Ar-lein, Mae'n arbed amser

Ysgol Arlwyo

Taliadau PYD ar gyfer Egwyl yr Haf

Bydd teuluoedd sydd â hawl i brydau ysgol am ddim yn derbyn eu harian Haf mewn dau daliad:

Dylid derbyn y taliad cyntaf o £70.20 y plentyn ddydd Iau 22 Gorffennaf neu oddeutu. Bydd hyn am y cyfnod 21/7 - 13/8.

Dylid derbyn yr ail daliad o £54.60 y plentyn ddydd Iau 12 Awst neu o'i gwmpas. Bydd hyn am y cyfnod 16/8 - 2/9.

Rhoddir talebau ar yr un pryd.

Diolch
Adran Arlwyo, Gwasanaethau Addysg.

Mae Gwasanaeth Arlwyo Ysgolion Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr o’r farn bod angen maeth da ar blant a phobl ifanc er mwyn iddynt gael y dechrau gorau posibl i’w bywydau.

Mae bwydlenni ein hysgolion cynradd ac uwchradd wedi eu cynllunio i fodloni canllawiau maethol Cymru ar gyfer cinio ysgol gan ein rheolwyr arlwyo sy’n gweithio mewn partneriaeth â’n cynghorwyr bwyd o’r tîm Gwasanaeth Hyrwyddo Iechyd Cenedlaethol. Ein nod ni yw sicrhau fod pob disgybl yn cael pryd o fwyd iach, cytbwys a maethlon.

Rydym hefyd yn arlwyo ar gyfer gofynion dietegol arbennig yn sgil rhesymau meddygol therapiwtig, ethnig neu ddewisol.

Yn Merthyr Tudful dim ond y canlynol a ddefnyddir yn ein prydau ysgol:

 • Ffrwythau a llysiau, wedi eu ffynonellu’n rhanbarthol ble y bo’n bosibl gan ddefnyddio cyflenwyr lleol

 • Nwyddau heb unrhyw ychwanegolion sy’n gysylltiedig â phroblemau iechyd mewn plant ifanc

 • Braster heb olewau hydrogenedig

 • Bwydlenni sydd wedi eu dadansoddi’n faethlon i ddarparu cydbwysedd maeth

 • Cynhwysion, yn cael eu cynhyrchu’n ffres bob dydd yng nghegin yr ysgol

  Mae ein bwydlenni’n rhedeg ar gylchred tair wythnosol gan ganolbwyntio’n gryf ar ffrwythau, llysiau a saladau ffres. Caiff ein hymrwymiad i fwyta’n iach ei adlewyrchu yn y nwyddau rydym yn eu defnyddio, gyda’r rhan fwyaf yn cynnwys llai o fraster dirlawn, siwgr a halen. Caiff yr holl fwydydd eu coginio mewn popty neu eu stemio, mae hyd yn oed y sglodion rydym yn eu gweini yn cael eu pobi ac yn ystod 2011 cawsom wared ar bob peiriant ffrïo sglodion o bob cegin ysgol.

  Hefyd, mae bara cyflawn, iogwrt a dŵr ar gael yn ddyddiol.

  Ein prif nod yw darparu pryd o fwyd cytbwys ac iach i blant ysgol mewn:

 • Ysgol Feithrin, ysgol Gynradd:- babanod neu iau

 • Ysgol Uwchradd

 • Ysgol Arbennig

  Os ydych o’r farn y gallai eich plentyn fod â hawl i gael prydau ysgol am ddim edrychwch ar dudalen

   Manteision cael cinio ysgol
 • Mae’r prydau’n gytbwys ac yn iach a cheir amrywiaeth bob dydd

 • Rydym yn arlwyo ar gyfer llysieuwyr, y sawl ag anghenion arbennig gan gynnwys diet meddygol ac anghenion crefyddol

 • Gall eich plentyn ymuno yn yr hwyl yn ystod cyfnodau hyrwyddo a chystadlaethau

 • Mae dyddiau thema yn hwyl ac yn faethlon gan gynnwys rhai yn y gorffennol fel “Picnic y Tedi Bêr”, “Diwrnod Dwyreiniol” a dyddiau traddodiadol fel Dydd Gŵyl Dewi a Chinio Nadolig

 • Mae’r bwydlenni’n cadw at Reoliadau Bwyta’n Iach mewn Ysgolion 2013

 • Staff cwbl hyfforddedig yn gweini prydau bob dydd

Prydau ysgolion cynradd

Rydym yn rhoi llawer iawn o amser, ymdrech ac adnoddau wrth arlwyo a hyrwyddo bwydlenni iach a chynnig dewisiadau i blant. Rydym yn cynnig bwydlen dair wythnosol o seigiau poeth, ynghyd â bwydlen baguette/brechdanau. Mae ein prydau’n cynnwys pwdin a diod. Mae pob ysgol yn cynnig faint a fynnir o fara cyflawn ac, yn ychwanegol at bwdin y dydd, rydym hefyd yn cynnig dewis cyfyngedig o iogwrt neu ffrwythau ffres bob dydd.

