Ar-lein, Mae'n arbed amser

Derbyniadau i ysgolion uwchradd

Yn ôl y gyfraith mae’n ofynnol i rieni fynegi blaenoriaeth am ysgol maen nhw’n dymuno i’w plentyn ei mynychu hyd yn oed os ydych nhw’n mynychu’r ysgol gynradd fwydo.

Sut i wneud cais am le mewn ysgol uwchradd

Gallwch wneud cais ar-lein o 07 Medi 2020. Mae ceisiadau ar-lein yn ffordd ddiogel a chyflym o wneud cais am le mewn ysgol.

Mae Canllaw Derbyniadau Ar-lein i Rieni ar gael i’ch helpu chi i gwblhau cais ar-lein yn llwyddiannus.

Ar ôl cyflwyno eich cais ar-lein byddwch yn derbyn cydnabyddiaeth awtomatig drwy e-bost.

Roedd y dyddiad cau ar gyfer gwneud ceisiadau ar-lein ar 18 Rhagfyr 2020. Mae’n rhaid cwblhau ceisiadau hwyr ar bapur.​

Os yw pen blwydd eich plentyn yn 12 oed rhwng 1 Medi 2021 a 31 Awst  2022  rhaid i chi wneud cais am drosglwyddo o ysgol gynradd Bl6 i ysgol uwchradd Bl 7. Cafodd taflen ei hanfon atoch i’ch hysbysu o’r broses.

Ffyrdd eraill o ymgeisio

Os yw pen blwydd eich plentyn yn 12 oed rhwng 1 Medi 2021 a 31 Awst  2022  rhaid i chi wneud cais am drosglwyddo o ysgol gynradd Bl6 i ysgol uwchradd Bl 7. Cafodd taflen ei hanfon atoch i’ch hysbysu o’r broses.

Os na allwch ymgeisio ar-lein gallwch ofyn am ffurflen drwy e-bostio school.admissions@merthyr.gov.uk . Gellir hefyd wneud cais am ffurflen drwy ffonio 01685 725000.

Os ydych yn dewis dychwelyd y ffurflen drwy’r post eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau ein bod yn ei derbyn cyn y dyddiad cau sef 18 Rhagfyr 2020. Argymhellwn bostio ffurflenni drwy ddosbarthiad a gofnodwyd am na fyddwn yn cydnabod derbyn eich ffurflen.  

Nid ydym yn gyfrifol am ffurflenni a ddychwelwyd drwy’r post ac ni ellir archwilio ffurflenni coll heb dystiolaeth postio.

Dyddiad Cau Ymgeisio

Y dyddiad olaf ar gyfer gwneud cais yw 18 Rhagfyr 2020.

Er mwyn ymgeisio ar ôl y dyddiad hwn bydd angen i chi gysylltu â ni am ffurflen ymgeisio’n hwyr drwy e-bostio school.admissions@merthyr.gov.uk neu drwy ffonio 01685 725000.

Os ydych chi’n ceisio gwneud cais drwy’r post eich cyfrifoldeb chi yw gwneud yn siŵr ein bod wedi ei dderbyn. Argymhellwn bostio ffurflenni drwy ddosbarthiad a gofnodwyd am na fyddwn yn cydnabod derbyn eich ffurflen.  

Nid ydym yn gyfrifol am ffurflenni a ddychwelwyd drwy’r post ac ni ellir archwilio ffurflenni coll heb dystiolaeth postio.

Cyn i chi ymgeisio
Sut yr ydym yn dweud wrthych am ganlyniad eich cais

Cewch eich hysbysu’n ysgrifenedig ar 1 Mawrth 2021.

Gwybodaeth i Rieni

Mae derbyn plant i ysgolion cynradd yn cael ei reoli a’i weinyddu gan ‘Awdurdod Derbyn’ ac eithrio ysgolion gwirfoddol a gynorthwyir. O ran ysgolion nad ydynt yn wirfoddol a gynorthwyir CBS Merthyr Tudful yw hyn ac o ran ysgolion gwirfoddol a gynorthwyir Corff Llywodraethu’r ysgol ydyw.

Fel arfer rhoddir caniatâd mynediad i ysgol gynradd ar yr amod bod digon o le ar ôl o ran y nifer derbyn. Pan fydd y nifer o geisiadau am le i ysgol yn fwy na’r nifer o leoedd sydd ar gael, Pan fydd y nifer o geisiadau derbyn wedi ei gyrraedd, caiff lleoedd eu dyrannu drwy gymhwyso meini prawf gordanysgrifio a gyhoeddwyd.

Ysgolion Gwirfoddol a Gynorthwyir

Ceir 1 Ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir ym Merthyr Tudful. Mae Corff Llywodraethu pob ysgol wirfoddol a Gynorthwyir yn rheoli ei derbyniadau ei hun a dylid cysylltu’n uniongyrchol .

 

Noder: Os fydd rhieni’n cyflwyno gwybodaeth ffug yn fwriadol er mwyn ffafriaeth  ysgol benodol na fyddai fel arall â’r hawl iddi, deil y Cyngor ar yr hawl i dynnu cynnig am le yn ôl. Mae’n bosibl y byddai rhieni’n gosod eu hunain i fod yn euog o drosedd o dan Adran 5(b) Deddf Anudoniaeth 1911.

 

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y