Ar-lein, Mae'n arbed amser

Derbyniadau ysgolion

Caiff mynediad plant i ysgolion ei reoli a’i weinyddu gan ‘Awdurdod Derbyniadau’. Yn achos ysgolion cymunedol, yr ‘Awdurdod Derbyniadau’ yw Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful. Yn achos ysgolion gwirfoddol a gynorthwyir, corff llywodraethu’r ysgol unigol yw’r Awdurdod Derbyniadau.

Oddi fewn i Ferthyr Tudful, mae gan bob ysgol ardal y mae’n ei gwasanaethu’n draddodiadol. Mae’r rhan fwyaf o rieni/gofalwyr yn anfon eu plant i ysgol ‘leol’, ond mae rhai rhieni’n ymarfer eu hawl i ddatgan blaenoriaeth am ysgol wahanol.

Ceir dau brif gategori ar gyfer derbyniadau ysgolion, y rownd derbyn flynyddol a derbyniadau ganol tymor. 

Y Rownd Derbyn Flynyddol

Mae’r rownd derbyn flynyddol yn derbyn pob disgybl sydd ar fin newid ei ysgol ym mis Medi ym mhob blwyddyn. Mae hyn yn cynnwys:     

  • Derbyn i ddosbarth derbyn ysgol
  • Trosglwyddo o ysgol gynradd i ysgol uwchradd

Ym mhob achos bydd angen i rieni/gofalwyr i ddisgyblion sydd ar fin newid ysgol yn ystod y rownd derbyn flynyddol ddynodi eu hysgol ddewisol. Nid oes gan ddisgyblion sy’n byw mewn dalgylch ysgol yr hawl awtomatig ddim mwyach i fynychu’r ysgol honno oni bai bod cais yn cael ei wneud.

Gall rhieni/gofalwyr fynegi ymhellach eu hawl i roi blaenoriaeth i ysgol cyfrwng Cymraeg neu ysgol eglwys wirfoddol a gynorthwyir. Ar gyfer ysgolion ffydd, corff llywodraethu’r ysgol yw’r awdurdod derbyn. Pan mai’r corff llywodraethu’r ysgol yw’r awdurdod derbyn priodol, caiff rhieni eu cynghori i gysylltu â’r ysgol yn uniongyrchol am fanylion. Ym Merthyr Tudful yr ysgolion hynny yw:

  • Ysgol Gynradd Gatholig Sant Aloysius
  • Ysgol Gynradd Gatholig Sant Illtyd
  • Ysgol Gynradd Gatholig y Santes Fair
  • Ysgol Uwchradd Gatholig yr Esgob Hedley
Derbyniadau Ganol Tymor

Mae hyn yn gymwys i unrhyw geisiadau a wnaed gan riant i drosglwyddo ei blentyn o’r naill ysgol i’r llall y tu allan i’r rownd derbyn flynyddol. Os hoffech drosglwyddo ysgolion cysylltwch â’r Ganolfan Cyswllt Cwsmeriaid ar 01685 725000.

Mae derbyniadau ysgol yn ystod y flwyddyn yn berthnasol i blentyn sy’n newid ysgol y tu allan i’w gylched drosglwyddo arferol. Mae hyn yn gymwys i dderbyniadau ar gyfer ysgolion prif ffrwd ac academïau yn unig. Mae angen i geisiadau ar gyfer ysgolion arbennig gael eu gwneud drwy’r adran Anghenion Addysgol Arbennig am wybodaeth bellach cysylltwch â’r Ganolfan Cyswllt Cwsmeriaid ar (01685 725000).

Fel arfer bydd hyn yn digwydd pan fo teulu wedi symud tŷ a phan nad yw’n ymarferol bellach i’r plentyn deithio i’w ysgol gyfredol yn ddyddiol. Mae’n bosibl y bydd y symudiad tŷ oddi fewn i’r sir (symud o un cyfeiriad ym Merthyr Tudful i un arall, ac o un ysgol ym Merthyr Tudful i un arall) neu mae’n bosibl y gall y teulu symud o rywle arall i Ferthyr Tudful.

Mae’r dudalen hon yn dweud wrthych chi sut i wneud cais am le mewn ysgol os oes angen i chi symud eich plentyn i ysgol brif ffrwd ym Merthyr Tudful.

Y mae’n bwysig ystyried y pwyntiau canlynol yn ofalus cyn dod i benderfyniad am ysgol eich plentyn.

  • Os fydd eich plentyn yn cael trafferthion yn ei ysgol gyfredol a’ch bos yn ystyried ei symud, y mae’n bwysig eich bod yn cysylltu ag athro eich plentyn a threfnu cyfarfod i geisio datrys unrhyw broblemau cyn symud eich plentyn – a dylai hynny fod yr opsiwn olaf.
  • Mae cyrhaeddiad disgyblion sy’n symud yn ystod y flwyddyn yn sylweddol is na’u cymheiriaid, ac yn is fyth ymhlith disgyblion sy’n symud sawl gwaith yn ystod y flwyddyn.
  • Os yw eich plentyn ar gyfnod pwysig o’i addysg (blwyddyn 10 neu 11) mae’n debygol na fydd gan yr ysgol yr ydych am drosglwyddo eich plentyn iddi yr un dewis o bynciau ag ysgol gyfredol eich plentyn neu gallant fod ar gamau gwahanol o addysgu’r cwricwlwm. Os felly, mae’n bosibl na fydd unrhyw waith mae eich plentyn wedi ei gyflawni eisoes i’w TGAU yn gallu cael ei ddefnyddio. Gallai hyn gael effaith ddifrifol ar ganlyniadau arholiadau eich plentyn.

Nodwch mai chi fydd yn gyfrifol am drafnidiaeth eich plentyn i unrhyw ysgol a enwir fel yr un rydych yn ei dewis.

Os ydych yn aros am ganlyniad cais yn ystod y flwyddyn yn ystod gwyliau’r ysgol, bydd angen i chi aros nes bod rhywun ar gael yn y Tîm Derbyniadau Ysgolion a fydd yn gallu eich helpu ynghylch y canlyniad.

Ein Hadroddiadau Arolwg Ysgolion

Caiff pob ysgol yng Nghymru ei harolygu gan Estyn. Swyddfa Arolygaeth ei Mawrhydi Dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru yw Estyn. Mae’n bosib y byddwch yn canfod y wybodaeth hon yn ddefnyddiol wrth benderfynu ar ysgol i’ch plentyn, a gallwch lawrlwytho copi o adroddiadau arolwg ysgolion cynradd ac uwchradd o wefan Estyn.

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y