Ar-lein, Mae'n arbed amser

Addysg gartref

Addysgu’ch plentyn gartref

Mae rhai rhieni'n dewis addysgu eu plant adref, am amryw o resymau. Mae'r Awdurdod Lleol (ALl) hwn yn cefnogi hawl rhieni i addysgu eu plant adref.

Beth ddylech ei wneud os ydych eisiau addysgu eich plentyn gartref?

Os yw eich plentyn yn mynychu ysgol, dylech hysbysu Pennaeth ysgol eich plentyn yn ysgrifenedig. Dylai'r Pennaeth wedyn hysbysu'r ALl.

Os nad yw eich plentyn wedi mynychu ysgol, gofynnir i chi hysbysu'r ALl o'ch penderfyniad i addysgu eich plentyn adref.

Beth yw cyfrifoldebau rhieni?

“Mae'n ofynnol i rieni pob plentyn o oedran ysgol orfodol sicrhau bod y plentyn yn derbyn addysg amser llawn effeithlon sy'n addas –

(a) i'w oedran, gallu a dawn, ac

(b) sy'n ymateb i unrhyw anghenion addysgol arbennig sydd ganddo,

Naill ai trwy bresenoldeb rheolaidd yn yr ysgol neu fel arall”

(Adran 7, Deddf Addysg 1996).

 Mewn termau cyfreithiol, mae addysg yn 'effeithlon' os yw'n cyflawni'r nod a osodwyd, ac yn 'addas' os yw'r addysg yn paratoi'r plentyn ar gyfer bywyd yn y gymdeithas fodern ac yn galluogi'r plentyn i gyrraedd ei lawn botensial.

 

Beth yw cyfrifoldebau'r ALl?

Mae angen i'r ALl fod yn sicr bod plant yn derbyn darpariaeth addysgol addas. Er mwyn gwneud hynny, bydd y swyddog sy'n gyfrifol am addysg gartref yn cadw mewn cysylltiad â'r teulu er mwyn trafod eu cynlluniau ac i gynnig cymorth ac arweiniad.

 

Cysylltwch â:

Tim Cynhwysiant
Uned 5
Parc Busnes Triongl Pentrebach
Merthyr Tudful
CF48 4TQ
Ffôn: 01685 724607
E-bost education.welfareteam@merthyr.gov.uk

 

Cysylltwch â Ni