Ar-lein, Mae'n arbed amser

Cwricwlwm ysgol

Mae cwricwlwm ysgol yn:

 • canolbwyntio ar y dysgwr
 • sicrhau fod datblygiad sgiliau priodol wedi’i weu iddo o’r dechrau i’r diwedd
 • cynnig cynnwys pwnc llai gyda ffocws mwy ar sgiliau
 • canolbwyntio ar barhad a dilyniant 3-19, gan adeiladu ar y Cyfnod Sylfaen ac arwain yn effeithiol at y rhaglen Llwybrau Dysgu 14-19
 • hyblyg
 • cefnogi polisi’r Llywodraeth, gan gynnwys: dwyieithrwydd, Cwricwlwm Cymreig/Cymru Ewrop a’r Byd, cyfleoedd cyfartal, bwyd a ffitrwydd, datblygiad cynhaliol a dinasyddiaeth fyd-eang, a byd gwaith ac entrepreneuriaeth
 • parhau i ddarparu cwricwlwm neilltuol sy’n briodol i Gymru


Mae cwricwlwm ysgol yn cwmpasu’r canlynol:

 • Cyfnod Sylfaen
 • datblygu sgiliau
 • cwricwlwm cenedlaethol
 • addysg bersonol a chymdeithasol
 • addysg rhyw
 • gyrfaoedd a’r byd gwaith
 • addysg grefyddol

Yn sgil cyflwyno’r Cyfnod Sylfaen, daw Cyfnod Allweddol 1 i ben.

Gan ddechrau yn 2008, gweithredir y Cyfnod Sylfaen dros bedair blynedd fel a ganlyn:

 • 1 Awst 2008 ar gyfer pob plentyn 3 i 4 oed yn y Cyfnod Sylfaen
 • 1 Awst 2009 ar gyfer pob plentyn 4 i 5 oed yn y Cyfnod Sylfaen
 • 1 Awst 2010 ar gyfer pob plentyn 5 i 6 oed yn y Cyfnod Sylfaen
 • 1 Awst 2011 ar gyfer pob plentyn 6 i 7 oed yn y Cyfnod Sylfaen

O’r dyddiadau hyn disodlir y cwricwlwm cenedlaethol sydd ohoni ar gyfer Cyfnod Allweddol 1.

Lle bo’n parhau i fod yn berthnasol, bydd Cyfnod Allweddol 1 yn cynnwys dwy flynedd o 5-7 oed, ac, yn unol â’r gyfraith, bydd gorfodaeth ar ysgolion i ddysgu’r cwricwlwm sylfaenol a chenedlaethol i’r disgyblion hyn. Mae Cyfnod Allweddol 2 yn cynnwys disgyblion 7-11 oed, ac mae Cyfnod Allweddol 3 yn cynnwys disgyblion 11-14 oed, ac mae’r un gofynion yn berhnasol iddynt.

Yng Nghyfnod Allweddol 4, yr unig bynciau statudol yw Cymraeg Iaith 1af neu 2il Iaith, Saesneg, mathemateg, gwyddoniaeth ac addysg gorfforol.

Mae’r cwricwlwm cenedlaethol yn cynnwys:

 • Saesneg*
 • Cymraeg
 • Mathemateg
 • Gwyddoniaeth
 • Cymraeg ail iaith
 • Dylunio a Thechnoleg
 • Technoleg Gwybodaeth
 • Hanes
 • Daearyddiaeth
 • Celf
 • Cerddoriaeth
 • Addysg Gorfforol.

* Nid oes gofyn statudol i ddysgu Saesneg yng Nghyfnod Allweddol 1 mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg.

Mae’r cwricwlwm sylfaenol yn cynnwys addysg grefyddol (AG) ac addysg bersonol a chymdeithasol (ABCh), ac mae’n ofynnol i ysgolion cynradd fabwysiadu polisi ynglŷn ag addysg rhyw.

Arolygiadau Ysgol

Arolygir pob ysgol gan Estyn mewn cylch chwe blynedd, er y gall ysgolion nad ydynt yn perfformio cystal dderbyn arolygon dilynol a/neu fonitro ychwanegol gan yr awdurdod lleol.

Nod arolwg yw adnabod agweddau da a gwendidau fel y gall darparwyr addysg a hyfforddiant wella ansawdd yr addysg y maent yn ei chynnig, a chodi’r safonau a gyrhaeddir gan eu dysgwyr.

Cynllunnir adroddiadau arolwg Estyn gyda’r nod o ddarparu gwybodaeth i rieni a dysgwyr ynglŷn â pherfformiad eu hysgol, coleg neu ddarparwr addysg. Gellir lawrlwytho’r holl adroddiadau arolwg o Wefan Estyn.

Ysgol – Asesu a Pherfformiad
Pynciau y mae asesu’n ofynnol ar eu cyfer

Rhaid i asesiadau athrawon statudol ar ddiwedd Cyfnodau Allweddol 2 a 3 ar gyfer dysgwyr Blwyddyn 6 a 9 fod yn berthnasol i’r cwricwlwm ysgol diwygiedig (Cwricwlwm 2008). Rhaid i asesiadau athrawon statudol ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 1 ar gyfer dysgwyr Blwyddyn 2 yn nhymor yr haf 2011 fod yn berthnasol i Gwricwlwm 2000; bydd asesiadau 2012 yn berthnasol i ganlyniadau’r Cyfnod Sylfaen newydd.

Mae’n ofynnol i athrawon gwblhau eu hasesiadau athrawon statudol, ar ddiwedd y cyfnod allweddol, ar gyfer pob dysgwr cymwys yn y pynciau canlynol.

Cyfnod Allweddol 1
 • Saesneg neu Gymraeg (iaith gyntaf)
 • Mathemateg
 • Gwyddoniaeth
Cyfnod Allweddol 2
 • Saesneg
 • Cymraeg iaith gyntaf (os yw’r dysgwr wedi dilyn y rhaglen astudio Gymraeg) neu Gymraeg ail iaith
 • Mathemateg
 • Gwyddoniaeth
Cyfnod Allweddol 3
 • Saesneg
 • Cymraeg iaith gyntaf (os yw’r dysgwr wedi dilyn y rhaglen astudio Gymraeg) neu Gymraeg ail iaith
 • Mathemateg
 • Gwyddoniaeth
 • Ieithoedd tramor modern
 • Dylunio a thechnoleg
 • Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu
 • Hanes
 • Daearyddiaeth
 • Celf a Dylunio
 • Cerddoriaeth
 • Addysg Gorfforol


Er mwyn cyflawni gofynion statudol, mae’n orfodol bod yr holl asesiadau athrawon ar ddiwedd y cyfnod allweddol yn cynnwys y canlynol:

 • lefel ar gyfer pob targed cyrhaeddiad (ar gyfer pynciau â mwy nag un targed cyrhaeddiad).
 • lefel pwnc gyffredinol ar gyfer pob pwnc
Cyfnod Allweddol 4

Fel arfer caiff disgyblion eu hasesu trwy arholiadau Tystysgrif Gyffredinol Addysg Uwchradd (TGAU) ym mhynciau unigol y cwricwlwm cyffredinol. Mae hefyd ystod gynyddol o gymwysterau arbenigol neu alwedigaethol (cymhwysol) ar gael ar y lefel hon, ynghyd â chymwysterau Lefel Mynediad ar gyfer disgyblion sy’n perfformio’n is na safon TGAU neu gymwysterau tebyg.

Cysylltwch â Ni

Hysbysebion

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y