Ar-lein, Mae'n arbed amser

Derbyniadau cyn meithrin ac i’r ysgol feithrin

Mae plant yn gymwys am le cyn meithrin o’r tymor ysgol ar ôl eu trydydd pen blwydd. Yr amser priodol i gofrestru manylion eich plentyn yw pan fydd yn ddwy flwydd oed. Cafodd taflen ei hanfon atoch i’ch hysbysu o’r broses.

Sutiwneudcais am le cynmeithrin ac mewnysgolfeithrin

Caiff ceisiadau eu gwneud drwy gwblhau ffurflen gais cyn meithrin a meithrin.  Mae ffurflenni ar gael i’w lawrlwytho a gellir eu hanfon i’r Tîm Derbyniadau Ysgolion i’w prosesu. Neu gellir cael ffurflenni drwy ffonio 01685 725000.

Os ydych chi’n ceisio gwneud cais drwy’r post eich cyfrifoldeb chi yw gwneud yn siŵr ein bod wedi ei dderbyn. Argymhellwn bostio ffurflenni drwy ddosbarthiad a gofnodwyd am na fyddwn yn cydnabod derbyn eich ffurflen.  

Nid ydym yn gyfrifol am ffurflenni a ddychwelwyd drwy’r post ac ni ellir archwilio ffurflenni coll heb dystiolaeth postio.

Sut i wneud cais am le cyn-feithrin a meithrin


Gwneir ceisiadau trwy lenwi ffurflen gais cyn-feithrin a meithrin. Mae ffurflenni ar gael i'w lawr lwytho a gellir eu hanfon at y Tîm Derbyniadau Ysgol i'w prosesu. Fel dewis arall, gellir gofyn am ffurflenni dros y ffôn ar 01685 725000.

Os dewiswch wneud cais trwy'r post, eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau ein bod wedi'i dderbyn. Rydym yn argymell bod ffurflenni wedi'u postio yn cael eu hanfon trwy ddanfoniad wedi'i recordio gan na fyddwn yn cydnabod bod eich ffurflen yn cael ei derbyn.

Nid ydym yn gyfrifol am ffurflenni a ddychwelir trwy'r post ac ni ellir ymchwilio i ffurflenni coll heb dystiolaeth o bostio.

Cyn ymgeisio
Sut yr ydym yn dweud wrthych am ganlyniad eich cais

O ran ceisiadau cyn meithrin/metihrin, byddwch yn cael eich hysbysu’n ysgrifenedig fel a ganlyn:

Plant a anwyd rhwng y dyddiadau hyn Dechrau cyn meithrin/meithrin Postio’r Hysbysiad
1 Ebrill 2017 - 31 Awst 2017 Medi 2020 Mai 2020
1 Medi 2016 - 31 Rhagfyr 2016 Ionawr 2020 Medi 2019
1 Ionawr 2017 - 31 March 2017 Ar ôl Pasg 2020 Ionawr 2020

Noder:  Derbyniadau Meithrin ar gyfer Medi 2019, caiff rhieni eu hysbysu yn ysgrifenedig ar 8 Mai 2020.

Gwybodaeth i Rieni

Gellir dod o hyd i wybodaeth fanwl am dderbyniadau i ysgolion yn Canllaw i bolisi a threfniadau derbyn i ysgolion 2019-2020 a Polisi Dderbyniadau i ysgolion ar gyfer 2019-2020.

Mae derbyn plant i ysgolion cynradd yn cael ei reoli a’i weinyddu gan ‘Awdurdod Derbyn’ ac eithrio ysgolion gwirfoddol a gynorthwyir. O ran ysgolion nad ydynt yn wirfoddol a gynorthwyir CBS Merthyr Tudful yw hyn ac o ran ysgolion gwirfoddol a gynorthwyir Corff Llywodraethu’r ysgol ydyw.

Fel arfer rhoddir caniatâd mynediad i ysgol gynradd ar yr amod bod digon o le ar ôl o ran y nifer derbyn. Pan fydd y nifer o geisiadau am le i ysgol yn fwy na’r nifer o leoedd sydd ar gael, pan fydd y nifer o geisiadau derbyn wedi ei gyrraedd, caiff lleoedd eu dyrannu drwy gymhwyso meini prawf gordanysgrifio a gyhoeddwyd

Ysgolion Gwirfoddol a Gynorthwyir

Ceir 3 ysgol gynradd wirfoddol a gynorthwyir ym Merthyr Tudful. Mae Corff Llywodraethu pob Ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir yn rheoli ei derbyniadau ei hun a dylid cysylltu’n uniongyrchol .

Noder: Os fydd rhieni’n cyflwyno gwybodaeth ffug yn fwriadol er mwyn ffafriaeth ysgol benodol na fyddai fel arall â’r hawl iddi, deil y Cyngor ar yr hawl i dynnu cynnig am le yn ôl. Mae’n bosibl y byddai rhieni’n gosod eu hunain i fod yn euog o drosedd o dan Adran 5(b) Deddf Anudoniaeth 1911.

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y