Ar-lein, Mae'n arbed amser

Anghenion Dysgu Ychwanegol

I lawer o blant ag anghenion dysgu ychwanegol, gall gormod o rwystrau amharu ar yr addysg a’r cymorth cywir. Yn yr Adran Ysgolion ein nod yw rhoi cyfle i bob plentyn a pherson ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol ddysgu a llwyddo, gan gynnwys y rheini ag anghenion addysgol arbennig (AAA), anableddau a'r rhai Mwy Abl a Thalentog.

Mae canllawiau cymorth i rieni ar gael i rieni a chanddynt blant a phobl ifanc ag anghenion ychwanegol a/neu arbennig. Cysylltwch â'r Adran Anghenion Dysgu Ychwanegol ar 01685 724616.

Canllaw i Rieni a Gofalwyr 2013-15

Nam ar y Clyw – Canllaw ar gyfer Cyfathrebu Cyn-ysgol / Nam ar y Clyw mewn ysgol Prif Ffrwd

  • Nam ar y Golwg
  • Anawsterau Corfforol
  • Anhwylderau’r Sbectrwm Awtistig
  • Syndrom Down
  • Iaith a Lleferydd
  • Mwy Abl a Thalentog
Sgiliau Sylfaenol (Cymorth Llythrennedd a Rhifedd)

Mae'r gwasanaeth Sgiliau Sylfaenol yn yr Awdurdod Lleol yn ymroddedig i ddarparu cymorth i ddisgyblion allu 'dal i fyny' â'r lefelau cyrhaeddiad disgwyliedig gan eu grŵp oedran o ran llythrennedd a rhifedd. Darperir cymorth unigol ymhob ysgol gynradd. Mae gweithdai ar gael i rieni, gofalwyr a gwirfoddolwyr weld a dysgu’r ymyriadau a’r strategaethau llythrennedd a rhifedd a gaiff eu defnyddio.

Mae Cyfeiriadur Hyfforddi Rhieni a Gofalwyr wedi’i ddatblygu i amlinellu'r cymorth llythrennedd, rhifedd ac Anghenion Dysgu Ychwanegol sydd ar gael gan yr ALl ac ystod o asiantaethau.

  • Rhaglen Catch Up Llythrennedd 
  • Sut i gefnogi sillafu
  • Bydi Darllen
  • Strategaethau Darllen

Cysylltwch â Ni

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y