Ar-lein, Mae'n arbed amser

Ysgol - meddyginiaeth dan oruchwyliaeth

Rhieni a gofalwyr sy'n bennaf yn gyfrifol am iechyd eu plentyn a dylent roi gwybodaeth i ysgolion a lleoliadau am gyflwr meddygol eu plentyn.

Bydd gan y rhan fwyaf o blant anghenion meddygol tymor byr ar ryw adeg ac efallai y bydd angen iddynt gymryd cwrs o feddyginiaeth megis gwrthfiotigau. Fodd bynnag bydd gan rai plant anghenion meddygol tymor hirach ac efallai y bydd angen meddyginiaeth hirdymor arnynt i'w cadw'n iach, er enghraifft plant ag epilepsi neu ffibrosis cystig a reolir yn dda.

Bydd angen meddyginiaeth mewn amgylchiadau arbennig ar eraill, megis plant ag alergedd difrifol y mae angen chwistrelliad adrenalin arnynt. Bydd angen mewnanadlydd dyddiol a meddyginiaeth ychwanegol yn ystod pwl ar blant ag asma difrifol. Gall y rhan fwyaf o blant ag anghenion meddygol fynychu'r ysgol neu leoliad yn rheolaidd a chymryd rhan mewn gweithgareddau arferol, gyda chymorth weithiau. Fodd bynnag, efallai bydd angen i staff ofalu’n fwy wrth oruchwylio rhai gweithgareddau er mwyn sicrhau nad yw'r plant hyn, ac eraill, mewn perygl.

Er nad oes dyletswydd statudol sy'n ei gwneud yn ofynnol i staff ysgol weinyddu meddyginiaeth, disgwylir i Benaethiaid a staff ysgolion ymdrechu i wneud hyn bob tro, yn arbennig mewn argyfwng.

Anogir rhieni plant y mae angen meddyginiaeth arnynt yn ystod y diwrnod ysgol i drafod anghenion eu plentyn â’r ysgol. Mae ffurflen ganiatâd safonol ar gael at ddefnydd ysgolion er bod rhai ysgolion yn cynhyrchu amrywiadau ar y ffurflen hon i rieni ei llenwi.

Cysylltwch â Ni