Ar-lein, Mae'n arbed amser

Clybiau a Gweithgareddau

Hedfan – Dysgu y Tu Allan i Oriau Ysgol

Beth yw Hedfan?

Mae Hedfan yn brosiect a ddatblygwyd i ganolbwyntio ar sut y gall Dysgu y Tu Allan i Oriau Ysgol gefnogi plant a phobl ifanc targed i gyflawni’u llawn botensial. Rydym yn edrych ar sut y gall dysgu y tu allan i oriau ysgol effeithio’n bositif ar blant a phobl ifanc, gan gynnwys eu rhieni, teuluoedd a’r cymunedau lle maen yn byw.

Mae gormod o bobl ifanc mewn perygl o adael yr ysgol a dod yn NEET (rheini nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant).

Bydd Hedfan yn canolbwyntio ar wella deilliannau disgyblion 8-14 oed sy’n byw ym Mlaenau Gwent a Merthyr Tudful y nodir eu bod mewn perygl fwyaf o golli diddordeb yn yr ysgol. Byddwn yn gwneud hyn trwy wella strwythur, cynllunio a chydlyniant darpariaeth ddysgu y tu allan i oriau ysgol.

Mae Hedfan yn fenter ar y cyd rhwng Byrddau Gwasanaethau Lleol Blaenau Gwent a Merthyr Tudful a'r tîm Cymunedau yn Gyntaf. Mae’r prosiect yn para dwy flynedd a hanner ac mae wedi’i ariannu hyd at fis Rhagfyr 2014 gan y Gronfa Gymdeithasol Ewrop gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru.

Ein dull

Mae adnabod ac atal yn gynnar yn ddulliau hollbwysig wrth osgoi diffyg diddordeb ymhlith pobl ifanc mewn addysg a hyfforddiant.

Bydd Hedfan yn defnyddio dull datblygiad cymunedol arloesol o gynnal diddordeb pobl ifanc mewn addysg a hyfforddiant, ond mae angen eich help:

Mae angen i blant a phobl ifanc, rhieni a gofalwyr, darparwyr dysgu y tu allan i oriau ysgol, ysgolion, Cymunedau yn Gyntaf, grwpiau gwirfoddol a chymunedol, cynghorau a rhanddeiliaid eraill werthfawrogi pwysigrwydd Dysgu y Tu Allan i Oriau Ysgol a chydweithio i gynnig darpariaeth o safon y mae’r plant a’r bobl ifanc yn ei ddymuno a’i angen. Bydd hyn yn helpu i godi gobeithion plant, eu teuluoedd a’u cymunedau.

Nodau ac Amcanion

Nod y prosiect yw:

Galluogi rhaglen newid uchelgeisiol yn ardal Blaenau’r Cymoedd er mwyn sicrhau alinio polisi, arfer ac adnoddau i bobl ifanc 8-14 oed y nodir eu bod mewn perygl fwyaf o ddod yn NEET (rheini nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant), gan weithio gyda nhw, eu teuluoedd a’u cymunedau i sicrhau y cânt eu cefnogi a’u bod yn parhau i ymgysylltu â chyfleoedd addysg a dysgu.

Amcanion:
  • Gwella strategaethau atal NEET i bobl 8-14 oed trwy hwyluso datblygiad methodoleg adnabod gynnar
  • Datblygu dull cymunedol o atal NEET trwy ennyn diddordeb pobl ifanc yn fwy mewn dysgu o safon y tu allan i oriau ysgol
  • Hyrwyddo cydweithredu effeithiol rhwng darparwyr gwasanaethau dysgu y tu allan i oriau ysgol a hwyluso gwyro adnoddau i dargedu darpariaeth lle bo’n briodol
  • Gwerthuso’r prosiect a sicrhau y caiff gwersi’u dysgu a’u rhannu
Cysylltwch â Ni

Hysbysebion

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y