Ar-lein, Mae'n arbed amser

Hybu Iechyd yn yr Ysgol

Mae gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful ymrwymiad cryf i wella iechyd a lles plant, pobl ifanc ac oedolion.  Mae'r Awdurdod yn gweithio'n agos gydag ysgolion a phobl ifanc i ddatblygu gwybodaeth a dealltwriaeth, sgiliau, galluoedd a phriodoleddau sydd eu hangen arnynt ar gyfer lles yn awr ac yn y dyfodol.

Mae cysylltiadau cryf rhwng iechyd, lles a chyflawniad. Mae'n arbennig o bwysig bod iechyd a lles disgyblion yn cael eu gwella ar bwyntiau pontio allweddol yn eu bywydau. Mae'r Awdurdod yn rhoi cymorth i ysgolion i weithio gyda'n pobl ifanc, yn arbennig y rhai mwyaf agored i niwed, i hybu eu lles a'u hiechyd trwy gydol a thu hwnt i'r cwricwlwm. Mae agweddau ar gwricwlwm eang a chytbwys sy'n hybu iechyd a lles yn cynnwys:

  • Addysg bersonol, gymdeithasol, iechyd ac economaidd
  • Dinasyddiaeth
  • Addysg gorfforol
  • Addysg emosiynol
  • Addysg rhyw a pherthynas 
  • Addysg cyffuriau ac alcohol.

 

Rhwydwaith Ysgolion Iach Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful

Mae Rhwydwaith Ysgolion Iach Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful yn rhan o Rwydwaith Cymreig o Gynlluniau Ysgolion Iach wedi eu hariannu gan Lywodraeth Cynulliad Cymru.  Mae'r Cynllun Ysgolion Iach yn cael ei reoli gan gydweithwyr yn Nhîm Iechyd y Cyhoedd Rhondda Cynon Taf ar draws awdurdodau Cynghorau Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful. Nod y fenter hon yw hybu a gwarchod iechyd a lles corfforol, emosiynol a chymdeithasol plant a phobl ifanc yng Nghymru.  Mae'r cynlluniau'n annog ysgolion i ddatblygu polisïau hybu iechyd a systemau sy'n cyfrannu at hybu ffyrdd iach o fyw trwy ystyried ystod o weithredoedd ar bynciau iechyd penodol.
Mae ysgol hybu iechyd yn un sy'n weithredol yn hyrwyddo, gwarchod a mewnblannu iechyd a lles corfforol, meddyliol a chymdeithasol ei chymuned trwy weithredu cadarnhaol trwy gyfrwng polisi, cynllunio strategol a datblygu staff o ran cwricwlwm, ethos, amgylchedd ffisegol a pherthnasau cymunedol.
Mae pob ysgol ym Mwrdeistref Sirol Merthyr Tudful yn rhan o'r Cynllun Ysgolion Iach. Mae ysgolion wedi gallu dangos gwir welliant o ran iechyd, er enghraifft: gwell byrbrydau mewn ysgolion gyda chyflwyno siop ffrwythau a chinio iach; a mwy o weithgaredd corfforol trwy gydol y dydd.
 
Am fanylion cyswllt edrychwch ar restr ysgolion y Fwrdeistref Sirol.

Cysylltwch â Ni

Hysbysebion

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y