Ar-lein, Mae'n arbed amser

Rhaglen Cymunedau yn Gyntaf

Mae rhaglen Cymunedau’n Gyntaf wedi ei hailffurfio fel ei bod yn cefnogi agenda sy’n mynd i’r afael â thlodi Llywodraeth Cymru ac yn parhau i gefnogi’r bobl fwyaf dan anfantais yn ein hardaloedd mwyaf difreintiedig.

Ceir 3 ardal ddaearyddol a elwir yn glystyrau bellach:

  • Clwstwr y Canol yn cynnwys - Heolgerrig, Swansea Road, Canol y Dref, Twynyrodyn, Ynysfach, Twyncarmel, Parc y Castell, Cefn a Threfechan
  • Clwstwr y Gogledd yn cynnwys - Gurnos, Galon Uchaf, Dowlais, Pant a Phenydarren
  • Clwster y De yn cynnwys - Bedlinog, Trelewis, Treharris, Ynys Owen, Aberfan, Troedyrhiw, Pentrebach ac Abercanaid

Mae tair thema o ran cyflenwi rhaglen bellach:

  • Cymunedau Ffyniannus
  • Cymunedau Dysgu 
  • Cymunedau Iachach

Ar y dechrau roedd arian ar gael ar gyfer dwy flynedd o’r rhaglen newydd o Ebrill 2013-Mawrth 2015. Fodd bynnag rydym wedi derbyn blwyddyn ychwanegol o arian sy’n rhedeg o Ebrill 2015 i Mawrth 2017.

Sut gallaf ddarganfod beth sy’n digwydd yn fy nghymuned leol?

Gallwch alw heibio’ch Swyddfa Cymunedau’n Gyntaf agosaf neu ffonio un o’r llefydd canlynol:

  • Clwstwr y Canol, Winchfawr House, Lansbury Road, Merthyr Tudful, CF48 1HA – 01685 383929 
  • Clwstwr y Gogledd, 3G’s, 15 Chestnut Way, Merthyr Tudful, CF47 9SB – 01685 350888 - https://twitter.com/3gsdevtrust
  • Clwstwr y De, Tram Road, Ynys Owen, CF48 4RS – 01443 690178
Sut gallaf i gymryd rhan?

Cysylltwch ag un o’n haelodau staff yn eich Clwstwr Cymunedau’n Gyntaf lleol. Mae e mor syml â hynny. Os ydych chi am gyfranogi mewn prosiect lleol, mynd ar gyrsiau ac yn y blaen, y cam cyntaf yw cysylltu â’ch Clwstwr lleol. Mae’n bosibl y byddan nhw’n gallu eich cyfeirio chi at y lle cywir yn syth neu gwrdd â chi i drafod pethau mewn manylder pellach. Cadwch lygad allan am ein posteri yn hysbysebu beth sy’n digwydd yn eich ardal drwy gydol y flwyddyn!

Mae Cymunedau’n Gyntaf yn dibynnu ar gefnogaeth leol, felly gorau po fwyaf yr ydych yn cyfranogi – fe fydd ar gyfer y gymuned.

Nid ydw i’n byw mewn ardal Cymunedau’n Gyntaf. A yw’n bosibl i mi gymryd rhan?

Ydy. Os ydych am gymryd rhan cysylltwch â’ch swyddfa agosaf.

Ceir tîm cefnogi canolog o fewn Merthyr Tudful sy’n helpu i gefnogi’r rhaglen a’r staff sy’n gweithio o fewn yr ardaloedd. Os oes gennych unrhyw ymholiadau gallwch gysylltu ag aelod o’r tîm ar:

Ffôn: 01685 725436

Cysylltwch â Ni