Ar-lein, Mae'n arbed amser

Ceisiadau Cynllunio

Cyngor Cyn Ymgeisio

Rydym yn cynnig ac yn annog trafodaethau cyn ymgeisio i’ch helpu chi wrth baratoi am eich Cais Cynllunio. Gallwch ddod o hyd i’r holl wybodaeth yn Amserlen Codi Tâl am Gyngor Cyn Ymgeisio am Gynllunio a’r Nodyn Canllaw.

Cyflwyno eich Cais Cynllunio

Rhaid i bob Cais Cynllunio gynnwys y canlynol:

  • 2 x cyflawn o’r ffurflenni Ymgeisio
  • 2 x o’r cynlluniau wedi eu gwneud i’r raddfa fetrig briodol yn dangos yn glir beth sy’n gynwysedig wrth ymgeisio. Gallai’r rhain gynnwys rhai neu’r cyfan o’r canlynol. Lluniad Gweddlun (Presennol ac Arfaethedig), Cynllun Bloc (yn dangos safle’r datblygiad mewn perthynas â’i ardal amgylchynol)
  • Cynllun yr Arolwg Ordnans yn dynodi’r safle ymgeisio yn glir mewn inc coch ac unrhyw dir arall yr ydych yn berchen arno neu’n ei reoli mewn inc glas
  • Y ffi berthnasol (arian parod neu siec) - Os na chaiff unrhyw ffi ei gyflwyno neu os caiff y ffi anghywir ei gyflwyno, ni chaiff eich cais ei gofrestru/ei brosesu a chaiff ei ddychwelyd atoch
  • Datganiad Dylunio a Mynediad (ble y bo’n ofynnol)
  • Unrhyw wybodaeth arall fel y gallai fod yn ofynnol oddi wrth yr Awdurdod Cynllunio Lleol

Sylwch y bydd ffioedd cais yn cynyddu o 24.08.2020. Gweler y ddolen a ddarperir isod

Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Ffioedd am Geisiadau, Ceisiadau Tybiedig ac Ymweliadau Safle) (Cymru) (Diwygio) 2020

Sylwadau ar y Ceisiadau Unigol

Gallwch gyflwyno sylwadau i’r Adran Gynllunio yn electronig. Sicrhewch eich bod yn darparu gymaint o fanylder ag sy’n bosibl yn cynnwys y rhif Cais Cynllunio e.e. P/16/0400.

Galw Ceisiadau Cynllunio i Mewn

Mae gwybodaeth bellach ar gael o dan Gwybodaeth Bellach – Gofyn i’r Cynulliad Cenedlaethol benderfynu ar Geisiadau Cynllunio – Canllaw Esboniadol.

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y