Ar-lein, Mae'n arbed amser

Dinasyddiaeth

Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang

Mae dros 6.6 biliwn o bobl yn byw ar y ddaear, a phawb yn rhannu pwll o adnoddau cyfyngedig. Cydnabyddir bellach nad yw ein ffordd o fyw a datblygu ar hyn o bryd yn gynaliadwy. Disgwylir i boblogaeth y byd gyrraedd 8 biliwn erbyn 2030 gan roi hyd yn oed mwy o bwysau arnom i ddarparu ansawdd gwell o fywyd gan ddefnyddio llai o adnoddau: byw'n well, defnyddio llai”.

 ‘Mae addysg ar gyfer datblygu cynaliadwy a dinasyddiaeth fyd-eang yn galluogi pobl i ddatblygu'r wybodaeth, gwerthoedd a sgiliau i gymryd rhan mewn penderfyniadau am y ffordd yr ydym yn gwneud pethau, yn unigol a gyda'n gilydd, yn lleol ac yn fyd-eang, a fydd yn gwella ansawdd bywyd yn awr heb ddifrodi'r blaned ar gyfer y dyfodol’

(Panel y DU ar gyfer ADCDF, Llywodraeth Cymru 1999)

Mae ADCDF bellach yn faes allweddol ym mywyd ysgol ac mae angen ei integreiddio i arweiniad a rheolaeth yn ogystal â'r cwricwlwm. Mae arweiniad i ysgolion ar ADCDF ar gael yn y Ddealltwriaeth Gyffredin ar gyfer ADCDF.

Ceir 7 thema addysgu a dysgu:

  1. Cyfoeth a thlodi
  2. Hunaniaeth a diwylliant
  3. Dewisiadau a phenderfyniadau
  4. Iechyd
  5. Yr Amgylchedd Naturiol
  6. Defnyddio a gwastraffu
  7. Newid hinsawdd

ADCDF yn ysgolion Merthyr Tudful

Mae ysgolion ym Merthyr Tudful yn ymgymryd ag amrywiaeth eang o weithgareddau i hyrwyddo ADCDF.

Mae eco-ysgolion yn rhaglen a fframwaith cenedlaethol sy'n galluogi ysgolion i fod yn fwy cynaliadwy. Mae ysgolion sy'n rhagorol yn y maes hwn yn cael eu cydnabod trwy gynllun gwobrwyo a all arwain at gael hedfan y faner werdd fawreddog. Os bydd ysgol yn cadw ei statws baner werdd dros gyfnod o chwe blynedd gallant dderbyn yr anrhydedd fwyaf, sef y wobr platinwm.

Mae pob ysgol ym Merthyr Tudful yn rhan o'r cynllun hwn ac maent wedi ennill y wobr efydd. Mae bron i ddwy ran o dair o'r ysgolion wedi ennill eu baner werdd ac mae tair ysgol wedi ennill statws platinwm.

I ddarganfod mwy am statws ysgolion Merthyr Tudful ewch i wefan yr eco-ygolion (gweler yr adran dolenni allanol) a chwiliwch am aelodau.

Ysgolion Masnach Deg

Mae nifer o ysgolion ym Merthyr Tudful yn hyrwyddo, cefnogi a dysgu am fasnach deg fel rhan o'u gwaith ar ddatblygu dinasyddiaeth fyd-eang. Mae tair o ysgolion Merthyr wedi ennill cydnabyddiaeth genedlaethol trwy ennill statws ysgol fasnach deg:

  • Ysgol Fabanod Brecon Road
  • Ysgol Gynradd Gellifaelog
  • Ysgol Gynradd Gymraeg Rhyd y Grug
Gwastraff ac Ailgylchu

Mae ysgolion Merthyr Tudful yn derbyn cefnogaeth gan dîm ymwybyddiaeth gwastraff gweithgar iawn a thîm trefi taclus sydd wedi helpu i drawsnewid amgylcheddau dysgu awyr agored.

Am ragor o wybodaeth am waith y timau hyn gydag ysgolion gweler gwefan Ailgylchu dros Ferthyr Tudful ar adran dolenni allanol y dudalen hon.

Cysylltwch â Ni

Hysbysebion

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y