Ar-lein, Mae'n arbed amser

Cwnsela

Gwasanaeth Cwnsela Ysgolion Merthyr Tudful

Beth yw Cwnsela?

Mae’n anodd siarad â’ch ffrindiau neu’ch teulu weithiau am faterion sy’n ein poeni. Mae cwnsela’n gyfle i siarad am y materion hyn a’n teimladau mewn lle diogel. Ni fydd y cwnsler yn eich barnu na’ch cynghori, yn hytrach bydd yn gwrando ar yr hyn sydd gennych i’w ddweud ac yn eich helpu i ddeall yr hyn rydych yn ei feddwl a’i deimlo.

Mae unrhyw beth a ddywedir mewn sesiwn cwnsela’n gyfrinachol oni bai bod rhywun mewn perygl o niwed.

Ble ydw i’n gallu gweld Cwnsler?

Mae gwasanaeth cwnsela ar gael i unrhyw ddisgybl ar gofrestr un o’r pedair ysgol uwchradd ym Merthyr Tudful.

Mae’r Cwnsler yn yr Ysgolion Uwchradd ar y diwrnodau canlynol:

Ysgol Uwchradd Afon Taf

  • Prynhawn dydd Mercher
  • Bore dydd Gwener

Ysgol Uwchrad Bishop Hedley

  • Bore dydd Iau

Ysgol Uwchradd Cyfarthfa

  • Bore dydd Mawrth
  • Bore dydd Mercher

Ysgol Uwchradd Pen y Dre

  • Bore dydd Llun

Mae cwnsler hefyd yn ymweld ag Ysgol Arbennig Greenfield pob wythnos ac mae ar gael i ddisgyblion 11-19 oed.

Ysgol Arbennig Greenfield

  • Dydd Llun a dydd Iau

Gall disgyblion ar y Rhaglen Addysg Heblaw yn yr Ysgol weld cwnsler hefyd. Cysylltwch â’r Rhaglen i weld pryd mae cwnsler ar gael.

 

Sut ydw i’n gallu gweld y Cwnsler?

Os ydych yn dymuno trefnu apwyntiad gyda’r Cwnsler gallwch:

  • Lenwi Ffurflen Gwneud Cais am Apwyntiad ar ochr dde’r dudalen (gweler yr adran Dolenni Dogfennau);
  • Siarad â’r pennaeth blwyddyn neu diwtor dosbarth;
  • E-bostio’r gwasanaeth cwnsela gan ddefnyddio’r e-bost isod.

Yn dibynnu ar eich oedran gellid gofyn i’ch rhieni am ganiatâd cyn i chi weld y Cwnsler am y tro cyntaf.

Os ydych yn poeni am eich plentyn neu berson ifanc rydych yn gweithio gydag ef/hi ac yn meddwl y gallai cwnsela fod yn ddefnyddiol, cysylltwch â’i ysgol a siaradwch â’r pennaeth blwyddyn neu’r tiwtor dosbarth. Am restr lawn o ysgolion ewch i’r dudalen Rhestr Ysgolion.

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y