Ar-lein, Mae'n arbed amser

Llywodraethwyr Ysgolion

Croeso i’r Gwasanaeth Cefnogi Llywodraethwyr

Mae ein tîm o swyddogion yn cydweithio'n agos i ddarparu cyswllt cryf rhwng cyrff llywodraethu, ysgolion a'r awdurdod lleol.  Rydym yn cynnig gwasanaeth clercio gwerthfawr a rhaglen hyfforddi gynhwysfawr, sy'n rhoi gwybodaeth, arweiniad a hyder i lywodraethwyr.  Rydym yn cydnabod pwysigrwydd Corff Llywodraethu effeithiol a'r angen am gyngor ac arweiniad cyfleus.  Gobeithio y byddwch yn mwynhau pori trwy ein gwefan. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, sylwadau neu gwestiynau, cysylltwch â ni!

Dod yn Llywodraethwr Ysgol

Gall bod yn llywodraethwr ysgol fod yn un o'r ffyrdd mwyaf gwerthfawr o gyfrannu at eich cymuned leol.  Fel llywodraethwr ysgol, mae gennych gyfleoedd go iawn i

 • Godi safonau addysgol yn eich ysgol leol;
 • Helpu plant i gyrraedd eu llawn botensial;
 • Enwi a datblygu tîm rheoli'r ysgol;
 • Gwella effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd ariannol yr ysgol;
 • Ymgysylltu â rhieni a'r gymuned leol er budd yr ysgol;
 • Datblygu amgylchedd sy'n hybu dysgu;
 • Ennill sgiliau newydd, ffrindiau newydd ac ymdeimlad o gyflawniad;
 • Rhannu a dathlu llwyddiant plant, staff, athrawon a'r ysgol gyfan.

Rydym yn ceisio darparu cymorth a hyfforddiant i lywodraethwyr ar ystod eang o bynciau. Datblygwyd y rhaglen hyfforddi i sicrhau bod llywodraethwyr yn derbyn hyfforddiant ar y ddeddfwriaeth newydd a'r arfer gorau.  Fel gwasanaeth rydym yn cynnig pecyn hyfforddiant ymsefydlu cynhwysfawr sy'n cynnwys sesiynau allweddol;

 • Cyflwyniad i lywodraethu
 • Diogelu plant
 • Rheolaeth ariannol effeithiol
 • Codi presenoldeb disgyblion mewn ysgolion

Mae Gwella a Chodi Safonau Cyflawniad yn hanfodol i rôl y corff llywodraethu. Er mwyn eich helpu â’r nod hwn, bydd ein Gwasanaeth Gwella Ysgolion yn darparu sesiynau ar

 • Fod yn Gyfaill Beirniadol
 • Deall a Defnyddio Data Ysgol

Bydd llywodraethwyr hefyd yn edrych ar Adolygiad o Berfformiad Blynyddol gan Arweinwyr System Ysgolion. Bydd hyn yn rhoi cyfle i lywodraethwyr gael adroddiad unigol ar yr ysgol wedi’i seilio ar ei data perfformiad.

Mae'r gwasanaeth hefyd yn darparu rhaglen hyfforddi eang i’r corff llywodraethu cyfan. Os hoffech ddatblygu rhaglen hyfforddi benodol i’ch ysgol, gall y Swyddog Hyfforddi Llywodraethwyr ddod i'r ysgol a thrafod eich anghenion unigol.

Gall llywodraethwyr hefyd fynd i hyfforddiant yn ein Partneriaid Consortiwm. Mae angen cadw lle trwy’r Tîm Cefnogi Llywodraethwyr yn yr Awdurdod hwnnw. Ewch i’r adran dolenni allanol ar ochr dde’r dudalen am ragor o fanylion.

Llinell Gymorth Llywodraethwyr Cymru 0845 6020100

(*cyngor, cymorth ac arweiniad annibynnol.  Llinellau ar agor 9yb – 10yh yn ystod yr wythnos ac 11yb-4yp ar benwythnosau. Bydd cost galwadau ar raddfa leol ac mae gwasanaeth dwyieithog ar gael.)

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y