Ar-lein, Mae'n arbed amser

Cynlluniau chwarae gwyliau Ysgol

Beth yw Cynlluniau Chwarae Mynediad Agored?

Mae cynlluniau Chwarae Mynediad Agored:
  • Yn bennaf ar gyfer plant 8 i 14 oed
  • Wedi’u lleoli mewn amryw leoliadau gyda neu heb adeilad, gan gynnwys canolfannau hamdden/cymunedol, iardiau chwarae awyr agored, cynlluniau chwarae a pharciau
  • Yn cael eu rhedeg gan staff cymwys sy'n darparu amgylchedd sy'n galluogi plant i chwarae
  • Yn ceisio plentyn-ganolog, yn gyfeillgar, yn ddiogel, yn hwyl ac yn gynhwysol i bob plentyn
  • Yn darparu amrywiaeth o adnoddau a deunyddiau sy'n sicrhau bod yr HOLL blant yn derbyn cyfleoedd chwarae o safon

Nodwch: Gall staff oruchwylio plant tra y byddant ar y safle ac yn cymryd rhan yng ngweithgareddau'r cynllun yn unig. NID ydynt yn darparu gwasanaeth gofal plant ac ni allant gadw plant yn yr adeilad/ar y safel na’u hatal rhag mynd a dod fel y mynnent.

Beth yw Cynlluniau Chwarae Gwyliau Cofrestredig AGGCC?

Mae Cynlluniau Chwarae Gwyliau yn gweithredu yn ystod y prif wyliau ysgol a gadewir plant yng ngofal staff sy'n gweithio yn y ganolfan. Gofelir am blant mewn cynllun chwarae gwyliau trwy'r dydd nes i riant/gofalwr eu casglu.

Mae angen cofrestru ag Arolygaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC) pan fo’r cynllun chwarae gwyliau yn cynnig gwasanaeth i blant  dan wyth oed am fwy na dwy awr y diwrnod.  Os ydy Cynllun Chwarae Gwyliau yn gofrestredig ag AGGCC, gall rhieni hawlio costau gofal plant trwy Gredydau Treth, yn dibynnu ar eu hamgylchiadau.

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y