Ar-lein, Mae'n arbed amser

Diogelwch Plant ar y Rhyngrwyd

Arweiniad i rieni, gofalwyr a gweithwyr ieuenctid

Yn yr un ffordd ag yr ydym yn sicrhau bod ein plant yn ddiogel ar y ffyrdd trwy ddysgu’r Cod Priffyrdd iddyn nhw, rhaid i ni hefyd sicrhau eu diogelwch ar Briffordd y Rhyngrwyd trwy ddarparu rheolau a chanllawiau. Mae’r Rhyngrwyd a’r technolegau gwe cysylltiedig yn darparu llu anhygoel o gyfleoedd addysgol, diwylliannol ac adloniant ac mae’n bwysig, yn enw diogelwch ein plant, nad ydym yn eu hatal rhag cael mynediad at y cyfan y mae’r technolegau newydd yn ei gynnig. Byddai hynny cystal â’u cloi mewn tŷ o hyd rhag ofn eu bod yn cael eu bwrw gan gar!

Mae ffyrdd rydym yn gallu amddiffyn plant yn ein gofal gan eu galluogi i gael y manteision o’r deunyddiau da sydd ar gael.

Hidlo

Mae ysgolion a llyfrgelloedd yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful yn hidlo pob cyfrifiadur y mae’ch plant yn ei ddefnyddio. Pwrpas hidlo yw cynyddu diogelwch y Rhyngrwyd i bawb. Mae gan lawer o ddarparwyr gweinydd Rhyngrwyd fecanweithiau hidlo’n rhan ohonyn nhw. Gellir prynu eraill o werthwyr cyfrifiaduron. Nid yw unrhyw hidlydd yn gwbl ddiogel a chyfrifoldeb rhieni, gofalwyr neu warcheidwaid cyfreithiol yw sicrhau bod plant wedi’u diogelu rhan cynnwys anweddus.

Byddwch yn Ymwybodol

Bydd angen i chi fod yn ymwybodol o’u defnydd o’r Rhyngrwyd, beth maen nhw’n ei wneud a’r problemau posibl. Mae o hyd posibilrwydd y gallan nhw fynd i wefannau anaddas boed yn fwriadol ai peidio.

Problemau posibl wrth ddefnyddio’r Rhyngrwyd
  • Gwario gormod o amser ar-lein a all effeithio ar waith ysgol, cwsg neu amser gyda’r teulu
  • Edrych ar dudalennau all gael cynnwys anaddas arnyn nhw (pornograffig, hiliol neu dreisgar)
  • Rhoi gwybodaeth bersonol e.e. enw, ysgol, rhif ffôn, cyfeiriad e-bost mewn ystafelloedd sgwrsio neu ar safleoedd rhwydweithio cymdeithasol megis Bebo, Facebook neu MySpace
  • Dod yn rhan o neu’n ddioddefwr bwlio neu ddwyn hunaniaeth
  • Trefnu i gwrdd â ‘ffrind’ ar-lein heb feddwl am y canlyniadau a'r peryglon
  • Copïo gormod o wybodaeth o’r Rhyngrwyd neu brynu gwaith gan bobl eraill i’w ddefnyddio fel gwaith personol (plant hŷn)
Siarad

Siaradwch â’r plant yn eich gofal am eu defnydd o’r rhyngrwyd a materion diogelwch ar-lein. Yn amlwg bydd materion gwahanol yn ymddangos wrth i blentyn fynd yn hŷn. Dylid helpu plant i ddatblygu gallu annibynnol i amddiffyn eu hunain a monitro’u gweithgareddau ar-lein eu hunain. Eisteddwch i lawr a llunio a chytuno ar god rhyngrwyd.

Defnyddio peiriannau chwilio plant

Mae peiriannau chwilio sy’n honni’u bod yn cysylltu dim ond â safleoedd sy’n ddiogel i blant. Yn ogystal â bod yn ddiogel maen nhw ar y cyfan yn rhoi syniadau ymchwilio ac ati i’r plant. Byddwch yn wyliadwrus rhag ymddiried 100% mewn sgrinio cynnwys anaddas yn effeithiol.

Cadw i fyny â’r byd ar-lein

Mae llawer o wefannau pwrpasol i ddiogelwch plant ar-lein. Dyma rai dolenni i wefannau all eich helpu i gefnogi unrhyw blentyn yn eich gofal.

Plant Ifanc
Plant Hŷn
Arddegwyr

Nodwch nad yw CBSMT yn derbyn cyfrifoldeb am wybodaeth gam neu unrhyw ddigwyddiadau anffafriol all ddigwydd ar ôl cysylltu ag unrhyw wefannau a awgrymir ar y dudalen hon.

Amgylchedd Dysgu Rhith (ADRh)

Mae’r rhan fwyaf o ysgolion uwchradd a rhai ysgolion cynradd yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful wedi dechrau defnyddio ‘Amgylchedd Dysgu Rhith’ neu ‘ADRh’. ADRh yw amgylchedd cyfrifiadurol sy’n cefnogi darpariaeth dysgu ar-lein trwy’r we. Enw’r ADRh y mae ein hysgolion yn ei ddefnyddio yw ‘Moodle’. Disgwylir y bydd ADRh gan bob ysgol yn y dyfodol.

Bydd yr ADRh yn galluogi athrawon i osod gwaith ar-lein, ac i blant ddychwelyd gwaith ar-lein mewn amgylchedd caeedig diogel. Mae nodweddion cyffrous eraill megis cwisiau a fforymau sy’n cefnogi dysgu disgyblion.

Bydd plant sydd gartref oherwydd salwch neu sydd i ffwrdd o’r ysgol am unrhyw reswm yn gallu parhau â’u haddysg. Gellir cefnogi gwaith trwy gyfnodau gwyliau a darparu prosiectau ychwanegol i’r disgyblion sy’n dymuno ymestyn eu dysgu.

Prosiect ADRh Merthyr Tudful

Mae Merthyr Learns, yn amgylchedd dysgu rhith (ADRh) sy’n defnyddio Moodle. Pwrpas y safle yw bod yr holl bartneriaid addysg a hyfforddiant ôl 16 yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful yn ei ddefnyddio. Mae Prifysgol Morgannwg a Choleg Merthyr Tudful yn cefnogi’r amgylchedd hwn.

Fel rhan o’r prosiect, mae athrawon, tiwtoriaid, aseswyr a darlithwyr o ysgolion ar draws yr awdurdod ac Addysg Oedolion yn y Gymuned wedi creu a threialu adnoddau a deunyddiau dysgu ar-lein er mwyn i’w myfyrwyr gael mynediad at gefnogaeth ac i wella’u dysgu. Mae’r prosiect peilot hwn a ddechreuodd ar 1 Rhagfyr 2006 yn parhau ar hyn o bryd.

Cysylltwch â Ni

Hysbysebion

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y