Ar-lein, Mae'n arbed amser

Addysg diogelwch tân

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful yn credu bod iechyd a diogelwch pob person ifanc ac oedolyn sy’n rhan o weithgareddau ysgol neu yr effeithir arnynt ganddynt, beod ar y safle neu oddi ar safle, yn hollbwysig. Ceisiwn sicrhau iechyd a diogelwch nid yn unig ein cyflogai ond hefyd pob unigolyn arall a ddaw i gysylltiad â gweithgareddau ysgol, gan gynnwys y plant a phobl ifanc sy’n mynychu ac ymweld â’r ysgolion.

Rhennir y gorfodaethau cyfraith statudol a chyfredol yn gysylltiedig ag iechyd a diogelwch rhwng yr Awdurdod Lleol (ALl), Corff Llywodraethol yr ysgol a staff a leolir yn yr ysgol. Bydd y cyfrifoldeb cyntaf gyda’r AALl fel cyflogwr, tra bydd y Corff Llywodraethol yn derbyn atebolrwydd fel ‘Rheolwr‘ y safle, yr offer a'r sylweddau.

Mewn ysgolion a gynhelir gan yr ALl, bydd yr ALl yn cymryd cyfrifoldeb fel cyflogwr o dan Adrannau 2 a 3 o Ddeddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith 1974 (DIDG). Mae Adran 2 o’r DIDG yn gosod dyletswydd statudol ar gyflogwyr i sicrhau, cyn belled ag y mae’n rhesymol ac yn ymarferol i wneud hynny, iechyd, diogelwch a lles da eu cyflogai. Mae Adran 3 yn gosod dyletswyddau tebyg ar gyflogwyr yn gysylltiedig â phobl eraill ar wahân i’w cyflogai, megis disgyblion, ymwelwyr ac aelodau’r cyhoedd y gall eu gweithredoedd effeithio arnynt.

Bydd yr AALl ar y cyd â Swyddog Iechyd a Diogelwch y Fwrdeistref Sirol yn:

  • Cyhoeddi cyfeiriadau a darparu cyngor penodol ynglŷn â holl agweddau darpariaeth iechyd a diogelwch, gan gynnwys diogelwch tân.
  • Yn egluro’n glir y categorïau o ddarpariaeth iechyd a diogelwch a ddaw o dan ofal y Cyrff Llywodraethu fel rhan o’u rhôl fel rheolwyr dirprwyedig.
  • Gweithredu, monitro ac adolygu fel y bydd angen unrhyw ddatganiadau ysgrifenedig ynglŷn â pholisi iechyd a diogelwch, codau ymarfer lleol a chanllawiau arfer da sy’n benodol i orfodaethau cyfraith statudol a chyfredol.
  • Gweithredu trefn archwilio i fonitro effeithiolrwydd trefniadau iechyd a diogelwch mewn ysgolion..
  • Cynghori, cefnogi a gweithredu pan fo'r angen yn y gwaith rheoli Iechyd a Diogelwch mewn ysgolion lle mae achos i bryderu.

Bydd y Corff Llywodraethu yn gyfrifol o dan Adran 4 y DIDG am gymryd camau rhesymol er mwyn sicrhau fod y safleoedd, y mynediad atynt ac ohonynt, holl offer a/neu sylweddau ar y tu mewn neu a ddarperir ar gyfer defnydd yn yr ysgol yn ddiogel a heb fod yn berygl i iechyd neu les unrhyw un. Fe fydd gan Gyrff Llywodraethol hefyd orfodaeth o dan Adran 36 (1) yn gysylltiedig ag anghenion cyfreithiol yr AALl, h.y. yn gryno, ble mae unigolyn yn tramgwyddo yn erbyn deddfwriaeth iechyd a diogelwch o ganlyniad i weithred neu ddiffyg gweithred ar ran unigolyn arall, fe ellir cyhuddo a dedfrydu’r sawl arall hwnnw am y tramgwydd.

Bydd Cyrff Llywodraethol hefyd yn atebol am holl faterion iechyd a diogelwch, h.y. statudol, rheoleiddiol ac o fewn codau penodol, yn gysylltiedig â’u cyfrifoldebau a fydd yn cynnwys agweddau perthnasol i:
 
(a) Brynu a chynnal offer; a
(b) Gwaith cynnal a chadw a ddaw o dan gyfrifoldebau Llywodraethwyr. Fe ddylai Llywodraethwyr fod yn arbennig o ofalus pan fyddent yn cyflogi contractwyr nad ydynt ar restr y Cyngor Bwrdeistref o gontractwyr cymeradwy ac/neu wrth brynu offer, h.y., fe ddylent sicrhau fod y mudiadau/eitemau perthnasol yn cyd-fynd â deddfwriaeth a safonau perthnasol y DU a'r UE (ee trin gwastraff peryglus).

Bydd yr AALl yn cynnal a chefnogi Cyrff Llywodraethu a chyflogai gyda chyngor ac arweiniad proffesiynol ar faterion iechyd a diogelwch mewn ysgolion, ac yn eu cynorthwyo i gyflawni cyfrifoldebau a roddir iddynt.

Gall yr AALl orchymyn ysgolion i ryddhau staff ar gyfer hyfforddiant iechyd a diogelwch a chodi tâl gan yr ysgol am unrhyw hyfforddiant a ddarparwyd.

Mae’n arfer da i ysgolion gynllunio polisi iechyd a diogelwch manylach eu hunain yn seiliedig ar ganllawiau a pholisïau cyffredinol yr awdurdod.

Gall yr AALl orchymyn ysgolion i ryddhau staff ar gyfer hyfforddiant iechyd a diogelwch a chodi tâl gan yr ysgol am unrhyw hyfforddiant a ddarparwyd. Mae’n arfer da i ysgolion gynllunio polisi iechyd a diogelwch manylach eu hunain yn seiliedig ar ganllawiau a pholisïau cyffredinol yr awdurdod. Mae gorfodaeth statudol ar Gyrff Llywodraethol i sicrhau iechyd a diogelwch ar safleoedd o dan eu rheolaeth. Wrth weithredu’r ddyletswydd hwn, mae’n ofynnol i Gyrff Llywodraethol gydymffurfio â chyfarwyddiadau’r AALl a chydweithio’n llawn gyda’r AALl cyn belled ag y mae’n angenrheidiol er mwyn caniatáu’r AALl i gydymffurfio â’i orfodaethau a chyfrifoldebau cyfreithiau statudol, deddfwriaethol a chyfredol. Fe all methiant y Corff Llywodraethol i gydymffurfio â'i orfodaethau cyfreithiau statudol, deddfwriaethol a chyfredol arwain at benderfyniad yr AAD i drefnu i weithredu'r gwaith a chodi tâl gan yr ysgol yn ôl hynny.

Dylai Cyrff Llywodraethol hefyd fod yn ymwybodol fod Archwiliwr o’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch, ar unrhyw adeg resymol, neu os derbynnir adroddiad ynglŷn â sefyllfa beryglus, â'r hawl i fynediad i safleoedd os oes rheswm dros gredu bod angen gwneud hynny, er mwyn sicrhau gweithrediad cywir o unrhyw ddeddfwriaeth, cod ymarfer a/neu reoleiddio.

Cysylltwch â Ni

Hysbysebion

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y