Gweld bwydlen beth sydd ar ein.

Nodwch na fydd yna wasanaeth arlwyo tan ddydd Llun 14 Medi a bydd y fwydlen yn dechrau ar Wythnos 2.

Mae’r holl fwyd a diod rydym yn eu cynnig yn yr ysgolion yn cydsynio â Rheoliadau Bwyta’n Iach mewn Ysgolion (Gofynion a Safonau Maeth)(Cymru) 2013.
Faint?

Mae pryd o fwyd dau gwrs i blentyn yn costio £2.30

Prydau ysgol uwchradd

Rydym yn rhoi llawer iawn o amser, ymdrech ac adnoddau wrth arlwyo a hyrwyddo bwydlenni iach a chynnig dewisiadau i blant. Rydym yn cynnig bwydlen dair wythnosol o brydau poeth yn y fwydlen dewis gosodedig, ynghyd â nifer o wahanol seigiau poeth ac oer sy’n amrywio’n ddyddiol gan gynnwys bar pasta, gorsaf syb a bar nwdls ac mae’r holl fwyd a diod rydym yn eu cynnig yn yr ysgol yn cydsynio â Rheoliadau Bwyta’n Iach mewn Ysgolion (Gofynion a Safonau Maeth)(Cymru) 2013.

Gweld bwydlen beth sydd ar ein.

Nodwch na fydd yna wasanaeth arlwyo tan ddydd Llun 14 Medi a bydd y fwydlen yn dechrau ar Wythnos 2.

Faint?

Mae pryd o fwyd gosodedig i blentyn yn £2.70

Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o fwyd a diod felly edrychwch ar ein prisiau diweddaraf am fanylion pellach.

Am ragor o wybodaeth am brydau Ysgolion Uwchradd, cysylltwch â ni. 

Talu am brydau ysgol heb arian parod

Pa bynnag ysgol y mae eich plentyn yn ei mynychu, gallwch ddewis i dalu am brydau bwyd heb arian parod ar bob safle.

Systemau cerdyn heb arian parod

Mae ein system yn caniatáu i’ch plentyn roi arian ar gerdyn arbennig drwy derfynell adbrisio arian parod a leolir yn yr ysgol. Yna caiff y cerdyn ei ddefnyddio i dalu am fwyd a diod yn y ffreutur.

Prydau ysgol am ddim ar systemau cerdyn heb arian parod.

Mae’r system cerdyn heb arian parod yn gweithio yn yr un ffordd i bob plentyn boed yn talu neu’n cael prydau ysgol am ddim. Bydd y swm a ddyrennir ar gyfer prydau ysgol am ddim yn cael ei ychwanegu at y system yn awtomatig.

Manteision systemau cerdyn heb arian parod
 • Heb arian parod yn newid dwylo amser cinio mae’r gwasanaeth i’ch plentyn yn gyflymach

 • Caiff manylion pryd bwyd eich plentyn ei gofnodi bob dydd, sy’n golygu y gallwch gadw golwg ar beth mae eich plentyn yn ei fwyta

 • Arbed arian cinio ysgol rhag cael ei gamddefnyddio trwy ei wario mewn siopau y tu allan i dir yr ysgol

 • I blant sydd â hawl am brydau ysgol am ddim mae’r gwerth yn cael ei fewnbynnu i’r system, gan ei wneud yr un peth i bawb

    

Pam ddylwn i ddewis cinio ysgol i fy mhlentyn?

Mae llawer o fanteision i’ch plentyn gael cinio ysgol. Mae’r ysgol yn lle delfrydol i annog bwyta’n iachach a dewisiadau da o ran bwyd i’r disgyblion, a dylai hyn gynorthwyo wrth atal gordewdra ym mhlith plant a chymhlethdodau eraill o ran iechyd.

Mae ein bwydlenni’n bodloni’r holl safonau a osodir yn Rheoliadau Bwyta’n Iach mewn Ysgolion 2013.

 • Mae pryd ysgol yn llawer mwy cyfleus i chi gan ei fod yn arbed amser, does dim angen paratoi pecyn bwyd, golchi llestri na thripiau siopa brys am eitemau a anghofiwyd, mae pryd ysgol yn werth yr arian.

 • Mae cinio ysgol yn dysgu sgiliau cymdeithasol da i blant wrth fwyta gydag eraill a sut i ddefnyddio cyllell a fforc yn gywir. Mae hyn yn atgyfnerthu’r gwersi y maen nhw’n eu dysgu gartref.

 • Mae’r holl staff arlwyo yn gwbl hyfforddedig mewn diogelwch bwyd, maeth a bwyta’n iach.

 Rydym yn ymroddedig i wella safon y bwyd sy’n cael ei weini a datblygu gwasanaeth cynaliadwy ar gyfer y dyfodol. Ein nod yw darparu gwasanaeth o ansawdd, gwerth am arian a chyfrannu at iechyd a lles y gymuned yn ei chyfanrwydd.

Cysylltwch â Ni

A oeddech yn chwilio amdano?

Hysbysebion

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y