Ar-lein, Mae'n arbed amser

Derbyniadau i ddosbarth Derbyn ysgolion cynradd

Os yw pen blwydd eich plentyn yn 5 oed rhwng 1 Medi 2020 a 31 Awst 2021 mae rhaid i chi wneud cais am le newydd mewn dosbarth derbyn mewn ysgol. Cafodd taflen ei hanfon atoch i’ch hysbysu o’r broses.

Ffyrdd eraill o ymgeisio

Os na allwch ymgeisio ar-lein gallwch ofyn am ffurflen drwy e-bostio school.admissions@merthyr.gov.uk .Gellir hefyd wneud cais am ffurflen drwy ffonio 01685 725000.

Os ydych yn dewis dychwelyd y ffurflen drwy’r post eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau ein bod yn ei derbyn cyn y dyddiad cau sef 8 Ionawr 2020. Argymhellwn bostio ffurflenni drwy ddosbarthiad a gofnodwyd am na fyddwn yn cydnabod derbyn eich ffurflen.  

Nid ydym yn gyfrifol am ffurflenni a ddychwelwyd drwy’r post ac ni ellir archwilio ffurflenni coll heb dystiolaeth postio.

Dyddiad Cau Ymgeisio

Y dyddiad olaf ar gyfer gwneud cais yw  8 Ionawr 2020.

Er mwyn ymgeisio ar ôl y dyddiad hwn bydd angen i chi gysylltu â ni am ffurflen ymgeisio’n hwyr drwy e-bostio school.admissions@merthyr.gov.uk neu drwy ffonio  01685 725000.
Os ydych chi’n ceisio gwneud cais drwy’r post eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau ei fod yn ein cyrraedd ni.  Argymhellwn bostio ffurflenni drwy ddosbarthiad a gofnodwyd am na fyddwn yn cydnabod derbyn eich ffurflen.  

Nid ydym yn gyfrifol am ffurflenni a ddychwelwyd drwy’r post ac ni ellir archwilio ffurflenni coll heb dystiolaeth postio.

Cyn i chi ymgeisio:
  • Gwiriwch eich ysgol ddalgylch leol
  • Gallwch wneud cais am hyd at 3 ysgol wahanol. Rhaid i chi osod yr ysgolion yn ôl eich blaenoriaeth. Yr ysgol gyntaf ddylai fod yr un yr hoffech i’ch plentyn fynd iddi fwyaf.
  • Cynghorwn eich bod chi’n defnyddio’r 3 dewis a rhoi eich ysgol ddalgylch fel un o’ch dewisiadau.
  • Nid yw’n awtomatig fod plant sy’n mynychu meithrin neu cyn ysgol eisoes ym Merthyr Tudful yn cael gwarant o le yn yr ysgol honno. Rhaid i chi wneud cais am eich ysgolion dewisol drwy ddefnyddio’r broses ymgeisio ac nid yn uniongyrchol i’r ysgolion.
  • Os ydych chi’n ymgeisio ar ôl y dyddiad cau rydych yn llawer llai tebygol o gael lle yn un o’ch ysgolion dewisol.
Sut yr ydym yn dweud wrthych am ganlyniad eich cais

Cewch eich hysbysu’r ysgrifenedig ar 15 Ebrill 2020. 

Gwybodaeth i Rieni

Mae derbyn plant i ysgolion cynradd yn cael ei reoli a’i weinyddu gan ‘Awdurdod Derbyn’ ac eithrio ysgolion gwirfoddol a gynorthwyir. O ran ysgolion nad ydynt yn wirfoddol a gynorthwyir CBS Merthyr Tudful yw hyn ac o ran ysgolion gwirfoddol a gynorthwyir Corff Llywodraethu’r ysgol ydyw.

Fel arfer rhoddir caniatâd mynediad i ysgol gynradd ar yr amod bod digon o le ar ôl o ran y nifer derbyn. Pan fydd y nifer o geisiadau am le i ysgol yn fwy na’r nifer o leoedd sydd ar gael, pan fydd y nifer o geisiadau derbyn wedi ei gyrraedd, caiff lleoedd eu dyrannu drwy gymhwyso meini prawf gordanysgrifio a gyhoeddwyd.

Ysgolion Gwirfoddol a Gynorthwyir

Ceir 3 ysgol gynradd wirfoddol a gynorthwyir ym Merthyr Tudful. Mae Corff Llywodraethu pob ysgol wirfoddol a Gynorthwyir Yn rheoli ei derbyniadau ei hun a dylid cysylltu’n uniongyrchol .

Gellir dod o hyd i wybodaeth fanwl am dderbyniadau yn Canllaw i bolisi a threfniadau derbyn i ysgolion 2019-2020 a Polisi Derbyniadau i ysgolion ar gyfer 2019 -2020.

Noder: Os fydd rhieni’n cyflwyno gwybodaeth ffug yn fwriadol er mwyn ffafriaeth ysgol benodol na fyddai fel arall â’r hawl iddi, deil y Cyngor ar yr hawl i dynnu cynnig am le yn ôl. Mae’n bosibl y byddai rhieni’n gosod eu hunain i fod yn euog o drosedd o dan Adran 5(b) Deddf Anudoniaeth 1911.

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y