei reoli gan unrhyw berson, p’un ai fod ganddo gartref ai peidio, fod ganddo ficro-chip neu ei fod yn gwisgo coler neu dag. Yn gyfreithiol, mae’n rhaid i BOB ci gael micro-chip a gwisgo coler a thag sy’n nodi enw a chyfeiriad y perchennog.

Dylid cadw pob ci o dan reolaeth bob amser. Mae hyn yn cynnwys ei rwystro rhag bod yn wyllt, cyfarth heb angen a’i gadw ar dennyn lle y mae hynny’n briodol.

Nid yw’r Cyngor yn gyfrifol am gŵn sydd wedi cael eu cam-drin neu eu hesgeuluso. Cysylltwch â’r RSPCA

Cŵn Peryglus

Mae gan yr Heddlu gyfrifoldeb cyfreithiol i ddelio â phob ci, beth bynnag yw eu maint neu eu brîd sydd allan o reolaeth ac sy’n achosi perygl mewn man cyhoeddus, yn enwedig os yw’r perchennog yn hysbys. Os oes angen cymorth yr heddlu arnoch i ddelio â chŵn peryglus neu gŵn sydd wedi eu gwahardd, cysylltwch â’r heddlu ar 101 neu gwnewch ymholiadau yn eich swyddfa heddlu leol.