Ar-lein, Mae'n arbed amser

Cronfa Gymunedol Ffos-y-fran

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful yn gweinyddu Cronfa Gymunedol mewn perthynas â thaliadau breindal a dderbyniwyd gan y Cyngor oddi wrth Merthyr (South Wales) Ltd yn seiliedig ar dunelledd y glo a echdynnwyd o Gynllun Adennill Tir Ffos-y-fran.

Cytunodd Merthyr (South Wales) Ltd mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful groesawu ceisiadau am gefnogaeth oddi wrth Gronfa Gymunedol Ffos-y-fran gan bartïon â diddordeb.

Caiff y Gronfa Gymunedol ei rhannu’n 3 chategori:

Cynllun Grant Bach

Rhaid i bob cais gefnogi prosiectau cymunedol lleol â phwyslais addysgiadol, amgylcheddol neu hamdden. Mae’r Cynllun Grant Bach ar gyfer ceisiadau o 1,000 neu lai. Gellir cael ffurflenni cais odd wrth Gynghorwyr Rhanbarth Ward Etholiadol ar gyfer eich ardal neu drwy lawrlwytho'r ffurflen ar waelod y dudalen hon.

Cynllun Grant Canolig

Rhaid i’r holl geisiadau gefnogi prosiectau cymunedol lleol sydd â phwyslais addysgiadol, amgylcheddol neu hamdden. Rhaid i geisiadau fod yn gallu arddangos cyfran o ariannu cyfatebol. Mae’r Cynllun Grant Canolig ar gyfer ceisiadau hyd at £5,000.

Ceisiadau Llwyddiannus

Caiff adroddiad gwybodaeth ei gyflwyno i’r Cyngor bob 6 mis sy’n cynnwys rhestr o’r ceisiadau Bach a Chanolig llwyddiannus. Gellir dod o hyd i’r adroddiadau hyn ar waelod y dudalen hon.

Cynllun Grant Mawr

Mae’r meini prawf gwerthuso sy’n ofynnol ar gyfer y Cynllun Grant Mawr fel a ganlyn:-

  • Rhaid i’r ceisiadau fod yn strategol o ran eu natur a chydsynio ag uchelgais y Cyngor a Llywodraeth Cymru ill dau
  • Rhaid i’r ceisiadau allu arddangos y gellir defnyddio arian fel modd o ddenu ariannu cyfatebol i gyfran o 50:50 o leiaf
  • Rhaid i’r ceisiadau gefnogi prosiectau cymunedol lleol gyda phwyslais addysgiadol, amgylcheddol neu hamdden
  • Rhaid i’r ceisiadau fod ar gyfer prosiectau strategol o fewn Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful
  • Rhaid i’r ceisiadau arddangos eu bod yn cyflawni cymynrodd barhaol i’r Gymuned
  • Ni chaiff unrhyw sefydliad dderbyn arian ychwanegol oddi wrth y Gronfa o fewn cyfnod o 12 mis ers cais blaenorol am arian

Ffurflenni Cais

Gellir dod o hyd i geisiadau am y 3 gronfa ar waelod y dudalen hon.

Cysylltwch â’r Swyddog Cronfa Budd Cymunedol Ffos-y-fran ar 01685 725000 neu ffosyfran@merthyr.gov.uk am ragor o wybodaeth am ddyddiadau’r panel.